تاملی بر اعتبار و پایایی در تحقیقات کیفی

نویسندگان

عضو هیات علمی

چکیده

   چکیده   امروزه دنیای علم، به طور مداوم، با شتاب بالایی تغییرات عدیده‌ای را به خود می‌بیند؛ طوری که در همه‌ی زمینه‌ها و از جمله در حوزه‌ی روش‌های تحقیق نیز، این تغییرات محسوس است. با این حال، اگر مفاهیمی چون اعتبار و پایایی در حوزه‌ی روش‌شناسی، در دوره‌ی اثباتی با اصول و قوانین مشخص و جهان‌شمولی به کاربرده می‌شدند، در دوره‌ی پسا اثباتی امروزین که توجه به تحقیقات کیفی بیشتر از گذشته نمود پیدا کرده است، این اصول، حالت جهان‌شمولی خود را از دست داده‌اند. تأکید عده‌ای ازصاحب نظران حوزه‌ی تحقیق کیفی به کاربرد تکنیک‌های معمول اعتبار و پایایی حوزه‌ی کمی در پژوهش کیفی از سویی و تأکید گروهی دیگر بر تمایز این معیارهای مهم در تحقیقات کمّی و کیفی از سوی دیگر، دال بر این گسست در ارائه‌ی اصول عالمگیر در حوزه‌های مختلف، مخصوصا حوزه‌ی روش‌شناختی است. بر این اساس، مقاله‌ی حاضر در نظر دارد ضمن معرفی ماهیت روش‌های تحقیق کیفی به ایجاز و طرح مفاهیم اعتبار و پایایی در سنت آن، کاربرد اعتبار و پایایی را در تحقیقات کیفی روشن نماید.     

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Validity and reliability in qualitative researches

نویسنده [English]

  • Mohammad Abbaszadeh
تبریز- بلوار 29 بهمن- دانشگاه تبریز- دانشکده علوم اجتماعی- گروه علوم اجتماعی
چکیده [English]

      Abstract   Today science world changes sharply in a high speed. In a way that in all areas such as research methods these changes are obvious. Although concepts such as validity and reliability in Positivist methodology have been used with distinct and general rules, in post positivist period in which they have paid much more attention to qualitative research, these principles have lost their general form. In one hand some thinkers stress on applying common validity and reliability quantitative techniques in qualitative studies, on the other hand, some groups focus on distinction between qualitative and quantitative methods. Therefore, in this study we try to introduce the qualitative research methods and applying validity and reliability concepts in this way.  .  

کلیدواژه‌ها [English]

  • Keywords : Qualitative Study
  • validity
  • reliability
  • Credibility
  • Transferability
  • Dependability