نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه جامعه شناسی دانشگاه آزاداسلامی واحدخوراسگان

2 کارشناس ارشد جامعه شناسی

چکیده

        هدف از انجام این تحقیق بررسی ارتباط عوامل فردی،خانوادگی، اجتماعی و اقتصادی با میزان رضایتمندی سالمندان از زندگی بود . روش اعمال شده در پژوهش ، توصیفی ازنوع همبستگی وجامعه آماری مورد مطالعه کلیه سالمندان 65 سال به بالای ساکن در مناطق یازده گانه شهر    اصفهان در سال  86 13 بالغ بر 84912  نفربودکه از این تعداد حجم نمونه بااستفاده از فرمول کرجسی ومورگان 384نفر محاسبه شد واعضاء نمونه با روش نمونه گیری خوشه ای انتخاب شدند.ابزارگردآوری اطلاعات پرسشنامه محقق ساخته شامل دوبخش می شد: بخش اول متعلق به سؤالات جمعیت شناختی در خصوص ویژگیهای فردی گروه نمونه ازقبیل( سن ، جنس ، تحصیل و...)وبخش دوم مربوط به متغیرهای موردآزمون (اجتماعی ، خانوادگی،اقتصادی وفردی)بود که باطیف لیکرت پنج درجه ای وضریب پایائی84/0برای 29 گویه اول وضریب پایائی 88/0برای 15 سؤال بخش دوم  مورد استفاده قرارگرفت. یافته های تحقیق نیز در دو سطح توصیفی(درصد،فراوانی ،میانگین، انحراف معیار،میانه و نما)واستنباطی(آزمونهای همبستگی پیرسون، اسپیرمن،T,Fورگرسیون چند گانه جهت ارائه مدل)مورد بررسی قرارگرفت. نتایج نشان دادکه بین عوامل خانوادگی(618/.=r )، عوامل اجتماعی(625/0= r) ،عوامل اقتصادی (656/0=r) ، استقلال فردی (525/0=r) و سطح سلامت جسمانی (183/0=r )درسطح خطای(01/0P<) بارضایتمندی سالمندان از زندگی ارتباطی معنادار وجود داشت . همچنین در خصوص وضعیت تأهل سالمندان با( 516/4=F )درسطح خطای( 01/0P<)تفاوتی معناداربین متأهلین وغیر متأهلین از نظر میزان رضایت از زندگی وجود داشت .   

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

The Relation between Personal, Family, Social and Economic Factors With the Rate of Life Satisfaction of Aged people of Isfahan

نویسندگان [English]

  • Azar Gholizadeh 1
  • Ezat Shirani 2

1 Assistant Professor, Department of sociology, Islamic Azad University of Khurasgan

2 M.A, in Sociology

چکیده [English]

The present study aimed to investigate the relationship between personal, familial,social and economical factors with the level of life satisfaction of aged people of Isfahan.To achieve this end ,from among 84912 elderly people above 65 living in the eleven districts of Isfahan in 1386 a sample of 384 was selected using cluster sampeling method and Kurjesy-Morgan formula.The research procedure was a descriptive survey in which a researcher,developed questionaire with 44 close ended questions was employed for data collection.The respandants provided their answers based on Lickerts five-point scale.The reliability values for the first 29 questions and subsequent 15questions on the questionaire were 0.84 and 0.88 respectively.The questions     targeted not only demographic factors such as age ,sex ,educational     and so on,but also research variables under investigation ; namely, personal, familial,social and economical factors.The data  was analayzed, at both descriptive and inferential statistical techniques.while the         first accounted for percentage,frequency,median and mean values,       the second enlisted pearson and spearman correlations,F,T and multiple regression tests .The finding  revealed that the level of   life satisfaction  was positively correlated with social(r=0.652),economical(r=0.656), family (r=0.618), physical health (r=0.183) and individual independence (r=0.525).In addition there was no significant difference in life satisfaction of the elderly people in regard with marital status for the F-value of 4.516 at the confidence level of 0.001.                                 

کلیدواژه‌ها [English]

  • life satisfaction
  • elderly people
  • Personal Factors
  • familial factors
  • Social Factors
  • economical factors
- آرگایل،مایکل .(1383). روان شناسی شادی . (مترجمان: مسعود گوهری انارکی،حمید طاهر نشاط دوست ، حسن پالاهنگ وفاطمه بهرامی) . اصفهان ، جهاد دانشگاهی.
- اوبرین ، گوردن.(1382). روانشناسی کار وبیکاری . (مترجمان: احمد غضنفری وفضل الله یزدانی). تهران انتشارات آوای نور.
-آیزنک، مایکل. (1384 ).همیشه شاد باشید. (ترجمه زهرا چلو نگر ). تهران،نسل نو اندیش.
- پسندیده ،عباس .(1384). رضایت از زندگی . قم، دارالحدیث.                                             
-ثنایی، باقر.(1377). روان درمانی ومشاوره گروهی. تهران، انتشارات مهر.
- خوارزمی ، شهیندخت .(1386). مهارتهای زندگی :کیفیت زندگی وشا خص خوشبختی . همشهری آنلاین.                 
Htt://www.hamshahri online.ir/ catgories
- صدر السادات ،سید جلال،( ودیگران) .(1379 ). تحولات فیزیکی ،شناختی وشخصیت در سالمندان . مجموعه مقالات سالمندی ( مسائل روان شناختی ، ورزش و تغذیه در سالمندی).تهران، گروه بانوان نیکوکار.جلد سوم.
-عبدی، زهرا. (1385 ) . لزوم برنامه ریزی کلان برای سالمندان. نشریه برنامه هفته نامه خبریتحلیلی سازمان مدیریت وبرنامه ریزی کشور، سال پنجم، شماره 22،صص26-22 ).
- علیخانی ، ویدا.(1381). پیری از دیدگاههای مختلف. تهران ، انجمن اولیاء ومربیان.
- کرد زنگنه ، جعفر.(1385). بررسی کیفیت زندگی مرتبط با سا لمندان وعوامل مؤثر بر آن (مطالعه موردی شهر رامهرمز).پایان نا مه کا رشنا سی ا رشد جامعه شناسی، دانشگاه تهران، دانشکده علوم اجتماعی .
 -  کیانپورقهفرخی، فاطمه وشکرکن ، حسین.(1379). نظریه فعا لیت سا لمندان. مجموعه مقالات سالمندی(مسائل اجتماعی ومحیط زندگی در سالمندان ). تهران ، گروه بانوان نیکوکار،جلددوم.                                                                                                                                        
- گواری ، فاطمه .(1374).بررسی میزان احساس تنهایی در سالمندان تحت پوشش کانون بازنشستگان کرمان.پایان نامه کارشناسی ارشد پرستاری.دانشگاه علوم پزشکی کرمان، دانشکده پرستاری.
- مجد، پروانه .(1379).بررسی اثرات کنترل فردی بر کاهش نشانه های افسردگی سالمندان مقیم خانه سالمندان نیشابور. پایان نامه کارشناسی ارشد. دانشگاه علوم بهزیستی وتوان بخشی تهران.
- مرکز سرشماری ایران .(1386).درگاه آماری.Http//:www.amar.org.com                مروتی محمد علی و حسینی، اکرم .(1379). بررسی وضعیت فعالیت های روزمره زندگی سالمندان 65 ساله وبالاتر شهر یزد . مجموعه مقالات سالمندی (مسائل اجتماعی ومحیط زندگی در سالمندان ). تهران گروه بانوان نیکو کار.جلد دوم.
- معتمدی شلمزاری وهمکاران . (1380). بررسی نقش حمایت اجتماعی در رضایتمندی از زندگی ، سلامت عمومی واحساس تنهایی در بین سالمندان بالاتر از 60 سال . (کار پژوهشی دانشگاه تربیت مدرس تهران). نشریه روانشناسی. شماره 22.صص133-115    
   - منصور ، محمود .(1381). روانشناسی ژنتیک: تحول روانی ازتولد تا پیری . تهران،سمت .
  -  موسوی ،نجم السادات . قاسمی، سیما . (1381 ) . راهنمای سلامتی برای سالمندان. تهران ، انتشارات انجمن اولیاء ومربیان .
_Aranda ,Julio & Horna,Y.v .(2005).Factors Associated to Life Satisfaction In Adults Over 60 Years Old In Lima-Porres.Universitas.                     psychological,5(3). Htt://www.scieio-org-co/scieio.nhn        _Chen ,C.(2001). Aging & Life Satisfaction.Ingenta Connect         Journal , Social Indicators Research , 23(1),pp,57-58.                    
   
Hoyung , H .(1995).Money & Daily Life In Old Age.British Journalو  26(2),pp,13-17-Medica 1.                            
                                        
_Inal, sepra & Etal .(2007). The Links Between Health-Related Behaviours & Life Satisfaction In Elderly Individuals Who Prefer Insititutional Living, BMC. Health, Services Research. Department Of Public Health, Turkey, Istanbul, 7, pp, 1-13.Htt:/www.Biomed Central.com Lu,L & chang Cj .(1997).
 Social Support, Health and Satisfaction Among _  
The Elderly With Choronic Conditions In Taiwan.Journal Of Health, 38(3), PP, 222-227.                                                                               
_Ozer,Mele & Karabulut, Ozlem.O.S .(2003). Satisfaction Of Life Elderly Individuals.Turkish Journal Of Geriatrics, (2),p1. Htt:/ geriatric.Dergisi.org/ Rook, K.s.& Ituarte, P.H.G .(1999).Social Control ,Social Support & Companianship In Older Adults Family Relationships & Friendship. Personal Relationships ,6.USA,pp,199-211.