مقاله پژوهشی مسائل اجتماعی ایران
1. نقش مشارکتهای مردمی در توسعه روستایی: با تاکید بر مشارکت سنتی و جدید

سید اسکندر صیدائی؛ امین دهقانی

دوره 21، شماره 1 ، بهار 1389، صفحه 1-18

چکیده
  امروزه مشارکت روستائیان در امور روستایی و با دید تخصصی تر در توسعه روستایی، از ضروریات برنامه ریزی در محیط هایروستایی به شمار می رود. در این میان با مرور تاریخ مشارکتهای روستائیان در امور روستاها با دو الگو یا روند روبه رو می شویم.اولین الگو، الگوی مشارکت سنتی روستائیان در قالب مقرارت عرفی و به صورت نانوشته بوده است که بیش از همه با ...  بیشتر

مقاله پژوهشی مسائل اجتماعی ایران
2. بررسی و تبیین رابطه بین مسئولیت اجتماعی و سرمایه اجتماعی در بین جوانان شهر شیراز

محمد تقی ایمان؛ وجیهه جلائیان بخشنده

دوره 21، شماره 1 ، بهار 1389، صفحه 19-42

چکیده
   این مقاله  به بررسی و تبیین رابطه بین مسئولیت اجتماعی و سرمایه اجتماعی در بین جوانان 29-18 ساله شهر شیراز می پردازد. رشد مسئولیت اجتماعی و التزام به آن موضوعی است که بیشتر از مقوله های شناختی مورد توجه قرار گرفته است و ضرورت آن حتی در جوامع غربی و صنعتی پس از یک دوره رکود آشکار شده است( فتحی آذر،1373: 180). مسئولیت اجتماعی بخشی از مساله ...  بیشتر

مقاله پژوهشی مسائل اجتماعی ایران
3. شناخت تاثیر طبقه اجتماعی بر نگرش نسبت به جریان نوگرایی در شهر اصفهان

وحید قاسمی؛ فریدون وحیدا؛ رسول ربانی؛ زهرا ذاکری

دوره 21، شماره 1 ، بهار 1389، صفحه 43-68

چکیده
  «نوگرایی»و«طبقه اجتماعی» هر دو مقولاتی هستند زاییده نظام سرمایه داری غرب که هر کدام به طریقی منجر به ایجاد چالشهایی در جامعه می گردند.هدف از بحث حاضر تبیین تضاد بین سنت و نوگرایی بر مبنای یکی از زمینه های اصلی تضاد در جامعه یعنی تضاد طبقاتی است به بیان دیگرمقاله حاضر درپی آن است که نشان دهد یکی از عوامل به وجود آورنده یا ...  بیشتر

مقاله پژوهشی مسائل اجتماعی ایران
4. رابطه بین عوامل فردی،خانوادگی، اجتماعی واقتصادی با میزان رضایت اززندگی سالمندان اصفهان

آذر قلی زاده؛ عزت شیرانی

دوره 21، شماره 1 ، بهار 1389، صفحه 69-82

چکیده
          هدف از انجام این تحقیق بررسی ارتباط عوامل فردی،خانوادگی، اجتماعی و اقتصادی با میزان رضایتمندی سالمندان از زندگی بود . روش اعمال شده در پژوهش ، توصیفی ازنوع همبستگی وجامعه آماری مورد مطالعه کلیه سالمندان 65 سال به بالای ساکن در مناطق یازده گانه شهر    اصفهان در سال  86 13 بالغ بر 84912  نفربودکه از این ...  بیشتر

مقاله پژوهشی خانواده و جنسیت
5. بررسی جامعه شناختی گرایش به فرزندآوری و برخی عوامل مرتبط با آن (مورد مطالعه: جوانان متاهل شهر تبریز)

صمد کلانتری؛ محمد عباس زاده؛ فاروق امین مظفر؛ ندا راکعی بناب

دوره 21، شماره 1 ، بهار 1389، صفحه 83-104

چکیده
  فرزندآوری یکی از مهمترین مؤلفه های علم جمعیت و از جمله موضوعاتی است که درحوزه مسائل اجتماعی، توجه زیادی را به خویش معطوف داشته است. به دلیل اهمیت تحولات جمعیتی ایران در چهار دهة اخیر و تأثیر پذیری فرزندآوری از عوامل اقتصادی، اجتماعی و.. ، پژوهش حاضر در نظر دارد با استفاده از تئوریهای مبادله، وبر، استرلین، فازیو، دورکیم و... به بررسی ...  بیشتر

مقاله پژوهشی مسائل اجتماعی ایران
6. بررسی نقش جو اجتماعی سازمان کار بر کیفیت زندگی کاری کارگران کارخانه های صنعتی (مطالعه موردی استان آذربایجان شرقی)

محمدتقی ضیایی بیگدلی

دوره 21، شماره 1 ، بهار 1389، صفحه 105-122

چکیده
  کیفیت زندگی کاری فرایندی است که به وسیله آن همه اعضای سازمان از راه مجاری ارتباطی باز و ارتباط مستمر بر هم اثر می گذارند. بر اساس کیفیت زندگی کاری سطح رضایت شغلی، احساس هویت سازمانی و سلامت روانی در محیط کار بیشت می بوشد. بنابراین کیفیت زندگی کاری هم یک روش و هم یک هدف اخلاقی است عوامل مختلفی بر کیفیت زندگی کاری موثر که در جمع بندی نهایی ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
7. تحلیلی بر اهداف تربیت اخلاقی و اجتماعی از دیدگاه هابرماس با تاکید بر نظریه کنش ارتباطی

میرعبدالحسین نقیب زاده؛ رضاعلی نوروزی

دوره 21، شماره 1 ، بهار 1389، صفحه 123-142

چکیده
  پس از رنسانس آدمی بر آن بود تا با تسلط بر طبیعت به آرامش دست یابد و یا حداقل زندگی‌ راحت‌تری را تجربه نماید، اما گذر زمان نشان داد که آدمی در دست‌یابی به آرمان‌ها و تصوراتی که تفکر مدرن مد نظر داشته، ناموفق بوده است. در این میان عده‌ای به مخالفت با این روند برخاستند، ولی اندیشمندی چون هابرماس در پی بازسازی آن برآمد. هابرماس با تاثیرپذیری ...  بیشتر

مقاله پژوهشی مسائل اجتماعی ایران
8. تاثیر زندانی شدن محکومین به جرایم مواد مخدر بر وضعیت بهداشت روان زنان آنها

حبیب احمدی؛ لیلا نیکپور قنواتی

دوره 21، شماره 1 ، بهار 1389، صفحه 143-158

چکیده
  بهداشت روان حالتی از سلامتی است که در آن فرد برای جامعه اش مثمر ثمر بوده و به وضعیتی ازسازگاری و روابط اجتماعی ، رفاه و آسایش، رضایت از زندگی و سلامت جسمی رسیده است که در تعامل با جامعه از سطوح پایینی از رفتار انحرافی و از خود بیگانگی برخوردار است. بر این اساس، در این پژوهش، ارضای نیازهای غیرمادی، سازگاری و روابط اجتماعی، رضایت از زندگی، ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
9. جامعه پذیری سازمانی و آرزوهای شغلی کارکنان در محیطهای کاری

سید علی سیادت؛ محسن گل پرور؛ محمدعلی نادی

دوره 21، شماره 1 ، بهار 1389، صفحه 159-176

چکیده
  این پژوهش با هدف تعیین رابطه بین جامعه‌پذیری سازمانی (مشتمل بر آموزش، تفاهم، حمایت همکاران و چشم‌انداز آینده) با آرزوهای شغلی و حرفه‌ای (شامل شایستگی کارکردی ـ فنی، شایستگی عمومی مدیریتی، ثبات و تأثیر سازمانی، امنیت جغرافیایی، خلاقیت کارآفرینانه، خودمختاری / استقلال، سبک زندگی و چالش اصیل) در کارکنان شاغل در سازمانهای وابسته به ...  بیشتر