دوره و شماره: دوره 21، شماره 4، بهمن 1389 
بررسی عوامل اجتماعی و اقتصادی مؤثر بر احساس امنیت اجتماعی

صفحه 73-96

سید عبدالحسین نبوی؛ علی حسین حسین زاده؛ سیده هاجر حسینی


سنجش اعتماد اجتماعی و عوامل موثر بر آن در مراکز شهرستانهای چهار محال بختیاری

صفحه 97-122

محمود کتابی؛ مهدی ادیبی سده؛ وحید قاسمی؛ ستار صادقی ده چشمه