دوره 33 (1401)
شماره 4
جامعه شناسی کاربردی، سال سی و سوم، شماره پیاپی 88، شماره چهارم، زمستان 1401
شماره 3
جامعه شناسی کاربردی، سال سی و سوم، شماره پیاپی 87، شماره سوم، پاییز1401
شماره 2
جامعه شناسی کاربردی، سال سی و سوم، شماره پیاپی 86، شماره دوم، تابستان1401
شماره 1
جامعه شناسی کاربردی، سال سی و سوم، شماره پیاپی 85، شماره اول، بهار 1401
دوره 32 (1400)
دوره 31 (1399)
دوره 30 (1398)
دوره 29 (1397)
دوره 28 (1396)
دوره 27 (1395)
دوره 26 (1394)
دوره 25 (1393)
دوره 24 (1392)
دوره 23 (1391)
دوره 22 (1390)
دوره 21 (1389)
دوره 20 (1388)
تعداد دوره‌ها 14
تعداد شماره‌ها 56
تعداد مقالات 534
تعداد نویسندگان 993
تعداد مشاهده مقاله 1,614,685
تعداد دریافت فایل اصل مقاله 690,121
نسبت مشاهده بر مقاله 3023.75
نسبت دریافت فایل بر مقاله 1292.36
-----------------------------------------
تعداد مقالات ارسال شده 2,390
تعداد مقالات رد شده 1,577
درصد عدم پذیرش 66
تعداد مقالات پذیرفته شده 548
درصد پذیرش 23
تعداد پایگاه های نمایه شده 32
تعداد داوران 756

نویسندگان محترم قبل از ارسال مقاله راهنمای نویسندگان را با دقت مطالعه و سپس نسبت به ارسال مقاله اقدام نمایند.

فصلنامه جامعه شناسی کاربردی دانشگاه اصفهان به منظور نشر دستاوردهای اصیل پژوهشی جامعه شناختی، کمک به مسئله یابی و حل مسایل اجتماعی و  ایجاد ارتباط علمی فعال بین پژوهشگران حوزه علوم اجتماعی منتشر می شود. معیارهای اصلی نشریه برای پذیرش مقاله ها عبارتند از: نوآوری، اهمیت، جامعیت و کاربردی بودن همچنین مقاله های کاربردی بامحتوای علمی - پژوهشی که در جهت رفع مشکلات کشور نوشته شده باشند نیز در اولویت قرار می گیرند. انتظار می رود مقاله های تجربی با  پشتوانه تحلیل و تفسیر نظری و مقاله های نظری بسته به موضوع حاوی جنبه های عملی و کاربردی باشند. این نشریه از حوزه های موضوعی زیر پشتیبانی می نماید: مسائل اجتماعی ایران، آسیب های اجتماعی ایران، سبک زندگی و ابعاد آن در ایران، سرمایه های اجتماعی در ایران و هویت اجتماعی ایرانیان.


 

دسترسی به مقالات این سایت آزاد است

 

 

مقاله پژوهشی خانواده و جنسیت
در دوراهی تصمیم به فرزندآوری: واکاوی چالش‌های فردی و اجتماعی فرزندآوری در بستر باروری پایین در شهر اصفهان

فریده شمس قهفرخی؛ عباس عسکری ندوشن؛ حسن عینی زیناب؛ علی روحانی؛ محمدجلال عباسی شوازی

دوره 33، شماره 4 ، دی 1401، صفحه 1-28

https://doi.org/10.22108/jas.2022.132711.2269

چکیده
  در شرایط باروری پایین، تصمیم زوجین به فرزندآوری، بیشتر یک تصمیم برنامه‌ریزی‌شده و پیچیده است که زوجین از‌ یک‌سو برمبنای ملاحظۀ وضعیت زندگی فردی و خانوادگی خود و از‌سوی دیگر با در‌نظر‌گرفتن موقعیت اجتماعی و اقتصادی جامعه آن را اتخاذ می‌کنند. کدام ملاحظه‌ها و چالش‌های کنونی خواست فرزندآوری زوجین ایرانی را صورت‌بندی می‌کند؟ ...  بیشتر

مقاله پژوهشی مسائل اجتماعی ایران
کاوش پدیدارشناختی بر شایستگی‌های پایۀ آموزگاران برای تحقق ساحت تربیت اجتماعی و سیاسی

فاطمه سادات موسوی ندوشن؛ محمدرضا نیلی احمدآبادی؛ محمد رضا نیستانی

دوره 33، شماره 4 ، دی 1401، صفحه 29-48

https://doi.org/10.22108/jas.2022.131720.2234

چکیده
  هدف پژوهش حاضر، شناسایی شایستگی‌های پایۀ آموزگاران برای تحقق ساحت تربیت اجتماعی و سیاسی در سند تحول بود. این پژوهش از‌نوع کیفی‌بوده و روش استفاده‌شده، پدیدارشناختی است. مشارکت‌کنندگان پژوهش را مدرسان مراکز تربیت‌معلم، اعضای هیئت علمی گروه علوم‌اجتماعی، علوم‌سیاسی و علوم‌تربیتی دانشگاه‌های اصفهان و یزد تشکیل دادند. روش نمونه‌گیری ...  بیشتر

مقاله پژوهشی خانواده و جنسیت
بررسی نگرش‌های برابری جنسیتی‌خواهانۀ دختران دانشجو و عوامل مرتبط با آن

مرجان رشوند سرخکوله؛ زهرا میرحسینی

دوره 33، شماره 4 ، دی 1401، صفحه 49-72

https://doi.org/10.22108/jas.2022.132687.2267

چکیده
  در مقالۀ حاضر هدف بررسی نگرش‌های برابری‌خواهانه در‌میان دختران دانشجو و بررسی عوامل مرتبط با آن است. روش تحقیق استفاده‌شده پیمایش و ابزار جمع‌آوری داده‌ها، پرسشنامه است. جامعۀ آماری، شامل دانشجویان دخترِ دانشکده‌های فنی و مهندسی، علوم‌انسانی، علوم‌پایه، هنر، زبان‌های خارجی، هنر و تربیت بدنی دانشگاه تهران، در سه مقطع کارشناسی، ...  بیشتر

مقاله پژوهشی مسائل اجتماعی ایران
رابطۀ انگیزۀ مشارکت در ورزش‌های همگانی و اضطراب اجتماعی اندام با مشارکت ورزشی دانشجویان دختر دانشگاه‌های شهرستان خوانسار

طاهره ندایی؛ راضیه شریفی

دوره 33، شماره 4 ، دی 1401، صفحه 73-94

https://doi.org/10.22108/jas.2022.129500.2140

چکیده
  پژوهش حاضر با هدف تعیین رابطۀ انگیزۀ مشارکت در ورزش‌های همگانی و اضطراب اجتماعی اندام با مشارکت ‌ورزشی دانشجویان دختر دانشگاه‌های شهرستان خوانسار انجام شد. روش پژوهش توصیفی-همبستگی بود و جامعۀ آماری آن را کلیۀ دختران دانشگاه‌های شهرستان خوانسار تشکیل دادند. روش نمونه‌گیری تصادفی ساده و حجم نمونه با استفاده از جدول مورگان 254 نفر ...  بیشتر

مقاله پژوهشی خانواده و جنسیت
نقش زنان در شادکامی خانواده: مطالعۀ کیفی در شهر یزد

زهرا فلک الدین؛ مسعود حاجی زاده میمندی

دوره 33، شماره 4 ، دی 1401، صفحه 95-122

https://doi.org/10.22108/jas.2022.130447.2170

چکیده
  شادکامی یکی از ویژگی‌های فرهنگ ایرانی که در نهاد خانواده اثر‌گذار است. ایجاد شادکامی در محیط خانواده از‌سوی والدین، پویایی جامعه را به همراه دارد. با‌توجه به اهمیت موضوع شادکامی در محیط خانواده، هدف پژوهش حاضر واکاوی نقش زنان در شادکامی خانواده است. روش پژوهش حاضر، کیفی و از‌نوع تحلیل مضمون است. همچنین، داده‌ها با 20 مصاحبۀ نیمه‌ساختاریافته ...  بیشتر

مقاله پژوهشی مسائل اجتماعی ایران
بررسی رابطۀ رهبری استثماری با عملکرد نوآورانه به‌واسطۀ نقش میانجی پنهان‎‍سازی دانش

سیروس قنبری؛ حسین معجونی؛ محمود تعجبی

دوره 33، شماره 4 ، دی 1401، صفحه 123-144

https://doi.org/10.22108/jas.2022.133935.2297

چکیده
  هدف پژوهش حاضر، بررسی رابطۀ رهبری استثماری با عملکرد نوآورانه، به‌واسطۀ نقش میانجی پنهان‎‍سازی دانش است. جامعۀ پژوهش را معلمان ناحیۀ دو شیراز به تعداد 1945نفر تشکیل می‌دهند، که با استفاده از روش نمونه‎‍گیری تصادفی ساده و بر مبنای فرمول کوکران، نمونه‌ای به حجم 319 معلم از این جامعه انتخاب شد. برای جمع‎‍آوری داده‎‍ها از ...  بیشتر

مقاله پژوهشی خانواده و جنسیت
شناسایی و ارزیابی محرکهای بروز طلاق عاطفی در میان زوجین تهرانی از دیدگاه متخصصان با رویکرد تصمیم‌گیری چندمعیارۀ گروهی

پروین ارباب زاده؛ شهلا کاظمی پور؛ سید رضا معینی

دوره 33، شماره 4 ، دی 1401، صفحه 145-178

https://doi.org/10.22108/jas.2022.131561.2227

چکیده
  طلاق عاطفی ازجمله مهم​ترین آسیب​های خانوادگی است که فروپاشی فردی، خانوادگی و اجتماعی را در پی دارد؛ طوری که آثار این وضعیت پرتنش گاهی تا مدت​ها بر جای می​ماند. باوجود تعدد بروز طلاق عاطفی، این نوع طلاق کماکان پدیده‌ای ناشناخته است و از آن در بسیاری از پژوهش‌های علمی به مرحلۀ موقت طلاق رسمی یاد می‌شود. در سال اخیر گزارش​ها و آمارهای ...  بیشتر

فرهنگ
اوقات فراغت و عوامل اجتماعی مؤثر بر آن: (مطالعه‌ی موردی افراد 64-15 ساله‌ی شهرستان جویبار)

قربانعلی ابراهیمی؛ نادر رازقی؛ رقیه مسلمی پطرودی

دوره 22، شماره 4 ، دی 1390، ، صفحه 71-98

چکیده
   اوقات فراغت، فعالیتی است که اعضای جامعه فارغ از اجبارهای محیط کار و الزامات زندگی، از طریق آن استعدادهای خود را توسعه بخشیده، شخصیت خود را گسترش می‌دهند. چگونگی گذران اوقات فراغت، بازتابی از شرایط اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی هر جامعه است که استفاده‌ی مطلوب از این اوقات می‌تواند تأثیر درخور توجهی در بهبود کیفیت زندگی اجتماعی و ...  بیشتر

مسائل اجتماعی ایران
بررسی احساس عدالت اجتماعی و عوامل موثر بر آن (مطالعه موردی شهرتهران)

جعفر هزار جریبی

دوره 22، شماره 3 ، آذر 1390، ، صفحه 41-62

چکیده
   تحقیق حاضر به بررسی یکی از مهمترین موضوعات سیاست های رفاهی با عنوان احساس عدالت اجتماعی و عوامل موثر بر آن  می پردازد. در  پژوهش حاضر جهت سنجش میزان احساس عدالت اجتماعی (متغیر وابسته تحقیق)، از دو متغیر "عدالت توزیعی و عدالت رویه ای" استفاده شد. جامعه آماری تحقیق شامل سه شهروندان منطقه 3، 10و 18 تهران است. برای گردآوری اطلاعات میدانی ...  بیشتر

تاملی بر اعتبار و پایایی در تحقیقات کیفی

محمد عباس زاده؛ محمد عباس زاده

دوره 23، شماره 1 ، خرداد 1391، ، صفحه 19-34

چکیده
     چکیده   امروزه دنیای علم، به طور مداوم، با شتاب بالایی تغییرات عدیده‌ای را به خود می‌بیند؛ طوری که در همه‌ی زمینه‌ها و از جمله در حوزه‌ی روش‌های تحقیق نیز، این تغییرات محسوس است. با این حال، اگر مفاهیمی چون اعتبار و پایایی در حوزه‌ی روش‌شناسی، در دوره‌ی اثباتی با اصول و قوانین مشخص و جهان‌شمولی به کاربرده می‌شدند، در دوره‌ی ...  بیشتر

مسائل اجتماعی ایران
بررسی رابطه فرهنگ سازمانی و مسئولیت اجتماعی سازمان ها (CSR) ( وزارت نیرو به عنوان مورد)

اصغر مشبکی؛ وهاب خلیلی شجاعی

دوره 21، شماره 4 ، بهمن 1389، ، صفحه 37-56

چکیده
  این پژوهش به بررسی رابطه فرهنگ سازمانی و مسئولیت اجتماعی سازمان‌ها می پردازد که وزارت نیرو به عنوان مورد تحقیقاتی انتخاب شده است. در این مقاله مبــاحث به دو بخش تقسیم شده اند. نخست مباحث مربوط به فرهنگ سازمانی و مدیریت فرهنگ سازمانی عنوان می شود و سپس تاثیر مولفه های فرهنگ سازمانی بر پیاده سازی مسئولیت اجتماعی سازمان‌ها بررسی می ...  بیشتر

مسائل اجتماعی ایران
بررسی رابطه بین راهبرد های مقابله و رفتار پرخاشگرانه جوانان:مطالعه موردی شهر اسلام آباد غرب

عبدالعی لهسایی زاده؛ گلمراد مرادی

دوره 21، شماره 2 ، تیر 1389، ، صفحه 1-18

چکیده
  بیان مساله: بسیاری اندیشمندان معتقدند که پرخاشگری ریشه بسیاری از مشکلات روانی و رفتاری جوانان است. اینرفتارها در صورت بروز می توانند سبب مشکلات بین فردی، جرم و بزه و تجاوز به حقوق دیگران شده و در صورت درون ریزیشدن قادر به ایجاد انواع مشکلات جسمی و روانی م یباشند. اهمیت نقش راهبردهای مقابله 1 در چگونگی بروز رفتارهای جواناناز نظرگاه ...  بیشتر

مقاله پژوهشی خانواده و جنسیت
دلایل و تعیین‌کننده‌های تأخیر در ازدواج در ایران

میلاد بگی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 22 آبان 1401

https://doi.org/10.22108/jas.2022.134561.2312

چکیده
  علیرغم اجرای برنامه‌ها و سیاست‌های گوناگون برای کاهش سن ازدواج و تشویق افراد به ازدواج در یک دهه گذشته، میانگین سن ازدواج همچنان روندی افزایشی دارد. مطالعه حاضر به بررسی دلایل و تعیین‌کننده‌های تأخیر در ازدواج در میان زوجین تازه ازدواج‌کرده در ایران پرداخته است. به این منظور داده‌های پیمایش ملی ازدواج متشکل از 8349 نفر مورد تجزیه‌وتحلیل ...  بیشتر

مقاله پژوهشی خانواده و جنسیت
پدیدارشناسی تجربه زیسته زنان سرپرست خانوار از حمایت های اجتماعی

غلامرضا تبریزی کاهو؛ کیوان صالحی؛ حسین کشاورز افشار؛ یاسر مدنی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 07 دی 1401

https://doi.org/10.22108/jas.2022.133767.2294

چکیده
  زمینه و هدف: شواهد نشان می‌دهد که برخلاف روند افزایشی سرپرستی خانوارها توسط زنان، کیفیت و کمیّت حمایت‌های اجتماعی از ایشان ارتقاء نیافته است؛ این امر به بروز و تشدید مشکلات و آسیب‌هایی فردی و اجتماعی دامن زده‌است. از این‌رو در پژوهش حاضر تلاش شد تا با واکاوی در تجربه زیسته ایشان از حمایت‌های اجتماعی و شناخت عمیق مسائل و معضلات ...  بیشتر

مقاله پژوهشی مسائل اجتماعی ایران
تبیین کنشگری فردی و مدنی در حمایت از تنوع‌زیستی با تاکید بر سازوکارِ گفتگوی جمعی

مهدی مالمیر؛ ایدا اسماعیل زاده سیلابی؛ امیر سمیاری

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 11 دی 1401

https://doi.org/10.22108/jas.2023.135191.2329

چکیده
  در این مقاله کنشگری محیط زیستی در دو سطح فردی و جمعی مورد بررسی قرار گرفته است و برای تبیین آن علاوه بر نظریه‌های رایج هنجار-فعال‌سازی(NAT)، رفتار برنامه‌ریزی شده(TPB)، ارزش-باور-هنجار(VBN)، مولفه جدیدی بر مبنای نظریه‌های اینگلهارت و تورن در خصوص تاثیر بحث و گفتگوهای گروهی و گسترش فضاهای مجازی بر شکل‌گیری کنش‌های مدنی جدید اضافه شده ...  بیشتر

مقاله پژوهشی مسائل اجتماعی ایران
امنیت و سرمایه‌گذاری: مدل معادلات ساختاری احساس رضایتمندی سرمایه‌گذاران از نیروی انتظامی

کمال کوهی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 30 دی 1401

https://doi.org/10.22108/jas.2023.129668.2145

چکیده
  نخبگان اقتصادی و سرمایه های آنها یکی از بنیادی ترین عامل رشد و توسعه اقتصادی جامعه محسوب می شود. بنابراین، تأمین رضایت و امنیت خاطر آنها برای سرمایه گذاری از وظایف کلیه نهادها و احاد مردم است. در میان نهادها، پلیس از کلیدی ترین نهادهای جامعه در تأمین امنیت سرمایه گذاران به شمار می آید. در همین راستا، مقاله حاضر با هدف بررسی میزان رضایت ...  بیشتر

مقاله پژوهشی رسانه
کاوشی زمینه‌مند از فرایند‌های منتهی به سودمحوری از طریق بازاریابی رسانه‌های اجتماعی

ندا رضایی؛ حسین اسلامی؛ سیدعلیرضا افشانی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 03 اسفند 1401

https://doi.org/10.22108/jas.2023.135477.2334

چکیده
  هدف پژوهش حاضر واکاوی فرایند‌های منتهی به سودمحوری از طریق بازاریابی رسانه‌های اجتماعی است. برای رسیدن به هدف مزبور، نویسندگان مقاله از روش‌شناسی کیفی و رویکرد نظریه داده‌بنیاد استفاده کرده‌اند. جامعه‌ هدف، مدیران بازاریابی شرکت‌ها و صاحبان کسب‌وکار در شبکه‌های اجتماعی بودند که با نمونه‌گیری نظری و هدفمند تعداد 15 نفر آن‌ها ...  بیشتر

مقاله پژوهشی خانواده و جنسیت
مطالعه جامعه شناختی عوامل موثر بر عدم گرایش زنان مطلقه به ازدواج مجدد(مطالعه موردی شهر اصفهان)

علی قنبری؛ سیدعلی هاشمیان فر؛ بهجت داوودی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 20 اسفند 1401

https://doi.org/10.22108/jas.2023.132909.2277

چکیده
  هدف از این مطالعه بررسی جامعه شناختی عدم گرایش زنان مطلقه به ازدواج مجدد در شهر اصفهان بود. بر این اساس در قالب یک مطالعه پیمایشی و با استفاده از ابزار پرسشنامه تعداد ۲۰۷ نفر از زنان مطلقه دارای حداکثر ۴۵ سال سن ساکن شهر اصفهان با استفاده از نمونه گیری در دسترس انتخاب شدند. چارچوب نظری این پژوهش بر اساس نظریات مبادله اجتماعی، نظریه ...  بیشتر

مقاله پژوهشی فرهنگ
کیفیت زندگی شهری در شهر اصفهان: اولویت‌ها و مضامین برسازنده

مهدی ژیانپور؛ مهوش خادم الفقرائی؛ زهرا ناجی اصفهانی؛ مینا جلالی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 23 اسفند 1401

https://doi.org/10.22108/jas.2023.135391.2333

چکیده
  کیفیت زندگی شهری، مفهومی پیچیده، پویا و چند بعدی است. با توجه به اهمیت سازه کیفیت زندگی شهری در سیاست‌گذاری در کلان‌شهرها، این پژوهش در شهر اصفهان با هدف تعیین اولویت‌های ابعاد کیفیت زندگی و همچنین شناسایی مولفه‌های برسازنده هر کدام از ابعاد از دیدگاه شهروندان طراحی و اجرا شد. جامعه‌ی آماری این مطالعه که به شیوه پیمایش انجام شده، ...  بیشتر

ابر واژگان