داوران سال 1398

اسامی داوران نشریه جامعه شناسی کاربردی دانشگاه اصفهان سال 1398

نام

نام خانوادگی

 پست الکترونیکی

رتبه علمی

سمت / سازمان

اشتراک داوران در پایگاه های بین المللی و استفاده از آنها

سیروس

احمدی

sahmadi@mail.yu.ac.ir

دانشیار

گروه علوم اجتماعی دانشگاه یاسوج

 

یعقوب

احمدی

yahmady2001@yahoo.com

دانشیار

گروه جامعه شناسی، بخش علوم اجتماعی دانشگاه پیام نور

 

وکیل

احمدی

vakilahmadi@gmail.com

استادیار

گروه جامعه شناسی دانشگا رازی کرمانشاه

 

احمدرضا

اصغرپور ماسوله

asgharpour@um.ac.ir

استادیار

گروه علوم اجتماعی دانشگاه فردوسی مشهد

 

حسین

افراسیابی

hafrasiabi@yazd.ac.ir

دانشیار

گروه جمعیت شناسی دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه یزد

 

سیدعلیرضا

افشانی

afshanialireza@yazd.ac.ir

استاد

گروه تعاون و رفاه اجتماعی، دانشکده علوم اجتماعی، دانشگاه یزد

 

نادر

افقی

n_ofoghi@yahoo.com

استادیار

گروه علوم اجتماعی دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه گیلان

 

عباس

امینی

komsh1@yahoo.com

دانشیار

دانشکده علوم جغرافیایی و برنامه ریزی، دانشگاه اصفهان

 

احسان

آقابابایی

ehsan_aqababaee@yahoo.com

استادیار

گروه علوم اجتماعی دانشگاه اصفهان، ایران

 

معصومه

باقری

maba_65@hotmail.com

دانشیار

گروه علوم اجتماعی دانشگاه شهید چمران اهواز

 

زهرا

برومندفر

boroumandfar@nm.mui.ac.ir

استادیار

دانشگاه علوم پزشکی اصفهان

https://publons.com/researcher/1997243/zahra-boroumandfar/

اسماعیل

بلالی

balali_e@basu.ac.ir

دانشیار

گروه علوم اجتماعی دانشکده اقتصاد و علوم اجتماعی دانشگاه بوعلی سینا

 

سید صمد

بهشتی

sbeheshty@yu.ac.ir

استادیار

گروه علوم اجتماعی دانشگاه یاسوج، ایران

 

داریوش

بوستانی

dboostani@uk.ac.ir

استادیار

گروه علوم اجتماعی دانشگاه شهید باهنر کرمان

 

مهربان

پارسامهر

parsamehr@yazd.ac.ir

دانشیار

گروه علوم اجتماعی دانشگاه یزد

 

سلیمان

پاک سرشت

s_pakseresht@yahoo.com

دانشیار

گروه علوم اجتماعی دانشگاه بوعلی سینا همدان

 

سپیده

پیمان فر

s.paymanfar@yahoo.com

استادیار

گروه علوم اجتماعی دانشگاه آیت اله بروجردی

 

فائزه

تقی پور

faezeh.taghipour@gmail.com

استاد

گروه مدیریت و برنامه ریزی فرهنگی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد اصفهان

 

هادی

تیموری

hadi_teimouri@yahoo.com

استادیار

گروه مدیریت دانشکده علوم اداری و اقتصاد دانشگاه اصفهان

 

وجیهه

جلائیان بخشنده

v.jalaeyan.1982@gmail.com

استادیار

گروه علوم اجتماعی دانشگاه گلستان

 

سیدرضا

جوادیان

javadian@yazd.ac.ir

استادیار

گروه علوم اجتماعی دانشگاه یزد

 

عباس

حاتمی

d.a.hatami@gmail.com

استادیار

گروه علوم سیاسی دانشکده علوم اداری و اقتصاد دانشگاه اصفهان

 

ابراهیم

حاجیانی

ebhajiani@gmail.com

دانشیار

گروه پژوهش های فرهنگی اجتماعی پژوهشکده تحقیقات راهبردی

 

فتانه

حاجیلو

fhajiloo@ymail.com

استادیار

گروه علوم اجتماعی دانشگاه تبریز

 

آرش

حسن‌پور

arash.hasanpour@gmail.com

سایر

گروه علوم اجتماعی، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه اصفهان،

 

غلامرضا

حسنی درمیان

gh-hassani@um.ac.ir

استادیار

گروه علوم اجتماعی دانشگاه فردوسی مشهد

 

اکرم

حمیدیان

hameedean@yahoo.com

استادیار

گروه علوم اجتماعی پیام نور

 

محمد

حیدری

mohamadheydari61@gmail.com

سایر

دانش آموخته دکتری جامعه شناسی دانشگاه اصفهان

 

وکیل

حیدری ساربان

v_heidari@uma.ac.ir

استاد

گروه جغرافیا و برنامه ریزی روستایی دانشگاه محقق اردبیلی

 

کمال

خالق پناه

k.khaleghpanah@uok.ac.ir

استادیار

گروه جامعه‌شناسی، دانشکده علوم انسانی و اجتماعی، دانشگاه کردستان،

 

بیژن

خواجه نوری

bkhaje@rose.shirazu.ac.ir

دانشیار

جامعه شناسی، دانشکده اقتصاد، مدیریت و علوم اجتماعی، دانشگاه شیراز

 

حمید

دهقانی

dehghan_hamid@yahoo.com

استادیار

گروه علوم اجتماعی، دانشکده ادبیات،دانشگاه اصفهان

 

کامران

ربیعی

k.rabiei@modares.ac.ir

استادیار

گروه جامعه شناسی دانشگاه تربیت مدرس

 

محمد مهدی

رحمتی

mahdi.rahmati@guilan.ac.ir

دانشیار

گروه علوم اجتماعی دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه گیلان

 

یاسر

رستگار

yaser.rastegar62@gmail.com

استادیار

گروه علوم اجتماعی دانشگاه هرمزگان

 

محمودرضا

رهبرقاضی

rahbargazi@gmail.com

استادیار

گروه علوم سیاسی انشگاه اصفهان

 

علی

روحانی

aliruhani@yazd.ac.ir

استادیار

گروه رفاه و تعاون اجتماعی دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه یزد

 

سعید

زاهد

zahedani@shirazu.ac.ir

دانشیار

بخش جامعه شناسی دانشگاه شیراز

 

قاسم

زائری

qasem.zaeri@ut.ac.ir

استادیار

گروه جامعه شناسی دانشگاه تهران

 

مهدی

ژیانپور

zhianpourmehdi@yahoo.com

استادیار

گروه علوم اجتماعی جهاد دانشگاهی واحد اصفهان

 

علیرضا

سمیعی اصفهانی

alireza.samiee.esf@gmail.com

دانشیار

گروه علوم سیاسی دانشکده علوم انسانی دانشگاه یاسوج

 

علی

سیادت

s.a.siadat@edu.ui.ac.ir

استاد

گروه علوم تربیتی دانشگاه اصفهان

 

علی

شائمی برزکی

alishaemi@ase.ui.ac.ir

دانشیار

گروه مدیریت، دانشکده علوم اداری و اقتصاد، دانشگاه اصفهان

 

مهری

شمس قهفرخی

m.shams@ltr.ui.ac.ir

استادیار

گروه علوم اجتماعی، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه اصفهان

 

امیر مسعود

شهرام نیا

m_shahramnia@yahoo.com

دانشیار

گروه علوم سیاسی دانشگاه اصفهان

 

رسول

صادقی

rassadeghi@ut.ac.ir

دانشیار

جمعیت شناسی دانشگاه تهران

 

علی رضا

صادقی

arsadeghi@shirazu.ac.ir

استادیار

بخش شهرسازی دانشکده هنر و معماری دانشگاه شیراز

 

صمد

عابدینی

abedinisamad@gmail.com

استادیار

گروه علوم اجتماعی دانشگاه آزاد اسلامی واحد خلخال

 

حمید

عباداللهی

sociologicalpapers@gmail.com

استادیار

گروه علوم اجتماعی دانشگاه گیلان

 

محمد

عباس زاده

m-abbaszadeh@tabrizu.ac.ir

استاد

گروه جامعه‌شناسی، دانشکده حقوق و علوم اجتماعی،  دانشگاه تبریز

 

رسول

عباسی تقی دیزج

rasoulabbasi@uma.ac.ir

استادیار

گروه جامعه شناسی و تاریخ دانشگاه محقق اردبیلی

 

حسن

عبدالله بیچرانلو

bikaranlou@ut.ac.ir

استادیار

دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران

 

حمید

عبداللهیان

habdolah@ut.ac.ir

استاد

دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران

 

امیر

عرفانی

amire@nipissingu.ca

استاد

گروه جامعه شناسی دانشگاه نی پی سینگ کانادا

https://publons.com/researcher/3419765/amir-erfani/

عباس

عسکری ندوشن

aaskarin@yazd.ac.ir

دانشیار

دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه یزد

 

محمد باقر

علیزاده اقدم

m.alizadeh@tabrizu.ac.ir

استاد

گروه علوم اجتماعی دانشگاه یزد

 

موسی

عنبری

anbari@ut.ac.ir

دانشیار

گروه توسعه روستایی دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران

 

مریم

فاتحی زاده

fatehizade@gmail.com

استادیار

گروه مشاوره دانشگاه اصفهان

 

سحر

فائقی

s.faeghi@gmail.com

سایر

جامعه شناسی فرهنگی

 

مجید

فولادیان

m.fouladiyan@gmail.com

استادیار

گروه علوم اجتماعی دانشگاه فردوسی مشهد

 

وحید

قاسمی

vahidghasemi1980@gmail.com

استاد

گروه علوم اجتماعی دانشگاه اصفهان

 

سیروس

قنبری

s.ghanbari@basu.ac.ir

دانشیار

گروه علوم تربیتی، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه بوعلی سینا

 

علی

قنبری

qanbari20@yahoo.com

استادیار

گروه علوم اجتماعی دانشگاه اصفهان

 

احمد

کلاته ساداتی

asadati@yazd.ac.ir

 

گروه علوم اجتماعی دانشگاه یزد

 

عبدالحسین

کلانتری

abkalantari@ut.ac.ir

دانشیار

تهران.دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران

 

محمدامین

کنعانی

aminkanani@yahoo.com

استادیار

گروه جامعه شناسی دانشگاه گیلان

 

مژده

کیانی

mjdhkiani@yahoo.com

استادیار

گروه علوم اجتماعی دانشگاه پیام نور

 

محمود

کیوان آرا

keyvanara@mng.mui.ac.ir

استاد

دانشگاه علوم پزشکی اصفهان

https://publons.com/researcher/2002694/mahmoud-keyvanara/

فاطمه

گلابی

f.golabi@gmail.com

دانشیار

گروه علوم اجتماعی دانشگاه تبریز

 

محمد

گنجی

m.ganji@kashanu.ac.ir

دانشیار

گروه علوم اجتماعی دانشگاه کاشان

 

مهدی

مالمیر

m_malmir@sbu.ac.ir

استادیار

گروه جامعه شناسی دانشگاه شهید بهشتی تهران، ایران

 

زهرا

ماهر

zahra.maher92@gmail.com

سایر

دانش آموخته دکتری دانشگاه اصفهان

 

مجید

محمدشفیعی

m.shafiee@ase.ui.ac.ir

استادیار

گروه مدیریت، دانشگاه اصفهان

https://publons.com/researcher/1537335/majid-mohammad-shafiee/

مریم

مختاری

mmokhtari@yu.ac.ir

دانشیار

گروه علوم اجتماعی دانشکده علوم انسانی دانشگاه یاسوج

 

فاطمه

مدیری

fateme.modiri@gmail.com

دانشیار

 

 

علی

مرادی

moradi.pop@gmail.com

دانشیار

گروه جامعه شناسی، واحد اسلام آبادغرب، دانشگاه آزاد اسلامی

 

حسین

مسعودنیا

hmass2005@yahoo.com

استادیار

گروه علوم سیاسی دانشگاه اصفهان

 

ثریا

معمار

soraya.memar7@gmail.com

دانشیار

گروه علوم اجتماعی دانشگاه اصفهان

 

مهدی

معینی

mmoeini84@gmail.com

استادیار

گروه علوم اجتماعی دانشگاه سیستان و بلوچستان

 

لیلا

مقتدایی

le.moghtadaie@gmail.com

استادیار

گروه علوم تربیتی دانشگاه اصفهان

https://publons.com/researcher/2060844/leila-moghtadaie/

حسین

ملتفت

moltafeth@gmail.com

استادیار

گروه علوم اجتماعی دانشگاه شهید چمران اهواز

 

هما

موذن جمشیدی

h.moazenjamshidi@aui.ac.ir

استادیار

گروه اقتصاد و کارآفرینی دانشگاه هنر اصفهان

 

رزیتا

مویدفر

moayedfar.r@gmail.com

استادیار

گروه اقتصاد دانشگاه اصفهان

 

اصغر

میرفردی

a.mirfardi@gmail.com

دانشیار

بخش جامعه شناسی دانشگاه شیراز

https://publons.com/researcher/1822503/asghar-mirfardi/

محمد

نجارزاده

mnajjarzadeh@semnan.ac.ir

استادیار

گروه مدیریت جهانگردی دانشگاه سمنان

 

مهدی

نصرت آبادی

nosrat.welfare@gmail.com

استادیار

دانشگاه علوم پزشکی اصفهان

 

یونس

نوربخش

ynourbakhsh@ut.ac.ir

دانشیار

گروه جامعه شناسی دانشگاه تهران

 

علی

نوروزی

alinooralivand@yahoo.com

سایر

دانش آموخته دکترای جامعه شناسی دانشگاه پیام نور

 

هدایت

نیکخواه

hnik2000@yahoo.com

استادیار

گروه علوم اجتماعی دانشکده علوم انسانی دانشگاه هرمزگان

 

سیدعلی

هاشمیان فر

seyedalihashemianfar@yahoo.com

دانشیار

گروه علوم اجتماعی دانشگاه اصفهان

 

رضا

همتی

rhemati@gmail.com

دانشیار

گروه علوم اجتماعی دانشگاه اصفهان

https://publons.com/researcher/3258684/reza-hemmati/

https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=57205753563

حجت

وحدتی

vahdati.h@lu.ac.ir

دانشیار

گروه اموزشی مدیریت- دانشکده اقتصاد و علوم اداری- دانشگاه