داوران سال 1400

نام

نام خانوادگی

 

وابستگی سازمانی

محمد تقی ایمان

دانشگاه شیراز

https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=26635223600

وکیل احمدی

دانشگاه رازی کرمانشاه

 

سیروس احمدی

دانشگاه یاسوج

 

احمدرضااصغرپور ماسوله

دانشگاه فردوسی مشهد

 

حسین افراسیابی

دانشگاه یزد

 

سیدعلیرضاافشانی

دانشگاه یزد

https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=56850567800

عباس امینی

دانشگاه اصفهان

 

احسان آقابابایی

دانشگاه اصفهان

https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=56006920600

زهرا برومند فر

دانشگاه علوم پژشکی اصفهان

https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=57193693220

اسماعیل بلالی

دانشگاه بوعلی سینا

 

سید صمدبهشتی

دانشگاه یاسوج

 

سجادبهمنی

دانشگاه شهید چمران اهواز

 

مهربانپارسامهر

دانشگاه یزد

 

مرضیه پیراوی ونک

دانشگاه هنر اصفهان

 

هادی تیموری

دانشگاه اصفهان

 

حیدرجانعلی زاده چوب بستی

دانشگاه مازندران

 

وجیهه جلائیان بخشنده

دانشگاه گلستان

 

عباس حاتمی

دانشگاه اصفهان

 

ابراهیم حاجیانی

مرکز تحقیقات استراتژیک

 

فتانه حاجیلو

دانشگاه تبریز

 

آرش حسن‌پور

دانشگاه اصفهان

 

محمدرضاحسنی

سیستان و بلوچستان

 

حاتم حسینی

دانشگاه بوعلی سینا

 

منصورحقیقتیان

دانشگاه آزاد اسلامی واحد دهاقان

 

محمدحیدری

دانشگاه اصفهان

 

آرمان حیدری

دانشگاه یاسوج

 

حمیددهقانی

دانشگاه اصفهان

 

کامران ربیعی

دانشگاه تربیت مدرس

 

یاسررستگار

دانشگاه هرمزگان

 

سمیه زمانی

موسسه غیر انتفاعی هشت بهشت

 

مهدی ژیانپور

جهاد دانشگاهی واحد اصفهان

 

خدیجه سفیری

دانشگاه الزهرا

https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=35867951000

اصغرسلطانی

دانشگاه شهید باهنر کرمان

 

علی سیادت

دانشگاه اصفهان

 

آرش شاهین

دانشگاه اصفهان

https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=18435139400

 

سید حمیدرضا شاوران

دانشگاه اصفهان

 

علی شائمی برزکی

دانشگاه اصفهان

https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=37057052300

احسان شاه قاسمی

دانشگاه تهران

https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=22036489200

مهری شمس قهفرخی

دانشگاه اصفهان

 

صادق صالحی

دانشگاه مازندران

 

اعظم صفرآبادی

دانشگاه شیراز

 

اکبرطالب پور

دانشگاه الزهرا

 

محمدعباس زاده

دانشگاه تبریز

 

حمیدعبداللهیان

دانشگاه تهران

 

عباس عسکری ندوشن

دانشگاه یزد

 

امیر عرفانی

دانشگاه نی پی سینگ کانادا

https://www.webofscience.com/wos/author/record/1952048

محمد باقرعلیزاده اقدم

دانشگاه تبریز

 

اکبر علیوردی نیا

دانشگاه مازندران

https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=24330675200

علی اکبرعنابستانی

دانشگاه شهید بهشتی

 

موسی عنبری

دانشگاه تهران

 

محمود قاضی طباطبائی

دانشگاه تهران

https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=6504708680

مریم فاتحی زاده

دانشگاه اصفهان

 

سحرفائقی

دانشگاه آزاد اسلامی واحد اصفهان (خوراسگان)

 

مهنازفرهمند

دانشگاه یزد

 

علی اصغرفیروزجائیان

دانشگاه مازندران

 

وحیدقاسمی

دانشگاه اصفهان

 

سیروس قنبری

دانشگاه بوعلی سینا، همدان

 

علی قنبری

دانشگاه اصفهان

 

مژده کیانی

دانشگاه پیام نور

 

محمودکیوان آرا

دانشگاه علوم پزشکی اصفهان

https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=36188323300

محمدگنجی

دانشگاه کاشان

 

زهراماهر

دانشگاه اصفهان

 

معصومه محترم

دانشگاه شیراز

 

رعنامحمدتقی نژاد اصفهانی

دانشگاه شیراز

 

مجیدمحمدشفیعی

دانشگاه اصفهان

https://www.webofscience.com/wos/author/record/1040136

نریمان محمدی

دانشگاه اصفهان

 

مریم مختاری

دانشگاه یاسوج

 

ثریامعمار

دانشگاه اصفهان

 

مهدی معینی

دانشگاه سیستان و بلوچستان

 

لیلامقتدایی

دانشگاه اصفهان

https://www.webofscience.com/wos/author/record/472995

امین منصوری

دانشگاه شهید چمران اهواز

 

اصغرمیرفردی

دانشگاه شیراز

https://www.webofscience.com/wos/author/record/1214912

محمد نجارزاده

دانشگاه سمنان

 

علی نوروزی

دانشگاه پیام نور

 

هدایت نیکخواه

دانشگاه هرمزگان

 

رضا همتی

دانشگاه اصفهان

https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=57205753563

https://www.webofscience.com/wos/author/record/2074845