مسائل اجتماعی ایران
1. بررسی عوامل مؤثر بر هویت اجتماعی دانشجویان دختر دانشگاه شهید چمران اهواز

علی حسین حسین زاده؛ فرهنگ ارشاد؛ امین نیازی

دوره 20، شماره 3 ، پاییز 1388، صفحه 1-23

چکیده
  چکیدهجامعه فعلی ایران به دلیل تغییرات و تحولات اجتماعی و مسا یل خاص دوران گذار از بعد ارزش ها ی فرهنگی واجتماعی درگیر چالش می باشد . یکی از مؤلفه های مهم این تغییر و تحولات دوران گذار، بحث هویت اجتماعی است . دراین پژوهش سعی شده است هویت اجتماعی در بستر تغییراتی که در نگرش و ارزش های افراد ایجاد می شود مورد تجزیهو تحلیل قرار گیرد . برای ...  بیشتر

خانواده و جنسیت
2. تفاوتهای جنسیتی در رفتارهای نوعدوستانه

سیروس احمدی

دوره 20، شماره 3 ، پاییز 1388، صفحه 23-36

چکیده
   چکیدهبه دلیل اهمیت والای نوعدوستی در روابط اجتماعی و کارکردهای مثبت آن بر نظام اجتماعی, تحقیقات گسترده ای در این حوزهصورت گرفته است . برخی از این پژوهش ها به بررسی ارتباط جنسیت و نوعدوستی پرداخته اند . فرض عمومی و پذیرفته شده ایناست که رفتار نوعدوستانه مردان و زنان با یکدیگر متفاوت است و این تفاوت اساسا ناشی از نقش های جنسیتی است ...  بیشتر

مسائل اجتماعی ایران
3. بررسی عوامل مؤثر بر سرقت نوجوانان

علیرضا محسنی تبریزی؛ علیرضا محسنی تبریزی؛ ستار پروین

دوره 20، شماره 3 ، پاییز 1388، صفحه 37-50

چکیده
  چکیدهمقاله حاضر به بررسی عوامل م ؤثر بر سرقت نوجوانان در کرمانشاه با رویکردی ترکیبی پرداخته است . مبنای نظری پژوهشبرتئوری های همنشینی افتراقی ، کنترل اجتماعی ، احساس محرومیت نسبی و شرایط آنومیک خانواده استوار می باشد . روش تحقیق ،پیمایشی و از نوع روش علی ‐ مقایسه ای است . اطلاعات مورد نیاز از طریق پرسشنامه هدایت شده محقق ساخته جمع ...  بیشتر

فرهنگ
4. رابطه هوش عاطفی مدیران و جو سازمانی با فرهنگ سازمانی یادگیری

اصغر مشبکی؛ وهاب خلیلی شجاعی

دوره 20، شماره 3 ، پاییز 1388، صفحه 51-74

چکیده
  چکیدههدف از انجام این پژوهش بررسی رابطه هوش عاطف ی مدیران و جو سازما نی با فرهنگ سازمانی یادگیر ی است کهشرکت ملی نفت ایران به عنوان مورد انتخاب شده است. در این پژوهش ، ۳۰ مدیر از مدیران صنعت نفت مل ی ای ران وشرکت های تابعه بصورت خو شه ای انتخاب شدند که بر ای جمع آور ی اطلاعات، از ابزارهای مصاحبه و پرسشنامه استفادهشده است . در این مقاله ...  بیشتر

فرهنگ
5. بررسی تأثیر رشته تحصیلی بر میزان دین داری دانشجویان مختلف دانشگاه با تأکید بر رشته جامعه شناسی

سید سعید زاهد؛ احمد صادقی

دوره 20، شماره 3 ، پاییز 1388، صفحه 75-96

چکیده
  چکیدهتاکنون توسط اندیشمندان عالم به دو نوع واقعیت اشاره شده است : واقعیت غیب و واقعیت مشهود . اندیشمندان ادیانابراهیمی در مورد واقعیت غیب و رابطه آن با واقعیت مشهود با استناد به وحی الهی سخن م ی گو یند. این سخنان دردوران قبل از رنسانس در ارو پا آنچنان با خرافات مخلوط شده بود که اندیشمندان آن دیار را بر آن داشت تا صرفا بهتجربیات خود اتکا ...  بیشتر

مسائل اجتماعی ایران
6. بررسی عوامل مؤثر در مشارکت اجتماعی شهروندان، جامعه‌ی شهری شهر ایلام

کریم رضا دوست؛ علی حسین حسین زاده؛ حمید عابدزاده

دوره 20، شماره 3 ، پاییز 1388، صفحه 97-110

چکیده
  چکیدههدف از این پژوهش شناسا یی عوامل موثر بر مشارکت اجتماع ی ش هروندان جامع ه شهر ی ایلام است . روش تحقیق دراین پژوهش کم ی و پیمایشی بوده که از ابزار پرسشنامه بر ای گردآوری اطلاعات استفاده شده است. نمونه آماری این تحقیق٣٨٥ نفر بوده اس ت که به روش نمونه برداری خوشه ای توأم با روش تصاد فی انتخاب شدند . چارچوب مفهوم ی این تحق یق،نظریه های ...  بیشتر

فرهنگ
7. بررسی عوامل اقتصادی و اجتماعی مرتبط با کیفیت زندگی مردم بیرجند

حبیب احمدی؛ علی رضا اسلام

دوره 20، شماره 3 ، پاییز 1388، صفحه 111-134

چکیده
   چکیدهاین تحقیق، با ر ویکرد کمی، به روش پیمایشی و با ابزار پرسشنامه انجام شده است . چارچوب نظری پژوهش، از دو نظریهسلسله مراتب نیازهای مزلو و نظام های بوم شناسی انسانی تشکیل شده که بر اساس مفاهیم عمده آن ها و مطابق با جامعه ی آماریمورد مطالعه شاخص هایی تد وین و به کار بسته شده است . با استفاده از فرمول کوکران ۴۰۰ نفر از مردم شه رستان ...  بیشتر

مسائل اجتماعی ایران
8. بررسی موانع فرهنگی – اجتماعی توسعه با تاکید بر خاص گرایی

رسول ربانی؛ نصراله پورافکاری؛ محمود کتابی؛ محمود رئوفی

دوره 20، شماره 3 ، پاییز 1388، صفحه 135-157

چکیده
  چکیدهتوسعه دارای ابعاد پیچیده ، متنوع و متکثر اقتصادی ، اجتماعی ، فرهنگی ، روان شناختی و سیاسی است . برای فهم عوامل وموانع توسعه باید همه مولفه های مذکور مورد پ ژوهش قرارگیرند ، اما عناصر فر هنگی – اجتماعی نقشی بنیادی در فرایندتوسعه ایفا می نمایند . در این مقاله برآنیم که دریابیم : چرا علی رغم اینکه در دو دهه گذشته سرمایه گذاری های ...  بیشتر

مسائل اجتماعی ایران
9. بررسی نقش آموزشگاههای آزاد سازمان آموزش فنی و حرفه ای شهرستان رشت بر توسعه

نادر افقی؛ عباس صادقی

دوره 20، شماره 3 ، پاییز 1388، صفحه 157-176

چکیده
  چکیدههدف از انجام تحقیق حاضر بررسی نقش آموزشگاههای آزاد شهر رشت در مورد تأثیر این نوع آموزشها بر توسعهتوانائیهای فردی، فرهنگی، مناسبات اجتماعی و اقتصادی بوده است. برای دستیابی به هدف فوق در چهار شاخص کلانتوسعه، فردی، فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی، ١٢ شاخص خرد به ترتیب و تفکیک زیر مطرح گردید:الف‐ توسعهتوانائیهای فردی (افزایش اعتماد ...  بیشتر