مسائل اجتماعی ایران
1. مشارکت اجتماعی دانشجویان دختر دانشکده های علوم اجتماعی دانشگاههای شهر تهران و

خدیجه سفیری؛ مریم صادقی

دوره 20، شماره 2 ، تابستان 1388، صفحه 1-34

چکیده
  چکیده:در این مقاله چگونگی پیوند بین مشارکت اجتماعی دانشجویان دختر و عوامل اجتماعی مؤثر بر آن بررسی و تحلیل شدهاست که با روش پیمایشی انجام شده است. هدف کلی پژوهش، شناسایی وضعیت مشارکت اجتماعی دانشجویان دختر وبررسی عوامل اجتماعی مؤثر بر آن می باشد که به دنبال دستیابی به این اهداف، شناخت بسترها و زمینه های مناسب وامکانات و شرایط لازم ...  بیشتر

فرهنگ
2. جامعه شناسی احساسات

علی ربانی خوراسگانی؛ مسعود کیانپور

دوره 20، شماره 2 ، تابستان 1388، صفحه 35-64

چکیده
  چکیدهجامعه شناسی احساسات در اواخر دهه ۱۹۷۰ و اوایل دهه ۱۹۸۰ میلادی به عنوان یکی از حوزه های جامعه شناسی در آمریکامورد توجه قرار گرفت . در خلال مقطع زمانی مذکور شمار قابل توجهی مقاله و کتاب در این حوزه به چاپ رسید که در آنها بااحساسات به عنوان مقوله ای که قابل بررسی و تحلیل جامعه شناختی است برخورد شد . مقاله حاضر با بررسی چهار نظریه کلاسیکو ...  بیشتر

مسائل اجتماعی ایران
3. ترس از جرم در مناطق جرم خیز شهر شیراز

حبیب احمدی؛ حسین افراسیابی؛ مریم سروش؛ حسین افراسیابی

دوره 20، شماره 2 ، تابستان 1388، صفحه 65-80

چکیده
  چکیدهاین مقاله به بررس ی ترس از جرم و عوامل فردی و محله ای مرتبط با آن می پردازد . به این منظور یک مطالعه پیمایشی به کمکپرسشنامه ای که توسط ۳۰۰ نفر از ساکنین دو محله جرم خیز شهر شیراز (محله احمدی نو و ده پیاله ) صورت گرفت. نتایج حاکی ازآن است که از میان متغیرهای فردی، جنسیت رابطه معناداری با ترس از جرم داشته و مردان ترس از جرم را بیش از زنان ...  بیشتر

فرهنگ
4. بررسی عوامل فرهنگی- اجتماعی مؤثر بر گرایش به ترویج کشاورزی

نصراله پورافکاری؛ منصور حقیقتیان؛ سید رضا قطبی

دوره 20، شماره 2 ، تابستان 1388، صفحه 81-106

چکیده
  چکیدهکشاورزی در مناطق توسعه نیافته و محروم یکی از مهمترین منابع اقتصادی و از ابعاد گوناگون، مؤثر بر زندگی اجتماعیافراد است. از طرفی با توجه به پیامدهای رشد جمعیت شهرنشین و پیش بینی افزایش نیاز به محصولات کشاورزی،اهمیت ترویج و آموزش کشاورزی دوچندان می گردد زیرا پسندیده آنست که در راستای توسعه پایدار که هم رشدکشاورزی و نیاز غذایی جمعیت ...  بیشتر

فرهنگ
5. گرایشها و اولویتهای ارزشی دانشجویان

محمود علمی

دوره 20، شماره 2 ، تابستان 1388، صفحه 107-132

چکیده
  چکیده« ارزش ها » فرهنگ خاص خود را در فرهنگ کلی جامعه دارد. یکی از عناصر اساسی فرهنگ جامعه ،« طبقه اجتماعی » هرمیباشد. افراد متعلق به طبقه اجتماعی خاص، نظام ارزش خاصی دارند و اولویت های ارزشی آنان با طبقات اجتماعی دیگر متفاوتاست. هدف این پژوهش، تعیین میزان و نوع پراکندگی گرایشهای ارزشی و نیز برری رابطه بین گرایشهای ارزشی و ...  بیشتر

مسائل اجتماعی ایران
6. تبیین رابطه انطباق سازما نها برای فرصت های برابر، فشارهای درونی جامعه برای نگه داری فقر، اخلاق

فاطمه رحیمی؛ حمیدرضا عریضی؛ زهره موسوی؛ صمد کلانتری؛ مختار ملک پور

دوره 20، شماره 2 ، تابستان 1388، صفحه 133-154

چکیده
  چکیدههدف پژوهش حاضر تعیین رابطه انطباق سازمان ها برای فرصت های برابر، فشارهای درونی جامعه برای نگه داری فقر،اخلاق کاری و گرایش اجتماعی با تغییر وضعیت اقتصادی شرکت کنندگان در نهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری درشهر اصفهان است. روش تحقیق پیمایشی و از نوع همبستگی و جامعه آماری شامل کلیه شرکت کنندگان در نهمین دورهانتخابات ریاست جمهوری ...  بیشتر

مسائل اجتماعی ایران
7. بررسی رابطه بین رضایت اجتماعی و هویت ملی با

محمدتقی ایمان؛ گلمراد مرادی؛ گلمراد مرادی

دوره 20، شماره 2 ، تابستان 1388، صفحه 155-174

چکیده
  چکیدهمطالعه رفتار آدمی و شناخت عواملی که موجب تقویت یا تغییر آن می شود از موضوعات مورد مطالعه اندیشمندان علوم اجتماعیو رفتاری است . یکی از این مسایل بحث تعهد اجتماعی جوانان و میزان پایبندی آنها به اصول و قوانین اساسی حاکم در جامعه میباشد. بدون شک تعهد اجتماعی به مع نی هم اهنگی اجزای نظام اجتماعی جهت دستیابی به اهداف نظام یک ی از خصوص ...  بیشتر

فرهنگ
8. بررسی رابطه بین نوع فرهنگ سازمانی و میزان پذیرش

علی یزدخواستی؛ سعید رجایی پور؛ حسین مولوی

دوره 20، شماره 2 ، تابستان 1388، صفحه 175-188

چکیده
  چکیدههدف اصلی این پژوهش بررسی رابطه بین نوع فرهنگ سازمانی و میزان پذیرش مدیریت کیفیت فراگیر در دانشگاه های دولتیکشور بر اساس نظرات اعضای هیأت علمی بود. سئوال های پژوهش با توجه به چهار نوع فرهنگ سازمانی(توسعه ای، گروهی، عقلانیو سلسله مراتبی ) و شش مؤلفه مدیریت کیفیت فراگیر (رهبری، برنامه ریزی استراتژیک، تمرکز بر مشتری، اطلاعات و تحلیل، ...  بیشتر

مسائل اجتماعی ایران
9. اعتماد اجتماعی و تعیین کننده های آن: رهیافت نهاد محور یا رهیافت جامعه محور؟

محمد کریم منصوریان؛ حسین قدرتی

دوره 20، شماره 2 ، تابستان 1388، صفحه 189-215

چکیده
  چکیدهطرح بحث : مقاله حاضر به بررسی اعتماد اجتماعی و تعیین کننده های آن در شهر سبزوار می پردازد. متغیر وابسته این پژوهش ،اعتماد اجتماعی است که با دو بعد اعتماد رقیق یا تعمیم یافته و اعتماد غلیظ یا خاص گرایانه سنجیده شده است. با این حال تمرکزاصلی این تحقیق بر اعتماد رقیق است و چارچوب نظری مورد نظر نیز برای تبیین اعتماد رقیق، ارایه شده ...  بیشتر