بررسی رابطه فرهنگ سازمانی و مسئولیت اجتماعی سازمان ها (CSR) ( وزارت نیرو به عنوان مورد)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار گروه مدیریت دانشگاه تربیت مدرس

2 دانشجوی دکتری مدیریت دانشگاه تربیت مدرس

چکیده

این پژوهش به بررسی رابطه فرهنگ سازمانی و مسئولیت اجتماعی سازمان‌ها می پردازد که وزارت نیرو به عنوان مورد تحقیقاتی انتخاب شده است. در این مقاله مبــاحث به دو بخش تقسیم شده اند. نخست مباحث مربوط به فرهنگ سازمانی و مدیریت فرهنگ سازمانی عنوان می شود و سپس تاثیر مولفه های فرهنگ سازمانی بر پیاده سازی مسئولیت اجتماعی سازمان‌ها بررسی می شود. در این پژوهش، ابتدا مباحث مربوط به ادبیات تحقیق با استناد به مقالات و مدل های معتبر بررسی شده است، که فهرست اولیه مربوط به  معیارهای فرهنگ سازمانی از مدل بارون و گرینبرگ و  معیارها مسئولیت اجتماعی سازمان‌ها از مدل دنیسون استفاده گردید است و  اصلاحات لازم در این فهرست، از طریق انجام مصاحبه گروه کانون با کارشناسان و صاحبنظران شکل گرفت. همچنین برمبنای این معیارها، پرسشنامه ای طراحی شد که  با استفاده از روش های آزمون تحلیل واریانس فریدمن و آزمون دوجمله ای، فرضیه های تحقیق مورد بررسی قرار گرفته است.
از یافته های این مقاله می توان به این نتیجه رسید که بین مولفه های فرهنگ سازمان و مسئولیت پذیری اجتماعی سازمان همبستگی مثبت و بالایی وجود دارد  (P<%5)و اینکه مدل ذهنی کارکنان،  اصلی ترین مولفه موثر بر مسئولیت پذیری اجتماعی سازمان می باشد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Investigating the Relationship between Organization Culture and Corporate Social Responsibility (CSR) (Case Study: Energy Ministry)

نویسندگان [English]

  • Asghar Moshabaki 1
  • V. Kh.Shojaei 2
1 Associated Professor, Department of Management of Tarbiat Modares University
2 Ph.D. Candidate of Tarbiat Modares University
چکیده [English]

This research deals with the investigating the relationship between organization culture and corporate social responsibility (CSR). (Case Study: Energy Ministry). In this paper, the above-mentioned research split in two parts. First, issues regarding organization culture and organization culture management, then effects of organization culture’s stabilization on corporate social responsibility. The questionnaires list regarding organization culture derivated from Baron and Greenberg’s model   and the questionnaires list regarding corporate social responsibility derivated from Denison’s model and necessary correct nesses exerted by interview with professors and some   experts. The main effective criteria are achieved by exploratory studies and focus group interviews with experts. A questionnaire designed and distributed among a random sample of customers. Some related hypothesizes are tested and the results have been discussed. The finding of this study shows that organization culture has an important effect on organization climate and corporate social responsibility and there is a positive correlation between organization culture and corporate social responsibility (P<%5), in the meantime, mental model of employees is the most effective factor in corporate social responsibility.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Organization Culture
  • Corporate Social Responsibility (CSR)
  • Organizational Culture management
  • responsibility
1-   آذر ، عادل و مومنی ، منصور ، "آمار و کاربرد آن در مدیریت" ، سمت ،جلد دوم ،چاپ هفتم، 1384
2-   ایران زاده، سلیمان"جهانی شدن و تحولات استراتژیک در مدیریت و سازمان". چاپ دوم،  تهران، مرکز آموزش مدیریت دولتی، 1384
3-   جعفری، محمدتقی  "فرهنگ پیشرو "، چاپ سوم،  انتشارات علمی فرهنگی، 1381
4-   حسینی، سید یعقوب " آمار ناپارامتریک روش تحقیق و نرم افزار آماری SPSS " ، چاپ دوم، دانشگاه علامه طباطبایی تهران، 1386
5-   روحی عزیزی، مریم ، مهدوی، مژگان ، "مدیریت و تغییر فرهنگ سازمانی"، مجله تعاون، آبان و آذر ، شماره 146و 147 ،  1382
6-   شریف زاده، کاظم ، "مدیریت و فرهنگ سازمانی"، چاپ سوم، نشر قومس، 1385
7-   طوسی، محمدعلی، فرهنگ سازمانی، چاپ سوم، تهران، مرکز آموزش مدیریت دولتی، 1381
8-   وندال ،فرنچ و سسیل،اچ.بل. "مدیریت تحول در سازمان"، ترجمه سید مهدی الوانی و حسن دانایی فرد،چاپ سوم ، تهران،انتشارات ‏صفار، 1383
9-   ممی زاده، جعفر " مدیریت فرهنگ سازمانی"، فصلنامه مدیریت دولتی، شماره25، 1373
10-    هارولد کونتز، سیریل اودانل و هاینز ویهرخ  "اصول مدیریت" ، ترجمه علی اکبر فرهنگی، سید امین علوی و اکبر مهدویان ، مرکز آموزش مدیریت دولتی، چاپ چهارم،  1385
11-  Denison, Daniel (2000). "Organizational Culture and Corporate Social Responsibility: Can it be a key lever for Driving Organizational Chang?" International Institute for Management Development, Denison@imd. Chapter2.
12-  Fleming, M. (2002) "What is safety culture? Rail way safety ever green House, Available at: www.google.com \ rwf\.
13-  Frankental, Peter. (2005) "Corporate Social Responsibility - Apr Invention?” Corporate Communications: An International Journal V.6 Number. _PP 18-23.
14-  Gray, Daniel H. (2007) "Standards of Corporate Responsibility are Changing" Financial Analysts Journal, Vol. XXV II No. 5, Sept. Oct
15-  Greenberg, J & Baron, R.A (2000) "Behavior in Organizations", Prentice-Hall, Inc., 7th Ed.
16-  Holowzki, Antonia “The relationship between knowledge management and organization culture”, Applied information management program, December, 2002.
17-  Institute for Supply Management (ISM), (November _ 2007); "Principles of Social Responsibility"; Sage Publication
18-  Koene, A. (2002) "Leadership effects on organizational climate and financial performance" – Local leadership effects in china organizations, The Leadership Quarterly Vol.13 Issue 3:193_215.