روش های تحقیق ترکیبی به عنوان سومین جنبش روش شناختی: مبانی نظری و اصول عملی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه علوم اجتماعی دانشگاه بوعلی سینا

2 دانشجوی دکتری دانشگاه تهران

چکیده

تحقیق با روش‫های ترکیبی، متأخرترین جهت‫گیری روش‫شناختی در علوم اجتماعی‎ـ رفتاری معاصر است، که به دنبال دوره‫ای نسبتاً طولانی از مناقشه‏های بین دو رویکرد پارادایمی کمّی‫گرا و کیفی‫گرا، ظهور پیدا کرده است. این نوع تحقیق که از نظر فلسفی مبتنی بر رویکرد پراگماتیسم است، با تاکید بر همگرایی پارادایمی و اجتناب از موضع‫گیری‫های کمّی‎ـ کیفی متعارف، در صدد ترکیب هر دو رهیافت کمّی و کیفی در یک مطالعه واحد به‏طور همزمان، متوالی یا تغییرپذیر است. روش‫شناسی ترکیبی گرچه به‏طور ضمنی از دهه 1960 با عناوین متفاوت به کار رفته است، اما آن به‏طور رسمی در یک دهه اخیر آغاز شده و در طول چند سال گذشته بسط و گسترش یافته است. این نوع تحقیق دارای واژگان جدید، اصول، مراحل و طرح‫های خاصی است که با طرح‫های کمّی و کیفی متعارف متفاوت می‫باشد.
بر این اساس، این مقاله ابتدا به خاستگاه تاریخی و برخی تعاریف از این روش اشاره می‫کند، سپس ضمن ارایه انواع طرح‫های ترکیبی استقرایی و قیاسی، طرح‎های شش‫گانه ترکیبی شامل طرح‫های ترکیبی همزمان‎ـ زاویه‫بندی، همزمان‎ـ لانه‫کرده، همزمان‎ـ تغییرپذیر، متوالی‎ـ تبیینی، متوالی‎ـ اکتشافی و متوالی‎ـ تغییرپذیر معرفی شده و شیوه اجرای آنها نیز مورد بررسی قرار گرفته است. در ادامه مقاله، برخی ابعاد یک تحقیق ترکیبی نوعی شامل اهداف، سؤال‏ها و فرضیه‏ها، جایگاه نظریه، روش‫های نمونه‫گیری ترکیبی، روش‫های ترکیبی گردآوری و تحلیل داده‫ها، مراحل اجرا و نگارش گزارش تحقیق ترکیبی، و در نهایت اعتبار گزارش‎های تحقیق با روش‎های ترکیبی و شیوه‫های نه‫گانه اعتبارسنجی آن مطرح و بررسی شده‫اند. در پایان مقاله، خلاصه‏ای از یک تحقیق ترکیبی انجام‏شده عنوان شده است. 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Mixed Methods Research as Third Methodological Movement: Theoretical Foundations and Practical Procedures

نویسندگان [English]

  • Ahmad Mohammadpour 1
  • Rasoul Sadeghi 2
  • Mehdi Rezaei 2
1 Assistant Professor, Department of Sociology, Bu Ali Sina University
2 PhD Student, Tehran University
چکیده [English]

Mixed Method Research is considered as the latest methodological orientation in social and behavioral sciences and sociology which has been developed following a long period of intra-paradigm controversies between quantitative and qualitative approaches. Based on pragmatist perspective, the mixed method research, while emphasizing on paradigm convergence, seeks to combine both quantitative and qualitative methodologies in a single study which takes three forms containing of concurrent, sequential, and transformative designs. Historically tracing back to 1960s, the mixed method research methodology has formally introduced in last decade, then, it has followed and expanded over recent years. This emergent strategy has particular literature, principles, stages and designs quite different from the conventional qualitative and quantitative designs. 
In this Paper, it has been tried to overview the historical emergence of mixed method research and its definitions. Then, while introducing the deductive and inductive types of mixed method designs, six types of mixed method research including of Concurrent-Triangulation, Concurrent-Nested, Concurrent-Transformative, Sequential-Explanatory, Sequential-Exploratory and Sequential-Transformative designs and their practical procedures have been discussed. Besides, some aspects of mixed method research proposal including of: Goals, Questions and Hypothesis in mixed method design, the place of theory, the mixed method data collection and analysis strategies, the practical stages of conducting and writing mixed methods  research  reports, and the strategies of validation and evaluation mixed method designs have been explored.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Mixed Methods Research
  • Mixed Designs
  • Mixed Methods Data Collection and Data Analysis Procedures
  • Mixed Methods Sampling
  • Validation and Evaluation of Mixed Methods Research

محمدپور، احمد، رسول صادقی، مهدی رضایی، لطیف پرتوی (1388)، "سنت، نوسازی و خانواده: بررسی تداوم و تغییر خانواده در اجتماعات ایلّی با استفاده از رهیافت روش تحقیق ترکیبی"، فصلنامه‏ی فصلنامه‏ی علمی‏ـ‏پژوهشیِ پژوهش زنان، دوره‏ی 7، شماره‏ی 4، زمستان 1388، صص 93-71.

Axinn, W. G. and L. D. Pearce (2006), Mixed Method Data Collection Strategies, CambridgeUniversity Press.
Berg, B. (2006). Qualitative Research Methods for the Social Sciences, NewYork: Allyn and Becon.
Bergman, M. M. (2008), Advances in Mixed Methods Research: Theories and Applications, London: Sage Publications Ltd.
Brannen, J. (1992), ‘Combining Qualitative and Quantitative Approaches: An Overview’, in   J.Brannen (Eds.), Mixing Methods: Qualitative and Quantitative Research, pp. 3–37. Aldershot: Avebury.
Brewer, J.,  and A. Hunter (1989). Multimethod Research: A synthesis of Styles, Thousand Oaks, CA: Sage Publications.
Brewer, J., and A. Hunter (2006). Foundations of Multimethod Research: Synthsizing Styles,Second Edition, Thousand Oaks, CA: Sage Publications.
Bryman, A. (1988), Quantity and Quality in Social Research. London: Unwin Hyman.
Bryman, A. (2007). “Barriers to Integrating Quantitative and Qualitative Research”, Journal of Mixed Methods Research, 1, 8-22.
Campbell, D. T., and D. W. Fiske (1959). Convergent and Discriminant Validation by the Multitrait-Multimethod Matrix”, Psychological Bulletin, 56, 81-105.
Collins , K. M. T; A. J. Onwuegbuzie and Q. G. Jiao (2007). “A Mixed Methods Investigation of Mixed Methods Sampling Designs in Social and Health Science Research”, Journal of Mixed Methods Research, 1; 267.
Creswell, J. W. (2003). Research Design: Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches, Second Edition, Thousand Oaks, CA: Sage Publications.
Creswell, J. W; V. L. Plano Clark; M. L. Guttmann and E. E. Hanson (2003). Advanced Mixed Methods Research Design. In A.Tashakkori and C. Teddlie (Eds.), Handbook of Mixed Methods in Social and Behavioral Research (pp. 209–240). Thousand Oaks, CA: Sage.
Creswell, J., W. and V. L PlanoClark, (2007). Designing and Conducting Mixed Methods Research, London: Sage Publication Inc.
Crotty, M. (1998). The Foundations of Social Research: Meaning and Perspective in the Research Process, London: Sage Publication.
Datta, L. (1994), “Paradigm Wars: A Basis for Peaceful Coexistence and Beyond”, In C. S. Reichardt & S. F. Rallis (Eds.), The Qualitative Quantitative Debate: New Perspectives (pp. 53–70), Thousand Oaks, CA: Sage.
Denzin, N. K and Y. S. Lincoln (Eds. 2005), Handbook of Qualitative Research, Thousand Oaks, CA: Sage.
Fetterman, D.  M.(1995). Ethnography Step by Step, Second Edition. London: Sage Publications.
Fielding, N. and J. Fielding, (1986), Linking Data, London: Sage Publications Ltd.
Glik, D.C., Parker, K., Muligande, G., & Hategikamana, B. (1987), “Integrating Qualitative and Quantitative Survey Techniques”, International Quarterly of Community Health Education, 7.3.
Glaser, B. (1978), Theoretical Sensitivity, Sociology Press.
Glaser, B. and et al. (1967). Discovery of Grounded Theory, Transaction   Publishers, U.S. Publisher.
Greene, J. (2007), Mixed Methods in Social Inquiry, Jossey-Bass Publisher.
Greene, J. C., V. J. Caracelli and W. F. Graham (1989). Toward a Conceptual Framework for Mixed-Method Evaluation Designs. Educational Evaluation and Policy Analysis, 11, 255–274.
Hugentobler M. K. Israel B. A. Schurman S. J. (1992), “An Action Research Approach to Workplace Health: Integrating Methods”, Health Education Quarterly, v19 n1 p55 ـ 76.
Johnson, B. and L. Christensen (2008). Educational Research: Quantitative, Qualitative and Mixed Approaches. NeedhamHeights: Allyn and Bacon.
Johnson, R. B. and A. J. Onwuegbuzie (2004),” Mixed Methods Research: A Research Paradigm Whose Time Has Come”, Educational Researcher, Vol. 33, No. 7, pp. 14–26.
Johnson, R. B., and L. A. Turner (2003). Data Collection Strategies in Mixed Methods Research. In A.Tashakkori, and C. Teddlie (Eds.), Handbook of Mixed Methods in Social and Behavioral Research (pp.297–319). Thousand Oaks, CA: Sage.
Kemper, E., S. Stringfield and C. Teddlie (2003), Mixed Method Sampling Strategies in Social Science Research, In A.Tashakkori & C. Teddlie (Eds.), Handbook of Mixed Methods in Social and Behavioral Research (pp. 51–89). Thousand Oaks, CA: Sage.
Lincoln, Y. S., and E. G. Guba (2005). Paradigmatic Controversies, Contradictions,and Emerging Confluences. In N. K. Denzin, and Y. S. Lincoln (Eds.), Handbook of Qualitative Research (pp. 163–188). Thousand Oaks, CA: Sage.
Maxcy, S. J. (2003). Pragmatic Threads in Mixed Methods Research in The Social Sciences: The Search for Multiple Modes of Inquiry and The End of The Philosophy of Formalism. In A.Tashakkori & C. Teddlie (Eds.), Handbook of Mixed Methods in Social and Behavioral Research (pp. 51–89). Thousand Oaks, CA: Sage.
Maxwell, J. A., and D. M. Loomis (2003). Mixed Methods Design: An Alternative Approach. In A.Tashakkori, and C. Teddlie (Eds.), Handbook of Mixed Methods in Social and Behavioral Research (pp. 241–272). Thousand Oaks, CA: Sage.
Miles, M. and M. Huberman (1994), Qualitative Data Analysis: A Sourcebook for New Methods, Second Edition, Thousand Oaks, CA: Sage Publications Ltd.
Morgan, D. L. (1998). “Practical Strategies for Combining Qualitative and Quantitative Methods: Applications to Health Research”, Qualitative Health Research, 8, 362-376.
Morse, J. M. (1991). “Approaches to Qualitative ـ Quantitative Methodological Triangulation”, Nursing Research, 40 (2), 120–123.
Morse, J. (2003), Principles of Mixed Methods and Multimethod Research Design, In A. Tashakkori & C. Teddlie (Eds.), Handbook of Mixed Methods in Social and Behavioral Research (pp. 351–383). Thousand Oaks, CA: Sage.
Neuman, L. (2006). Social Research Methods: Quantitative and Qualitative Approaches, Third Edition. London: Allyn and Bacon.
Newman, I., & Benz, C. R. (1998). Qualitative-Quantitative Research Methodology: Exploring The Interactive Continuum. Carbondale, IL: Southern IllinoisUniversity Press.
Newman, I., Ridenour, C., Newman, C., & DeMarco, G. M. P., Jr. (2003), “A typology of Research Purposes and Its Relationship to Mixed Methods Research”, In A. Tashakkori & C. Teddlie (Eds.), Handbook of Mixed Methods in Social and Behavioral Research (pp. 167–188). Thousand Oaks, CA: Sage.
Onwuegbuzie, A. J., and C. Teddlie (2003). A Framework for Analyzing Data in Mixed Methods Research. In A. Tashakkori & C. Teddlie (Eds.), Handbook of Mixed Methods in Social and Behavioral Research (pp. 351–383). Thousand Oaks, CA: Sage.
Onwuegbuzie, A. J., & Leech, N. L. (2005), “Taking the “Q” Out of Research: Teaching Research Methodology Courses Without the Divide Between Quantitative and Qualitative Paradigms”, Quality and Quantity: International Journal of Methodology, 39, 267–296.
Patton, M.(2001). Qualitative Research & Evaluation Methods, London: SagePublication.
Steckler A, McLeroy KR, Goodman RM, Bird ST, McCormick L (1992), "Toward Integrating Qualitative and Quantitative Methods: An Introduction”, Health Education Quarterly, 19 (1).
Strauss, A. and J. Corbin (2007). Basics of Qualitative Research. Third Edition, Sage Publications.
Swanson ـ Kauffman, K.M. (1986), “A Combined Qualitative Methodology for Nursing Research”, Advances in Nursing Science, 8 (3), 58 ـ 69.
Tashakkori, A. and J. W. Creswell (2007). “Exploring the Nature of Research Questions in Mixed Methods Research”, Journal of Mixed Methods Research, 1; 207.
Tashakkori, A., and C. Teddlie (1998). Mixed Methodology: Combining Qualitative and Quantitative Approaches. Thousand Oaks, CA: Sage.
Tashakkori, A., and C. Teddlie (2003). Handbook of Mixed Methods in Social and Behavioral Research, First Edition, Sage Publication Inc.
Teddlie, C. and F. Yu (2007). “Mixed Methods Sampling: A Typology With Examples”, Journal of Mixed Methods Research, 1; 77.