مقاله پژوهشی مسائل اجتماعی ایران
1. بررسی رابطه بین راهبرد های مقابله و رفتار پرخاشگرانه جوانان:مطالعه موردی شهر اسلام آباد غرب

عبدالعی لهسایی زاده؛ گلمراد مرادی

دوره 21، شماره 2 ، تابستان 1389، صفحه 1-18

چکیده
  بیان مساله: بسیاری اندیشمندان معتقدند که پرخاشگری ریشه بسیاری از مشکلات روانی و رفتاری جوانان است. اینرفتارها در صورت بروز می توانند سبب مشکلات بین فردی، جرم و بزه و تجاوز به حقوق دیگران شده و در صورت درون ریزیشدن قادر به ایجاد انواع مشکلات جسمی و روانی م یباشند. اهمیت نقش راهبردهای مقابله 1 در چگونگی بروز رفتارهای جواناناز نظرگاه ...  بیشتر

مقاله پژوهشی مسائل اجتماعی ایران
2. به کارگیری فناوری اطلاعات و ارتباطات در عرصه های آموزشی و پژوهشی

مسعود تقوایی؛ محمود اکبری

دوره 21، شماره 2 ، تابستان 1389، صفحه 19-34

چکیده
  تحقیقات انجام شده پیرامون برنامه های توسعه در کشورهای مختلف جهان، نشان دهنده محوری بودن نقش فناور ی اطلاعاتاست. براین اساس ، پژوهش حاضر با هدف بررسی میزان استفاده از فناوری اطلاعا ت در عرصه های آموزشی و پژوهشی دانشگاهاصفهان انجام گرفته است . روش تحقیق پیمایشی بوده و جامعه آماری را دانشجویان تحصیلات تکمیلی و اعضاء محترم هیأتعلمی دانشگاه ...  بیشتر

مقاله پژوهشی مسائل اجتماعی ایران
3. بررسی عوامل مؤثر بر ریسک پذیری دانشجویان

ناهید الملوک محمودی؛ حمید بهمن پور؛ طاهره باسامی

دوره 21، شماره 2 ، تابستان 1389، صفحه 35-56

چکیده
  این تحقیق، مطالعه ای میدانی درمورد عوامل موثر بر ریسک پذیری دانشجویان است که با روش پیمایشی از طریقپرسشنامه، در سال 1386 به انجام رسیده است . حجم نمونه انتخابی 400 نفر از دانشجویان دانشگاه های ایلام، و هدف کلی ازتحقیق پی بردن به عوامل فردی واجتماعی موثر بر میزان ریسک پذیری دانشجویان که بخش مهمی از جوانان این مرز وبوم راتشکیل می دهند ، ...  بیشتر

مقاله پژوهشی مسائل اجتماعی ایران
4. الزام‌ها و پیامدهای اجتماعی برنامه‌درسی پاسخگو در آموزش‌عالی مطالعه موردی: دانشگاه‌های دولتی اصفهان

محمد رضا نیلی؛ احمدرضا نصر؛ مصطفی شریف؛ محمود مهرمحمدی

دوره 21، شماره 2 ، تابستان 1389، صفحه 57-76

چکیده
  نظام آموزش عالی نهادی اجتماعی است که از دیرباز برای انجام سه رسالت آموزش، پژوهش و خدمات پدید آمده و درسال های اخیر رسالت های جدیدی از جمله کارآفرینی نیز به آن افزوده شده است . در بین تمامی عناصر و خرده نظام هایآموزش عالی، از برنامه های درسی به عنوان مهم ترین عنصر و به منزله قلب این نظام یاد می شود زیرا بنیاد ی ترین ابزارفراهم آورنده دانش، ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
5. روش های تحقیق ترکیبی به عنوان سومین جنبش روش شناختی: مبانی نظری و اصول عملی

احمد محمدپور؛ رسول صادقی؛ مهدی رضایی

دوره 21، شماره 2 ، تابستان 1389، صفحه 77-100

چکیده
  تحقیق با روش‫های ترکیبی، متأخرترین جهت‫گیری روش‫شناختی در علوم اجتماعی‎ـ رفتاری معاصر است، که به دنبال دوره‫ای نسبتاً طولانی از مناقشه‏های بین دو رویکرد پارادایمی کمّی‫گرا و کیفی‫گرا، ظهور پیدا کرده است. این نوع تحقیق که از نظر فلسفی مبتنی بر رویکرد پراگماتیسم است، با تاکید بر همگرایی پارادایمی و اجتناب از موضع‫گیری‫های ...  بیشتر

مقاله پژوهشی مسائل اجتماعی ایران
6. بررسی ساختار عاملی، روایی و اعتبار مقیاس گرایشهای اجتماعی مطلوب در بین دانشجویان

محمد باقر کجباف؛ ایلناز سجادیان؛ ابوالقاسم نوری

دوره 21، شماره 2 ، تابستان 1389، صفحه 101-118

چکیده
  این پژوهش با هدف بررسی روایی و پایایی مقیاس گرایشهای اجتماعی مطلوب در بین دانشجویان دوره کارشناسی دانشگاه اصفهان به مرحله اجرا درآمده است.  جامعه آماری این پژوهش را کلیه دانشجویان دوره کارشناسی دانشگاه اصفهان در سال تحصیلی 1388-1387 تشکیل می دادند که به روش تصادفی ساده و بر حسب فرمول تعیین حجم کوهن و همکاران(2000)، تعداد 300 نفر بعنوان ...  بیشتر

مقاله پژوهشی مسائل اجتماعی ایران
7. بررسی عوامل اجتماعی مؤثر بر پدیده ی اعتیاد در شهراهواز

معصومه باقری؛ عبدالحسین نبوی؛ حسین ملتفت؛ فاطمه نقی پور

دوره 21، شماره 2 ، تابستان 1389، صفحه 119-136

چکیده
      هدف از پژوهش حاضر بررسی عوامل  اجتماعی مؤثر بر پدیده ی اعتیاد می­باشد. این تحقیق از نوع پژوهش های موردی بوده است و  کل جامعه آماری مورد مطالعه نیز 135  نفر از معتادین خود معرف به مراکز بازپروری وابسته به مرکز بهزیستی اهواز  است. متغیر وابسته در این تحقیق « شدت اعتیاد» است که به عنوان یک متغیر ترکیبی دربردارنده ...  بیشتر

مقاله پژوهشی خانواده و جنسیت
8. مقایسه‌ی اثربخشی فرآیند داوری و مشاوره‌ی خانواده بر کاهش تعارض زوجین مراجعه کننده به دادگاه‌های خانواده‌‌ی شهر اصفهان

صدیقه علیمردانی؛ ایران باغبان؛ مریم السادات فاتحی زاده؛ محمود جلالی

دوره 21، شماره 2 ، تابستان 1389، صفحه 137-168

چکیده
      هدف از این پژوهش، بررسی تأثیر فرآیند داوری بر کاهش تعارضات زناشویی زوجین متقاضی طلاق و مقایسه‌ی آن با فرآیند مشاوره می‌باشد. در این راستا 15 زوج داوری و 15 زوج مشاوره به صورت نمونه‌ی در دسترس از زوجین مراجعه‌کننده به مرکز "مداخله در خانواده به منظور کاهش طلاق" سازمان بهزیستی شهر اصفهان مورد ارزیابی قرار گرفتند. روش پژوهش ...  بیشتر

مقاله پژوهشی مسائل اجتماعی ایران
9. سنجش احساس امنیت زنان مبتنی بر عوامل چند بعدی و میان رشته ای در شهر مشهد

یعقوب احمدی؛ عطاء اسمعیلی

دوره 21، شماره 2 ، تابستان 1389، صفحه 169-190

چکیده
  احساس امنیت از جمله مقولات مهم در هر جامعه ای به شمار می رود و مقدمه لازم برای حیات هر نظام سیاسی و اجتماعی است. احساس امنیت به احساس روانی شهروندان از امنیت مرتبط بوده و از اینرو موضوعات و مسایل بسیاری را پیرامون خویش در رابطه با تأمین یا عدم تأمین آن به همراه دارد. از جمله آسیب پذیرترین اقشار هر جامعه در رابطه با موضوع امنیت، زنان هستند ...  بیشتر