مقاله پژوهشی مسائل اجتماعی ایران
1. بررسی و مقایسه رابطه بین ویژگی‌های کارآفرینی شاغلین سازمانی (زن و مرد) و رضایت شغلی

جعفر هزار جریبی؛ مریم ابراهیمی

دوره 21، شماره 4 ، زمستان 1389، صفحه 1-18

چکیده
  تحقیق حاضر با هدف بررسی و مقایسه رابطه بین ویژگی‌های کارآفرینی و رضایت شغلی و بررسی آن بین زنان و مردان انجام شد. جامعه آماری تحقیق، شاغلین بیمارستان کامیاب مشهد بودند . پس از جمع آوری اطلاعات وتحلیل داده­ها از میان سیزده فرضیه، دوازده فرضیه تأیید شد که نتایج فرضیات اصلی بدین صورت بود. بین ویژگی‌های کارآفرینی شاغلین ورضایت شغلی ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
2. تحلیل آماری بر روند گسترش ناموزون کاربری شبکه معابر در شهر اصفهان

مسعود تقوایی

دوره 21، شماره 4 ، زمستان 1389، صفحه 19-36

چکیده
  از بین کاربری های شهری، فضاهای سبز بخشی از پیکره با اهمیت شهرها هستند که به عنوان بخش جاندار ساخت کالبدی شهر، تلقی می شوند و در هماهنگی با بخش بیجان کالبد شهر ، بافت و سیمای شهر را تشکیل می دهند. اما با توجه به نقش و جایگاه گسترش فضاهای سبز در شهرها ، طی سالهای اخیر در بیشتر شهرهای ایران از جمله شهر زیبای اصفهان که روزگاری به عنوان الگوی ...  بیشتر

مقاله پژوهشی مسائل اجتماعی ایران
3. بررسی رابطه فرهنگ سازمانی و مسئولیت اجتماعی سازمان ها (CSR) ( وزارت نیرو به عنوان مورد)

اصغر مشبکی؛ وهاب خلیلی شجاعی

دوره 21، شماره 4 ، زمستان 1389، صفحه 37-56

چکیده
  این پژوهش به بررسی رابطه فرهنگ سازمانی و مسئولیت اجتماعی سازمان‌ها می پردازد که وزارت نیرو به عنوان مورد تحقیقاتی انتخاب شده است. در این مقاله مبــاحث به دو بخش تقسیم شده اند. نخست مباحث مربوط به فرهنگ سازمانی و مدیریت فرهنگ سازمانی عنوان می شود و سپس تاثیر مولفه های فرهنگ سازمانی بر پیاده سازی مسئولیت اجتماعی سازمان‌ها بررسی می ...  بیشتر

مقاله پژوهشی مسائل اجتماعی ایران
4. بررسی میزان کاربست مؤلفه های سازمان یاددهنده در دانشگاههای دولتی کشور در سال تحصیلی86-85

حسین زارع؛ سعید رجایی پور؛ حسین مولوی؛ زنده یاد مهدی جمشیدیان

دوره 21، شماره 4 ، زمستان 1389، صفحه 57-72

چکیده
  هدف از این مقاله بررسی میزان کاربست مؤلفه های سازمان یاد دهنده در دانشگاههای دولتی کشور بود. مؤلفه های سازمان یاددهنده در پنج مقولۀ دیدگاه قابل یاددهی، ایده ها، ارزشها، انرژی و قاطعیت در تصمیم گیری مورد بررسی قرار گرفته است. روش تحقیق توصیفی پیمایشی است. جامعه آماری پژوهش شامل 25067 نفر اعضای هیأت علمی دانشگاههای دولتی کشور (13335 نفر در ...  بیشتر

مقاله پژوهشی مسائل اجتماعی ایران
5. بررسی عوامل اجتماعی و اقتصادی مؤثر بر احساس امنیت اجتماعی

سید عبدالحسین نبوی؛ علی حسین حسین زاده؛ سیده هاجر حسینی

دوره 21، شماره 4 ، زمستان 1389، صفحه 73-96

چکیده
          احساس امنیت اجتماعی، از موقعیت و جایگاه برجسته­ای در برنامه­ریزی­های کشوری برخوردار است که دست­یابی و پایدارسازی آن نیازمند مقدمات و زمینه­های پیچیده­ای بوده و آسیب­پذیری یا زوال آن نیز، معلول زمینه­ها و عوامل متفاوتی است. این مقاله با هدف بررسی تأثیر پاره­ای از عوامل اجتماعی و اقتصادی بر احساس ...  بیشتر

مقاله پژوهشی مسائل اجتماعی ایران
6. سنجش اعتماد اجتماعی و عوامل موثر بر آن در مراکز شهرستانهای چهار محال بختیاری

محمود کتابی؛ مهدی ادیبی سده؛ وحید قاسمی؛ ستار صادقی ده چشمه

دوره 21، شماره 4 ، زمستان 1389، صفحه 97-122

چکیده
   اعتماد اجتماعی، به عنوان مهم‌ترین سازه سرمایه اجتماعی و از مهم‌ترین مفاهیم مطرح در حوزه علوم اجتماعی معاصر است. چرخش ساختار اجتماعی و تغییرات همه جانبه در عرصه‌های مختلف اجتماعی، اقتصادی و سیاسی جامعه مدرن، و مخاطرات ناشی از این تغییرات توجه به این مفهوم را جدی ساخته است ولی این بدان معنی نیست که اندیشمندان کلاسیک بدان توجهی ...  بیشتر

مقاله پژوهشی مسائل اجتماعی ایران
7. رابطه هویت دینی و سرمایه‌ی اجتماعی در بین مردم شهرکاشان

محمد گنجی؛ زهرا نعمت الهی؛ زهرا طاهری

دوره 21، شماره 4 ، زمستان 1389، صفحه 123-144

چکیده
    این پژوهش به مطالعه و بررسی رابطه میان هویت دینی و سرمایه اجتماعی مردم شهرستان کاشان درسال 1387 می‌پردازد. جامعه آماری دراین پژوهش، مردم شهرکاشان است که تعدادآنهابراساس سرشماری سال 1385، 162136نفربوده وحجم نمونه براساس فرمول کوکران 383 نفر تعیین شده است.روش تحقیق پیمایشی است وبراساس ابزارپرسشنامه دارای روایی مبتنی برآلفای کرونباخ، ...  بیشتر

مقاله پژوهشی مسائل اجتماعی ایران
8. کانون‌های فرهنگی ـ هنری و توسعه سرمایه اجتماعی بررسی میزان و اَشکال سرمایه اجتماعی کانون‌های فرهنگی و هنری دانشگاه‌های تهران

حامد شیری؛ ابوالفضل مرشدی

دوره 21، شماره 4 ، زمستان 1389، صفحه 145-176

چکیده
  مقاله حاضر قابلیت کانون‌های فرهنگی و هنری را به مثابه تشکل‌های مدنی دانشگاهی در توسعه سرمایه اجتماعی مورد بررسی قرار می‌دهد. با استناد به رویکرد نظری پاتنام و متناسب با موضوع تحقیق اشکال سه‌گانه «سرمایه اجتماعی درون‌کانونی»، «سرمایه اجتماعی بین‌کانونی» و «سرمایه اجتماعی نهادی با توجه به مولفه‌های سه‌گانه سرمایه ...  بیشتر

مقاله پژوهشی مسائل اجتماعی ایران
9. سرمایه‏ اجتماعی و نقش آن در فعالیتهای اقتصادی با نگاهی به استان همدان

اسدا... نقدی؛ احمد محمدپور؛ علی سوری

دوره 21، شماره 4 ، زمستان 1389، صفحه 177-194

چکیده
     تجربه توسعه در کشورهای پیش‏گام نشان‏گر تأثیر متغیر مهمی به‏نام سرمایه‏ی اجتماعی است که به تازگی وارد ادبیات علوم‏اجتماعی و به‏ویژه جامعه‏شناسی و اقتصاد ‌شده و در کنار سرمایه‌های فیزیکی و انسانی مورد توجه جدی قرار گرفته است. هدف اصلی این تحقیق بررسی وضعیت سرمایه‏ی اجتماعی و اثرات آن بر فعالیت‏های اقتصادی است. ...  بیشتر