کیفیت زندگی شهری در شهر اصفهان: اولویت‌ها و مضامین برسازنده

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 عضو هیئت علمی گروه مطالعات اجتماعی فرهنگی شهر، جهاد دانشگاهی واحد اصفهان، ایران

2 گروه مطالعات اجتماعی فرهنگی شهر، جهاد دانشگاهی واحد اصفهان، ایران

3 دانش‌آموخته دکتری جامعه شناسی از دانشگاه شیراز

چکیده

کیفیت زندگی شهری، مفهومی پیچیده، پویا و چند بعدی است. با توجه به اهمیت سازه کیفیت زندگی شهری در سیاست‌گذاری در کلان‌شهرها، این پژوهش در شهر اصفهان با هدف تعیین اولویت‌های ابعاد کیفیت زندگی و همچنین شناسایی مولفه‌های برسازنده هر کدام از ابعاد از دیدگاه شهروندان طراحی و اجرا شد. جامعه‌ی آماری این مطالعه که به شیوه پیمایش انجام شده، 1806 نفر از شهروندان 15 تا 65 سال شهر اصفهان هستند که با بهره‌گیری از نمونه‌گیری خوشه‌ای چند مرحله‌ای، انتخاب شدند. داده‌های کمی و کیفی این مطالعه به ترتیب با تکنیک تحلیل خوشه‌ای و تحلیل مضمون، تحلیل و دسته‌بندی شدند. نتایج این مطالعه نشان می‌دهد شهروندان اصفهانی ابعاد هفده‌گانه کیفیت زندگی را در پنج سطح زیستی، فرهنگی، آموزشی، مدنی و مدرن متمایز می‌کنند. در اولین سطح که بعد زیستی نامیده شده است مهمترین اولویت‌های شهروندان اصفهانی به ترتیب شغل و درآمد، مسکن، سلامت و بهداشت، ایمنی و امنیت و کیفیت آب و هوا است. همچنین شهروندان شرکت‌کننده‌، کیفیت زندگی شهری در اصفهان را در قالب سه مضمون فراگیر مطلوبیت شهر (تمیز، زیبا و چشم‌نواز، روشن، ایمن، امن، گذرهای سالم و هموار، زیرساخت‌های شهری سالم، ناوگان حمل و نقل ارزان، تمیز، خلوت، منظم و نو و واجد امکانات محله‌ای، تعاملات اجتماعی گرم و صمیمیانه)، تمهیدات شهر (تسهیل تملیک و تامین مسکن، ترغیب به گردشگری، تقویت آداب فرهنگی، نوسازی) و تهدیدات شهر (مخاطرات شغلی و درآمدی، ناهنجاری‌های فرهنگی، ساختمان‌های متراکم و مرتفع، ازدحام، مهاجرپذیری، بحران آب، بیماری‌ها، آلودگی‌ها، مخاطرات صنعت، زوال فرهنگ بومی و میراث فرهنگی، مدیریت ناکارآمد، ترافیک) درک می‌کنند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

urban Quality of life in Isfahan: Priorities and constructive themes

نویسندگان [English]

  • mehdi zhianpour 1
  • Mahvash Khademolfogharae 2
  • zahra naji isfahani 3
  • mina jalali 1
1 Department of Social and Cultural Studies of City, Isfahan ACECR, Iran
2 Department of Social and Cultural Studies of City, Isfahan ACECR, Iran
3 PhD in Sociology from Shiraz University
چکیده [English]

Urban quality of life is a complex, dynamic, and multidimensional concept based on subjective (qualitative) and objective (quantitative) indicators. Considering the importance of this concept in local policy-making of metropolises, this study was conducted in Isfahan to determine the priorities of urban quality of life dimensions and identify the constructive components of each dimension from the citizens’ perspectives. The statistical population of this study, which was conducted by survey method, included 1806 citizens aged 15-65 years in Isfahan, selected using multi-stage cluster sampling. Quantitative and qualitative data of the study were analyzed and categorized using cluster and thematic analysis techniques, respectively. According to the results, the citizens of Isfahan distinguished the seventeen quality of life dimensions into five levels of well-being, cultural, educational, civil, and modern. At the first level, called the well-being dimension, the main priorities of Isfahan residents were employment and income, housing, health, safety and security, and climate quality, respectively. Also, the citizens participating in this study perceived urban quality of life through three broad themes, including Urban Desirability, Urban Threats, and Urban Arrangements in Isfahan.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Isfahan
  • Urban Quality of Life
  • Urban Desirability
  • Urban Threats
  • Urban Arrangements