رسانه
1. رابطه بین تصور از بدن و فرآیند جهانی شدن

بیژن خواجه نوری؛ علی اصغر مقدس

دوره 20، شماره 1 ، بهار 1388، صفحه 1-24

چکیده
  چکیدههدف این مطا لعه بررسی رابطه جهانی شدن و تصور بدن بوده است . مطالعه شامل ۲۲۰۰ زن در شهرهای تهران، شیراز و استهباناست. در ابتدا مطالعات انجام شده را بررسی کرده و سپس با استفاده از نظریه ای ترکیبی که عمدتاً مبتنی بر آراء گیدنز و سپسرابرتسون و همچنین پژوهش های پیشین بوده است، ۹ فرضیه به آزمون گذاشته شدند.برای جمع آوری اطلاعات روش پیمایشی ...  بیشتر

فرهنگ
2. تحلیلی بر فرهنگ شهروندی در شهر اصفهان

سید علی هاشمیان فر؛ محمد گنجی؛ محمد گنجی

دوره 20، شماره 1 ، بهار 1388، صفحه 25-44

چکیده
  چکیدهرفتار شهروندان و کیفیت مشارکت آنان در امور جامعه به عنوان یکی از الزامات اساسی سرمایه اجتماعی در هر جامعهو از شاخص های.توسعه یافتگی جوامع محسوب می شود. فرهنگ شهروندی و عناصر کلیدی آن همواره در طول تاریخ پرفراز و نشیباین مفهوم از طرف متفکران و صاحب نظران علاقمند به مسائل اجتماعی که تمدن و پیشرفت جوامع بشری را در استقرارآن فرهنگ ...  بیشتر

مسائل اجتماعی ایران
3. بررسی عوامل داخلی موثر بر هویت قومی و هویت ملی

علی اصغر مقدس؛ عبدالعلی لهسایی زاده؛ سید مجتبی تقوی نسب

دوره 20، شماره 1 ، بهار 1388، صفحه 45-70

چکیده
  چکیدهاین پژوهش با عنوان بررسی عوامل داخلی موثر بر هویت قومی و هویت ملی در میان اعراب شهرستان اهواز با استفاده از رویکردکمی و روش پیمایشی صورت گرفته است. نمونه پژوهش ۳۸۴ نفر از اعراب زن و مرد بین سن ۱۸ تا ۶۵ سال بودند. برای دقت عملبیشتر، یک پرسشنامه پیش آزمون بین ۵۲ نفر از اهالی عرب شهرستان اهواز اجرا گردید و در نهایت پرسشنامه نهایی در ...  بیشتر

خانواده و جنسیت
4. تأثیر و نقش نگرش فرهنگی جامعه، نهاد خانواده و توسعه ارتباطات در گرایش زنان به

فتانه نقوی؛ بهجت یزدخواستی؛ محمد جواد لیاقتدار؛ بهجت یزدخواستی؛ فاطمه سمیعی

دوره 20، شماره 1 ، بهار 1388، صفحه 71-82

چکیده
  چکیدهاز آنجایی که امروزه حضور زنان در اجتماع به لحاظ بهره مندی جامعه از توانمندیهای آنان و برخورداری ایشان ازامکانات جامعه در جهت رشد و تعالی فرد و اجتماع پسندیده است؛ لذا زمینه های تسهیل مشارکت زنان به عنوان نیمی ازمنابع انسانی در تسریع فرآیند توسعه و فضاسازی فرهنگی در عرصه جهانی و تحقق عدالت اجتماعی امری ضروری به نظرمی رسد . هدف ...  بیشتر

خانواده و جنسیت
5. بررسی میزان مشارکت سیاسی زنان شاغل در آموزش و پرورش ناحیه یک شهر شهرکرد

مسعود جعفری نژاد؛ صمد کلانتری؛ مژگان نورمحمدیان

دوره 20، شماره 1 ، بهار 1388، صفحه 83-104

چکیده
  چکیدهمشارکت سیاسی عملی ارادی و آگاهانه است که بطور مستقیم از راههای قانونی و مسالمت آمیز به منظور تأثیرگذاری بر تصمیم گیری های مربوط به اداره جامعه انجام می شود امروزه مشارکت سیاسی به عنوان یک روش سیاسیدارای منافع عملی ویژه ای است که فقدان آن به سامان سیاسی و اهداف بلند مدت حکومت صدمه وارد می کند . زنان بهعنوان یک گروه تأثیر گذار در ...  بیشتر

فرهنگ
6. تعیین عوامل مؤثر در شادکامی کارکنان شرکت فولاد مبارکه

حمید طاهر نشاط دوست؛ مهرداد کلانتری؛ حسینعلی مهرابی؛ حسن پالاهنگ؛ نرگس السادات نوری

دوره 20، شماره 1 ، بهار 1388، صفحه 105-118

چکیده
  چکیدههدف از انجام این پژوهش، تعیین سهم عوامل مؤثر در شادکامی کارکنان شرکت فولاد مبارکه بود. نمونه تحقیقشامل 400 نفر بود که به شیوه تصادفی از کارکنان استخدام رسمی( 6200 نفر) این شرکت انتخاب گردیدند. ابزارتحقیق شامل پرسشنامه شادکامی آکسفورد و پرسشنامه ویژگیهای فردی، شغلی و خانوادگی بود.نتایج ضریب همبستگی پیرسون نشان داد شادکامی کارکنان ...  بیشتر

فرهنگ
7. بررسی عوامل مؤثر بر نشاط اجتماعی(با تأکید بر استان تهران)

جعفر هزار جریبی؛ پروانه آستین فشان

دوره 20، شماره 1 ، بهار 1388، صفحه 119-146

چکیده
  چکیدهتحقیق حاضر به شناسایی عوامل موثر بر نشاط اجتماعی (بعنوان یکی از پارامترهای توسعه اجتماعی ) می پردازد . مجموعهمطالعات نشان داد که تقویت نشاط اجتماعی در جامعه به صورت تک علّتی نمی باشد بلکه مجموعه ای از عوامل فردی وفرافردی(مثل احساس محرومیت، ارضای نیازها، احساس مقبولیت نزد دیگران، احساس عدالت توزیعی، فضای عمومی جامعه، پایگاهاقتصادی ...  بیشتر

مسائل اجتماعی ایران
8. بررسی رابطه بین راهبردهای فرهنگ پذیری و سلامت روانی در میان مهاجران:

محمد تقی ایمان؛ گلمراد مرادی

دوره 20، شماره 1 ، بهار 1388، صفحه 147-170

چکیده
  چکیدههدف اصلی این مقاله، بررسی رابطه بین استراتژیهای فرهنگ پذیری و سلامت روانی مهاجران شهر کرمانشاه می باشد.امروزه بخش قابل توجهی از مردم برای بهتر شدن وضعیت خود و فرزندانشان معمولا از زادگاه خود به مناطقی مهاجرتمی کنند که امکان پیشرفت برای آنان مناسبتر باشد، مجبور به مهاجرت از زادگاه خود به مناطق دیگر می شوند، در بسیاریموارد این ...  بیشتر

فرهنگ
9. نیل به تعالی(سرآمدی) از طریق تقویت فرهنگ سازمانی

مهدی ابزری؛ محمدرضا دلوی

دوره 20، شماره 1 ، بهار 1388، صفحه 171-196

چکیده
  چکیدهامروزه برای ایجاد انگیز ه، رفتارهای مطلوب، دستیابی به اهداف سازمانی، افزایش بهره وری نیروی انسانی و در نهایت نیل به تعالی(سرآمدی) سازمانی، مدیران سطوح بالای سازمان از راهبردهای نوین و کارآمد استفاده می کنند. یکی از راهبردهای نیل به تعالی وتفوق، از طریق ایجاد فرهنگ سازمانی مطلوب است. تحقیق حاضر برای شناخت مسیر نیل به تعالی سازمانی ...  بیشتر