نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی خوزستان، اهواز، ایران

2 دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی خوزستان

چکیده

کشاورزی و منابع آبی نسبت به تغییرات آب و هوایی آسیب‌پذیر هستند. از این رو، لازم است کشاورزی و روش‌های آن با محیط درحال تغییر به منظور کاهش یا جلوگیری از خطرات سازگار شوند. هدف این مطالعه تعیین رفتار سازگاری کشاورزان در مواجه با کم‌آبی با استفاده از دو تئوری انگیزه حفاظت و تئوری شناختی مدل تنش می‌باشد. روش تحقیق، توصیفی پیمایشی و جامعه آماری کشاورزان شهرستان شوشتر در استان خوزستان هستند. اندازه‌ی نمونه برابر با 251 نفر، با استفاده از جدول بارتلت و روش نمونه-گیری تصادفی متناسب تعیین شد. ابزار گردآوری اطلاعات پرسشنامه‌ محقق ساخت بود. روایی پرسشنامه بر اساس نظر کارشناسان و اعضای هیأت علمی تایید شد. پایایی آن با استفاده از ضریب آلفای کرونباخ مورد بررسی و تایید قرار گرفت (88/0- 60/0). نتایج تجزیه و تحلیل معادلات ساختاری نشان داد، که در تئوری انگیزه حفاظت، اثربخشی پاسخ و هزینه‌ی پاسخ در برابر تغییرات آب و هوایی پیش‌بینی کننده‌های مهمی برای رفتار سازگاری هستند. نظریه‌ی انگیزه‌ی حفاظت می‌تواند تقریبا 25 درصد از رفتار سازگاری را تبیین نماید. همچنین نتایج نشان داد که در تئوری شناختی تنش ارزیابی تقاضا، خودکارآمدی و اثربخشی جمعی تاثیر معنی داری بر کنار آمدن و کنار آمدن تاثیر معنی داری بر رفتار داشته است. این مدل28 درصد از واریانس رفتار سازگاری را توجیه می‌کند. علاوه بر این می توان گفت، ارزیابی تقاضا، خودکارآمدی و اثربخشی جمعی به طور غیرمستقیم سازگاری را تحت تاثیر قرار داده‌اند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

Determination of farmers' Adaptation Behavior to Water Scarcity

نویسندگان [English]

  • Sedigheh Pakmehr 1
  • masoud yazdanpanah 2
  • masoud baradaran 2

1 Agricultural Sciences and Natural Resources University of Khuzestan

2 Agricultural Sciences and Natural Resources University of Khuzestan

چکیده [English]

Agriculture and water resources are vulnerable to global climate change. Agricultural and farming practices should, therefore, adapt to the changing environment in order to avoid or to alleviate related risks. The aim of this study was determinate of farmers' adaptation behaviors in facing with the water scarcity by using the protection motivation theory and cognitive theory of stress model. Statistical population was farmers of Shoushtar Township in Khouzestan province. The sample size was determined and selected using the Bartlett table (n-251) and Random sampling. the present study collected data through a nationwide self-administered questionnaire. The face validity of the questionnaire was confirmed by a panel of experts. The questionnaire’s internal reliability was investigated using the Cronbach’s alpha coefficient. All scales indicated a good-to excellent reliability index (0.6–0.88). The results of structural equation modeling analysis revealed that in protection motivation theory, the response efficacy, collective efficacy and response cost regarding climate change were significant predictors of adaptation behavior. Protection motivation theory can explain approximately 33%, of the variance in pro environmental behavior. The results of cognitive theory of stress analysis showed, demand appraisal, self-efficacy and collective efficacy have direct effect on Problem-focused Coping and coping has direct effect on adaptation. the explanatory power of this model explained 28% of the variance in adaptation behavior. Moreover, the results revealed that demand appraisal, self-efficacy and collective efficacy indirectly and significant relationship with adaptation.

کلیدواژه‌ها [English]

  • climate change
  • Water scarcity
  • adaptation
  • Protection motivation theory
  • cognitive model of stress