نویسندگان

1 گروه علوم اجتماعی دانشگاه اصفهان

2 گروه علوم اجتماعی دانشگاه کاشان

چکیده

چکیدهرفتار شهروندان و کیفیت مشارکت آنان در امور جامعه به عنوان یکی از الزامات اساسی سرمایه اجتماعی در هر جامعهو از شاخص های.توسعه یافتگی جوامع محسوب می شود. فرهنگ شهروندی و عناصر کلیدی آن همواره در طول تاریخ پرفراز و نشیباین مفهوم از طرف متفکران و صاحب نظران علاقمند به مسائل اجتماعی که تمدن و پیشرفت جوامع بشری را در استقرارآن فرهنگ می دانند، از ادوار باستان تا کنون مورد بحث و چالش قرارگرفته است. امروزه تعیین میزان نهادینه شدن فرهنگشهروندی به منظور تعیین جایگاه خوددر جریان توسعه یافتگی دربستر جهانی شدن ازضروریات دستیابی به شاخصهایتوسعه می باشد. در مقاله حاضر با توجه به داده های پژوهشی به دست آمده از مطالعه پیمایشی شهر اصفهان پس ازمطالعه تاریخی مفهوم شهروندی و با استفاده از نظریه های گوناگون، به بررسی وضعیت شهروندی و ابعاد مختلف آن درشهر اصفهان و میزان آن در بین شهروندان اصفهانی پرداخته شده است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

Analysis on Citizenship Culture in the City of Isfahan

نویسندگان [English]

  • Seyed Ali Hashemianfar 1
  • Mohammad Ganji 2
  • Mohammad Ganji 2

1 Sociology Department, the University of Isfahan

2 Socilogy Department, University of Kashan

چکیده [English]

AbstractBehavior of citizens and their quality of participation in the social activities is taken to account for one ofthe basic requirements of social capital and indication of being developed in the societies. Citizenshipculture and its key elements have been challenged through out the history of this concept by thinkers and theclear – sighted people who take interest in social problems and believe that civilization and progress ofhuman societies are related to the establishment of that culture and have been discussed and argued fromthe ancient era until now.Today , defining the amount of institutionalization of citizenship culture in order to define our situationin the development in the globalization back ground is urgent for achieving development indices.In this paper , after collecting data from surveying the city of Isfahan and historical study of citizenshipconcept , and by using different theories , the citizenship condition and its various dimension in the city andamong the people will be discussed.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Keyword: Citizenship