نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار گروه علوم اجتماعی دانشکده علوم انسانی دانشگاه کاشان

2 استادیار گروه علوم اجتماعی دانشکده علوم انسانی دانشگاه کاشان

3 دانشجوی دکتری گروه علوم اجتماعی دانشکده علوم انسانی دانشگاه کاشان

10.22108/jas.2021.128278.2087

چکیده

عشق شامل طیفی از عواطف نظیر اشتیاق، صمیمیت، همراهی و به هم پیوستن است که در ساحت های گوناگون تجلی می یابد. با ظهور اینترنت، عشق رومانتیک در این فضا نیز به تدریج میان افراد شکل گرفت و عشق آنلاین به مثابه نوعی از تجربه غیر حضوری از عشق است که با وساطت شبکه های اجتماعی پدیدآمده است. هدف این مقاله درک تحولات معنایی عشق و رویه های کنش عاشقانه در بستر تجربه ارتباطی آنلاین در شبکه های اجتماعی است. روش این پژوهش براساس تحلیل پدیدارشناختی وتحلیل داده ها مبتنی بر فرآیند 7 مرحله ای کولایزی بوده و حجم نمونه آن، شامل 19 مصاحبه عمیق و نیمه ساختار است که اعضای نمونه بر اساس منطق حداکثر تنوع و مبتنی بر هدف پژوهش انتخاب شده اند.

بر مبنای انجام کلیه ی گام های پژوهشی استراتژی کولایزی 13 خوشه در 4 تم قرار گرفته اند که به طور کامل پدیده مدنظر پژوهش را توصیف می کنند. تم نخست عشق را در گسترده ای ازمعانی نظیر همزیستی، همراهی و تبادل برابر گونۀ عواطف می داند. تم دوم تحولات لایه های ادراکی کنشگران نسبت به برقراری روابط عاشقانه در فضاهای آنلاین چون تصنعی شدن عواطف، سیالیت روابط، میل افراد به رویکرد تعویض رابطه به جای رویکرد مبتنی بر ترمیم و تعدیل شرم های اجتماعی و فروریزی تابوهای جمعی را نشان می دهد. تحولاتی تم سوم؛ توصیف گر اشکال کنشگری در ساحت رابطه عاشقانه مجازی است و درنهایت تم چهارم رویه های رفتاری افراد در لحظه شروع، امتداد و اتمام رابطه را نشان می دهد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

Semantic developments of love and romantic action procedures in the context of online communication experience

نویسندگان [English]

  • mohammad ganji 1
  • seyed kamaledin mousavi 2
  • morteza vahedian 3

1 Associate Professor, Department of Social Sciences, Faculty of Humanities University of kashan

2 Assistant Professor, Department of Social Sciences, Faculty of Humanities, University of kashan

3 PhD student, Department of Social Sciences, Faculty of Humanities, University of kashan

چکیده [English]

Love includes a wide range of emotions such as passion, intimacy, companionship and togetherness that are manifested in various fields. With the advent of the Internet, love and romantic relationships in this space also gradually formed between people,The purpose of this article is to understand the semantic changes of love and romantic action procedures in the context of online communication experience on social networks. The method of this research is based on phenomenological analysis and data analysis based on a 7-step Colaizzi process and its sample size includes 19 in-depth and semi-structured interviews. The sample members were selected based on the logic of maximum diversity and based on the purpose of the research. Based on all the research steps of the collage strategy, 13 clusters are located in 4 themes that fully describe the phenomenon under study. The first theme considers love in a wide range of meanings such as coexistence, companionship and equal exchange of emotions. The second theme shows the evolution of the perceptual layers of actors towards establishing romantic relationships in online spaces such as the artificialization of emotions, the fluidity of relationships, people's desire for a relationship-changing approach instead of an approach based on repairing and modifying social shame and breaking down taboos. Third theme developments; Describes the forms of action in the field of virtual romantic relationship, and finally shows the fourth theme of people's behavioral procedures at the moment of beginning, extension and end of the relationship

کلیدواژه‌ها [English]

  • Love
  • Online love
  • Colaizzi strategy
  • descriptive phenomenology