نقش مشارکتهای مردمی در توسعه روستایی: با تاکید بر مشارکت سنتی و جدید

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه جغرافیای دانشگاه اصفهان

2 دانشجوی کارشناسی ارشد

چکیده

امروزه مشارکت روستائیان در امور روستایی و با دید تخصصی تر در توسعه روستایی، از ضروریات برنامه ریزی در محیط هایروستایی به شمار می رود. در این میان با مرور تاریخ مشارکتهای روستائیان در امور روستاها با دو الگو یا روند روبه رو می شویم.اولین الگو، الگوی مشارکت سنتی روستائیان در قالب مقرارت عرفی و به صورت نانوشته بوده است که بیش از همه با انگیزههای اقتصادی – اجتماعی صورت می گرفته است. دومین الگو، الگوی مشارکت جدید در قالب قوانین و مقرارتی است که بههمکاری مردم شکل قانونی و اداری می بخشید.این مقاله به این سوال می پردازد که آیا تفاوتی در میزان مشارکت روستائیان در گذشته و حال حاضر وجود دارد یا نه؟نگارندگان در این جستار بدنبال ارزیابی میزان مشارکت مردمی در گذشته و حال حاضر و بررسی موفقیت الگوی مشارکتسنتی و جدید و یا ترکیبی از هر دو می باشند، که بدین منظور برای آنکه بتوان یک تقسیم بندی مناسب زمانی بین این دو الگوبرقرار کرد تشکیل شوراهای اسلامی را ملاک قرار داده و این دو الگو را با هم مقایسه می کنیم. داده های تحقیق مبتنی براستفاده از اطلاعات پرسشنامه ای و برداشت های میدانی از 380 خانوار و 30 روستای نمونه در بخش مرکزی شهرستان نورآبادممسنی است که با استفاده از آمار استنباطی مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است. نتایج حاصل از تجزیه و تحلیل آزمونفرضیات نشان می دهد؛ رابطه معنی دار آماری در سطح احتمال 95 / درصد بین مشارکت سنتی و جدید روستائیان بخش مرکزیشهرستان ممسنی وجود ندارد ولی این تفاوت در مصادیق مشارکت سنتی و جدید چشمگیر است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

The Role Peoples Participation in Rural Development: With Emphasis on Traditional and New participation

نویسندگان [English]

  • S.E. Saydaie 1
  • Amin Dehghani 2
1 Assistant Professor, Department of Geography University of Isfahan
2 M.A., student of planning of rural Isfahan University
چکیده [English]

Nowadays, rural cooperation in rural affairs and with more specialization view in rural development is the essential part for making plan in rural areas.We face with two procedures by reviewing the rural participation history in rural affairs. The first one, it had been the rural Tradition participation that contents of parlance regulations and unwritten that has been done with social-economic motivations much more than others.The second one, new participation which has statutory and regulars that make the people participation official and lawful.
 This essay supposed to answer this question. Does any difference between the rural participation rate in past and present times? In this survey, scholars are trying to evaluate the people participation in past and present time, and are trying to survey about the succession of tradition participation, and components of both. By means of this, for making suitable time-table between these two samples, the Islamic Councils has been made and these two samples shall be compared. The research data which are based upon questionnaire information and output based upon 380 families and 30 rural samples in central part of Mamasani-Noorabad Twonship has been analyzed by presumption statistics.
The results obtained from the analysis and examination of hypotheses show that there is no significant statistical relationship with the probability of 95% between traditional participation and their new participation in Central Part of the Noorabad Mamasani Twonship,  this difference is considerable in the traditional and new participation senses.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Participation
  • traditional participation
  • new participation
  • rural development
- آسایش، حسین، ( 1375 )، برنامه ریزی روستایی در ایران، انتشارات دانشگاه پیام نور.
- ازکیا، مصطفی، (1377 )، مقدمه ای بر جامعه شناسی توسعه روستایی، نشر اطلاعات، تهران.
- الغنمی، ام، آر، (1373)، بحران فقر روستایی، آیا مشارکت می تواند آن را از میان بردارد؟ ترجمه ناصر اوکتایی، فصلنامه روستا و توسعه، شمار 5
- ابراهیم زاده، عیسی، (1377 )، مدیریت مشارکتی شوراهای اسلامی و نظام مدیریت روستایی در ایران، فصلنامه پژوهش، شماره دوم.
- پاپلی یزدی ، محمد حسین و  ابراهیمی، محمد امیر (1381) نظریه های توسعه روستایی انتشارات سمت، تهران.
- جمعه پور، محمود، (1373)، تحلیل رهیافت مشارکت سازمانهای سنتی تولید گروهی در بهره برداری بهینه از منابع آب، خاک توسعه روستایی، فصلنامه تحقیقات جغرافیایی، شماره 35
- حافظ نیا، محمد رضا، (1384 )، مقدمه ای بر روش تحقیق در علوم انسانی، انتشارات سمت، تهران.
- حامد مقدم، احمد، (1373)، مشارکت و توسعه مشارکت روستایی، مجموعه مقاله های سمینار جامعه شناسی و توسعه، ( جلد دوم ).
- خاتون آبادی، سید احمد، ( 1384) جنبه های از توسعه پایدار ، اصفهان، جهاد دانشگاهی دانشگاه صنعتی اصفهان.
- رکن الدین افتخاری، عبدالرضا، فیروزنیا، قذیر، (1382)، جایگاه روستا در فرایند توسعه ملی از دیدگاه صاحب نظران، انتشارات موسسه توسعه روستایی ایران، تهران
- ریترز، جورج، (1373) نظریه های جامعه شناسی، ترجمه احمد رضا  غروی زاده  ماجد.
- شهبازی، اسماعیل، (1381 )، تشکل های بومی روستایی، ماهنامه جهاد، سال بیست و دوم، شماره 251- 250
- صیدائی، سید اسکندر، (1387 )، برنامه ریزی روستایی در ایران، انتشارات جهاد دانشگاهی دانشگاه اصفهان، دانشگاه اصفهان
- طالب، مهدی، (1387)، ماهیت مشارکت و مشارکت در منابع طبیعی، مجموعه مقالات اولین همایش منابع طبیعی و مشارکت و توسعه.
- عفتی، محمد، (1372)، نگرشی بر الگوها و روش های مشارکت روستاییان در برنامه های توسعه روستایی ایران، ماهنامه جهاد، شماره  167.
- غفاری، غلامرضا، (1380 )، دولت و مشارکتهای اجتماعی روستائیان در کشورهای در حال توسعه با تاکید بر ایران، اقتصاد کشاورزی و توسعه، سال نهم، شماره 35
- قنبری، یوسف، (1381)، فناوری بومی و توسعه پایدار روستایی، ماهنامه جهاد، سال بیست و دوم، شماره 249-248
- مرکز آمار ایران، (1385 )، نتایج تفصیلی بر سر شماری عمومی نفوس و مسکن شهرستان نورآباد ممسنی
- یاور بیژن،(1380)، شهرسازی مشارکتی و جایگاه مشارکت مردم در شهر ایرانی واقعیات، اهداف، استراتژیها، پایان نامه کارشناسی ارشد گروه شهرسازی دانشکده هنر و شهرسازی دانشگاه علم صنعت ایران.
- ودیعی، کاظم، (1355)، روستانشینی در ایران، چاپخانه سپهر، تهران
 
- Lerner, Daniel, (1985), “ The passing of tradition society”, Glencoe, Illinois.
- Lowe. et.al.( 1999), “Participation in rural development”. Center for rural economy.