بررسی رابطه بین راهبرد های مقابله و رفتار پرخاشگرانه جوانان:مطالعه موردی شهر اسلام آباد غرب

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استاد گروه جامعه شناسی دانشگاه شیراز

2 دانشجوی دکتری جامعه شناسی

چکیده

بیان مساله: بسیاری اندیشمندان معتقدند که پرخاشگری ریشه بسیاری از مشکلات روانی و رفتاری جوانان است. اینرفتارها در صورت بروز می توانند سبب مشکلات بین فردی، جرم و بزه و تجاوز به حقوق دیگران شده و در صورت درون ریزیشدن قادر به ایجاد انواع مشکلات جسمی و روانی م یباشند. اهمیت نقش راهبردهای مقابله 1 در چگونگی بروز رفتارهای جواناناز نظرگاه اندیشمندان روشن شده است. واکنش جوانان در برابر مشکلات و مسائل شبیه به همدیگر نمی باشند. بسیاری از آنها درمقابل این فشارها مقاومت می کنند و سعی می کنند آنها را برای خود هدفدار و معنی دار سازند و با آنها کنار آیند، بعضی هازود از پای در آمده و تسلیم می شوند و بعضی هم آن را به دست عوامل مذهبی، مناسک و نیروهای ماورائی می دهند.هدف: این پژوهش با هدف بررسی رابطه بین راهبردهای مقابله و رفتار پرخاشگرانه جوانان انجام شده است.روش تحقیق: این پژوهش به روش کمی و با استفاده از تکنیک پیمایش و از طریق ابزار پرسشنامه انجام شده است. جامعهآماری مورد مطالعه جوانان بین سنین 19 تا 35 سال شهر اسلام آباد غرب می باشد. با توجه به جامعه آماری که 380000 نفر میباشد، تعداد 400 نفر جوان به عنوان نمونه معرف به شیوه تصادفی سیستماتیک برای مطالعه انتخاب شدند. از اعتبار صوری و سازهبرای روایی ابزار تحقیق استفاده به عمل آمد و از روشهای آماری ضریب همبستگی پیرسون و مقایسه میانگین ها برای آزمونفرضیات استفاده شد.21 ، در بعد احساسی / یافته ها: نتایج تحقیق نشان داده است که میانگین نمره راهبردهای انطباق افراد در بعد عقلانی برابر 5532 ، در بعد / 19 می باشد. از طرفی میانگین نمره پرخاشگری افراد در بعد تهاجم برابر 71 / 37 و در بعد اجتنابی برابر 44 / برابر 42در سطح حداقل 95 درصد معنادار F 28 می باشد. این میانگین ها براساس آزمون / 48 و در بعد کینه توزی برابر 65 / خشم برابر 51است.بحث و نتیجه گیری: نتایج نشان می دهد افراد زمانی که از راهبرد احساسی در مواجه با مشکلات استفاده می کنند،پرخاشگری بیشتری از خود در تهاجم، خشم و کینه توزی نشان می دهند. اما دو راهبرد دیگر(عقلانی و اجتنابی) برای این ابعادمعکوس می باشند، زیرا افرادی که راهبرد اجتنابی از خود نشان می دهند، دلیلی برای پرخاشگری نمی بینند، بلکه آنها از اینرفتار به این خاطر کناره می گیرند که قدرت رویارویی با آن را ندارند در حالیکه برای بعد عقلانیت افراد سعی دارند با موانعمقابله کنند. آن هم نه از طریق خشونت و پرخاشگری، بلکه با منطقی عقلانی و صحیح.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

The Examination of Relation to between Coping Strategies and Aggression Behavior on Youths: A Case study of Islam Abad-e-qarb

نویسندگان [English]

  • Abdolali Lahsaeizadeh 1
  • Golmorad Moradi 2
1 Professor, Department of Sociology, Shiraz University
2 Ph.D Student of Sociology
چکیده [English]

Statement of Problem: Most of the scientists believe that psychological and behavioral problems of the Youth are roots of the aggression. These behaviors can cause to problems between individual, crimes, offense to others rights and internalization can lead to physical and psychological problem. The importance of coping strategies about Condition to showing youngsters behavior it has been clear by scientists.
Objective: The Examination of Relation to Between Coping Strategies and Aggression Behavior on Youths: A Case study of Islam Abad-e-gharb.
Research Method: This article conducted based on quantitative method and survey technique and with questionnaire instrument among 19-30 years age old in the Islam Abad-e-gharb City. Sample contained 400 persons and selected through random sampling. Face, criterion and construct validity have been used to verify the validity and alpha coefficients to assess the reliability of the measurement. To test the hypotheses, Pearson correlation coefficient and analysis of variance were employed.
Findings: the Results of Research show that average of individual Conformity strategist’s Score in Rational dimension was 21.55, in emotional dimension 37.42 and in evidences dimension 19.44, also average of  individual aggression’s score in offense dimension was  32.71, in Rage dimension 48.51 and  Implacability dimension 28.65. This average according to F test in at least level %95 is meaningful.
Conclusion: findings show that people when use of emotional strategy against problems, indicate more Aggression from themselves in Invasion, Rage and Implacability. But in another tow strategies (Rational and evidences) for this dimensions are Setback, because people who indicate evidences strategy from themselves, have no reason for Aggression, Rather they Retreat from this behavior because they have no power to Contrast With that, Whereas for Rationality dimension people try to contrast with that are not by Violence and Aggression, Rather by Rationally and correct logical.    

کلیدواژه‌ها [English]

  • Aggression Behaviors
  • Coping Strategy
  • Youths
  • Islam Abad-e- gharb
آرمان، سرور و جوان خوشحال دستجردی(1383). "بررسی مقایسه‌ای میزان پرخاشگری در گرمترین و سردترین منطقه استان اصفهان"،  فصلنامه تحقیقات جغرافیائی، صفحه 49ـ 31.
ستوده، هدایت ا...(1378). روانشناسی اجتماعی،‌ تهران:‌ انتشارات آوای نور.
عبدالخالقی و دیگران (1384)، "بررسی ارتباط بازیابی ویدئویی ـ رایانه‌ای با پرخاشگری در دانش آموزان پسر مقطع راهنمایی تهران سال 1382"، مجله علوم پزشکی دانشگاه آزاد اسلامی، دوره 15، شماره 3، صفحه 145ـ 141.
کلینکه، ال. کریس(1384). مهارتهای زندگی، ترجمه شهرام محمدخانی، انتشارات اسپندهنر، جلد دوم.
مرکز آمار ایران(1385). سالنامه آماری استان کرمانشاه، کرمانشاه: سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان کرمانشاه.
ممتاز، فریده. (1381). انحرافات اجتماعی(نظریه ها و دیدگاهها)، تهران، شرکت سهامی انتشار.
 
Aldwin, C. M. & Revenson, T. A.(1987). “A Reexamination of The Relation Between Coping and Mental Health”. Journal of Personality and Social Psychology. Vol. 53, No. 2, pp. 337-348.
Cohen, S., Kessler, R., & Gordon, L. (1995). Strategies for Measuring Stress in Studies of Psychiatric and Physical Disorders. New York: OxfordUniversity Press.
Cushman, J. W. (1992). “The Organizational Dynamics of Teacher Workplace Commitment: A study of Urban Elementary and Middle Schools”. Educational Administration Quarterly, Vol. 28, No. 1, pp. 5-42.
Dimatteo, M. R.(1976). The Psychology of Health, Illness and Medical Care. California:  University of  California.
 
Doosje, B. E. & Spears, R. (1999). Commitment and Inter group Behavior & Social Identity: Context, Commitment, Content. Oxford: Blackwell.
Gooldhart, D. E. (1985). “Some Psychological Effect Associated With Positive & Negative Thinking about Stressful Event Outcomes: Wsa Pollyanna?” Journal of Personality and Social Psychology. Vol. 107, pp. 237-240.
Japel, C et al(1999). “Early Parental Separation and the Psychosocial Development of daughters 6-9 years old”. Journal of Orthopsychiatry. Vol. 69,  No.1, pp. 49 – 60.
Joksimovic, C. M, Shmitz, L. N. & Ehlert, A. U.(2004). “The Association Between Coping Strategies and Mental Health in War: A Longitudinal Investigation”. Journal of Psychosomatic Research. Vol. 56, pp. 581-673.
Kobasa, S. C., Maddi, S. R., Khan, S.(1982). “Hardiness & Health: A Prospective Study”, Journal of Personality and Social Psychology. Vol. 42, pp. 68-177.
Kosic, A.(2004). “Acculturation Strategies, Coping Process and Acculturation  Stress”.  Scandinavian Journal of Psychology, Vol. 46,  pp. 269-278.
Lee, J. S. & et al.(2004). “Social Support Buffering of Acculturation Stress: A Study of Mental Health Symptoms among Korean International Students”. International of Intercultural Relations, Vol. 28, pp. 399-414.
Lengua, L. J. et al(1999). “Emotionality and Self – regulation Threat Appraisal and Coping in Children of Divorce”. Journal of Psychopathology. Vol. 11, No, 1. pp. 15 – 37.
Lin, N.(1974). Foundation of Social Research, New York: MC Grew. Hill.
Lundman, R.J. (1993). Prevention and Control of Juvenile Delinquency, New York: Oxford, University Press.
Sadock, B. J. & Sadock, V. A. (2003). Synopsis of Psychiatry, Behavioral Sciences/ Clinical Psychiatry, Ninth Edition, Lippincott, Willi,  Williams & Wilkins.
Taft, R. (1957). “A Psychological Model for the study of Social Assimilation”, Human Relations, Vol. 10, pp. 141-156.
Thomas, Sandro, P et al(1992). “Adolescent Stress and Coping: A Longitudinal Study”. Research in Nursing and Heath. Vol. 15, No, 3. pp. 202- 215.
Thome, J. & Espelage, D. L.(2004). “Relation among Exercise, Coping, Disordered Eating and Psychological Health among College Students”. Eating Behaviors, Vol. 5, pp. 337-351.