نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه آموزشی جامعه شناسی، دانشگاه یاسوج، یاسوج، ایران

2 استادیار گروه علوم اجتماعی دانشگاه یاسوج، ایران

3 یاسوج- زیر تل- دانشگاه یاسوج- دانشکده ادبیات- گروه علوم اجتماعی

چکیده

نقطة عزیمت این پژوهش تمرکز بر تمارض اجتماعی به معنای شانه خالی کردن از انجام وظایف قانونی و اخلاقی با ارجاع به عوامل بیرونی و ناموجه است؛ این‌که این کنش اجتماعی چرا و چگونه در تعاملات اجتماعی و زندگی روزمره ظهور و بروز می‌یابد؟
برای این منظور تمارض اجتماعی مبتنی بر طرح جی‌تی‌ام کلاسیک، یعنی الگوی ظهوریابندة گلیسر در نظریة زمینه‌ای، دنبال شده و استراتژی‌های آن در زندگی روزمره و در عملِ کارکنان و مراجعان مجتمع شمارة 10 مرکز شورای حل اختلافِ شهر تهران به انحاء گوناگون رصد شده است. به این ترتیب، با نمونه‌گیری نظری، 36 نفر برای انجام مصاحبه‌های عمیق با آنها انتخاب و داده‌های حاصل از گفت‌وگو با مشارکت‌کنندگان ضمن فرایند کدگذاری دو مرحله‌ای در طرح جی‌تی‌ام کلاسیک، با کاربست نرم افزار MAXQDA تحلیل و مقوله‌بندی شده‌اند.
این پژوهش به کشف مقولة محوری «راهبردهای بقا در شرایط آشفتگی اجتماعی» انجامید. به این ترتیب، تمارض اجتماعی در نوسانی میان از هم گسیختگی و وابستگی اجتماعی، راهبردی برای بقا در شرایط آشفتگی اجتماعی است. شرایطی که در آن کاهش سرمایة اجتماعی از یک سو، و وجود انگیزه‌های بسیار برای انتقام از جامعه از سوی دیگر، افراد را به مسئولیت‌گریزی و شانه خالی کردن از انجام وظایف قانونی و اخلاقی سوق می‌دهد؛ و هم‌زمان، وابستگی اجتماعی ناشی از تعلق خاطر یا احتیاجْ موجب توریه، توجیه و دلیل‌تراشی و ارجاع به عوامل بیرونی به عنوان بهانه‌ای برای انجام ندادن تعهدات و فقدان وظیفه‌شناسی است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

The Emergence of Social Malingering in Every day life (Case Study: interaction among employees and clients in complex No. 10 of the dispute resolution council center in tehran)

نویسندگان [English]

  • Amir Esamalaki 1
  • Seyed Samad Beheshty 2
  • arman heidari 3

1 Department of Sociology, Yasouj University, Yasouj, Iran

2 Department of Sociology, University of Yasouj, Iran

3 Yasouj University , Iran

چکیده [English]

The starting point of this study is to focus on social malingering, which means the avoidance of performing legal and moral duties with reference to external and unjustified factors.
we have pursued social malingering, based on the classic GTM scheme, the classic model of Glaser, in the emerging design to the grounded theory method, and social malingering and its strategies have been observed in various ways in the daily life and in practice of the employees and Clients in complex No. 10 of the dispute resolution council center in Tehran. In this way, 36 people were selected for depth interviews by theoretical sampling, and the data were analyzed and categorized using the two-step coding process in the classic GTM scheme and using MAXQDA software.
This study identified the "survival strategies in conditions of social turmoil" as a core category. thus, social malingering in the oscillation among disintegration and social dependency is a strategy for survival in conditions of social anomy. circumstances in which the decline in social capital, on the one hand, and the existence of many motives for revenge of the community, on the other, lead individuals to avoid responsibility and shirk their legal and moral duties; and at the same time, the social dependence arising from the attachment of necessity causes the pretension, justification and rationalization, and reference to external factors as an excuse for non-fulfillment of obligations and lack of conscientiousness.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Social Malingering
  • Grounded Theory
  • Glaser Emerging Design