مسائل اجتماعی ایران
1. بررسی عوامل موثر بر اعتماد اجتماعی به نیروهای انتظامی

محمود شارع پور

دوره 20، شماره 4 ، زمستان 1388، صفحه 1-16

چکیده
  چکیدهویژگی های جامعه معاصر سبب شده که اعتماد، کارکرد ویژه ای پیدا کند. در این میان با توجه به دغدغه های مربوط بهحفظ نظم اجتماع ی و کنترل اجتماع ی در جامعه مدرن، اعتماد عموم مردم به پل یس از اهم یت و یژه ای برخوردار است . درتحلیل شکل گیری اعتماد دو دیدگاه کلی وجود دارد:بر اساس د یدگاه جامعه ‐ محور، با گسترش مشارکت افراد در شبکه ها ی رسمی ...  بیشتر

فرهنگ
2. بررسی عوامل موثر بر اعتماد اجتماعی شهروندان

جعفر هزار جریبی؛ رضا صفری شالی

دوره 20، شماره 4 ، زمستان 1388، صفحه 17-38

چکیده
  بررسی عوامل م ؤثر بر اعتماد اجتماعی شهروندانجعفر هزار جریبی، دانشیار گروه علوم اجتماعی دانشگاه علامه طباطبائی *رضا صفری شالی، پژوهشگر اجتماعیچکیدهاعتماد از متغیرهای مهم سرمایه اجتماعی است که در چارچوب نظم اجتماعی مورد مطالعه قرار گرفته است و همزمانبا تغییرات جامعه، اشکال اعتماد نیز تغییر می یابد. امروزه همراه با تغ ییرات جوامع ...  بیشتر

مسائل اجتماعی ایران
3. توزیع و ساختار طبقاتی شهر اصفهان و آثار اجتماعی آن

مجتبی شاهنوشی؛ نرگس رضایی

دوره 20، شماره 4 ، زمستان 1388، صفحه 39-56

چکیده
  چکیدهبه منظور بررس ی توز یع و ساختار طبقا تی شهر اصفهان و آثار اجتماع ی آن ،تحق یق حاضر در م یان خانوارها ی ساکن شهراصفهان به عمل آمده است .برای تع یین حجم نمونه ،آخر ین تقس یم بند ی شهر اصفهان که بر اساس یازده منطقه ب ود در نظرگرفته شد و از م یان خانوارها ی ساکن در این مناطق ، بر اساس فرمول کوکران ۳۸۴ خانوار به عنوان نمونه انتخاب شدند .کهالبته ...  بیشتر

مسائل اجتماعی ایران
4. اعتماد اجتماعی در شهر یزد: تحلیلی از سطوح و عوامل

سید علیرضا افشانی؛ عباس عسکری ندوشن؛ سمیه فاضل نجف آبادی؛ محمد حیدری

دوره 20، شماره 4 ، زمستان 1388، صفحه 57-78

چکیده
  چکیدهاعتماد مهم ترین مولفه نظم اجتماعی و یکی از ارکان سرمایه اجتماعی محسوب م ی شود. هدف این تحقیق، بر رسیمیزان اعتماد اجتماعی و عوامل اجتماعی و فرهنگی مؤثر بر آن در بین ساکنان شهر یزد بوده است .روش مطالعه از نوعپیمایشی است . جامعه آماری تحقیق را کلیه افراد ۱۵ ساله و بیشتر شهر یزد تشکیل می داد که ۲۸۸ نفر از آنها به عنوان نمونه۶۴ درصد / ...  بیشتر

مسائل اجتماعی ایران
5. بررسی نقش عوامل فرهنگی‐ اجتماعی مرتبط بر شکل گیری اعتماد اجتماعی شهروندان تبریز

فخرالسادات قریشی؛ کامران صداقت

دوره 20، شماره 4 ، زمستان 1388، صفحه 79-102

چکیده
  خلاصهمقدمه: پژوهش حاضر با هدف تعیین عوامل فرهنگی‐ اجتماعی مرتبط بر شکل گیری اعتماد اجتماعی شهروندان تبریزصورت گرفته است.روش تحقیق: در یک پژوهش پیمایشی، ۳۹۵ نفر از شهروندان ۱۸ سال به بالای شهر تبریز به روش نمونه گیری خوشهای چند انتخاب شد. داده های جمع آوری شده به کمک پرسشنامه و با استفاده از روش های آمار توصیفی (میانگین‐،t-test ، انحراف ...  بیشتر

فرهنگ
6. بررسی وضعیت بهداشت محیط مدارس ناحیه ۲ شهراراک و انطباق آن با استانداردهای ملی

محمد گنجی؛ علی هاشمیان فر

دوره 20، شماره 4 ، زمستان 1388، صفحه 103-134

چکیده
   چکیدههدف اصلی پژوهش حاضر،شناسایی وضعیت بهداشت محیط مدارس ومیزان انطباق آن وضعیت با استاندارد های ملیمدارس بوده که ازجنبه های متعدد همانند :وضعیت ایمنی,وضعیت کارگاه هاوآزمایشگاه ها،وضعیت بوفه هاومحوطه ها،وضعیتسرویس های بهداشتی و ... به مقوله بهداشت محیط مدارس پرداخته است .روش پژوهش حاضر از نوع توصیفی – مقطعی استکه ازطریق مشاهده ...  بیشتر

مسائل اجتماعی ایران
7. فرا تحلیل مطالعات انجام شده در حوزه مسایل اجتماعی ایران

سعید معیدفر؛ ستار پروین

دوره 20، شماره 4 ، زمستان 1388، صفحه 135-151

چکیده
  طرح مساله: موضوع مسایل اجتماعی در دو دهه اخیر در محافل علمی ایران مورد توجه قرار گرفته است و در این راستاشناخت آن نیازمند تعمق و همفکری صاحبنظران می باشد ، فرا تحلیل مطالعات انجام شده می تواند به شناخت مسایلاجتماعی در ایران یاری رساند.روش: روش تحقیق این پژوهش کیفی و از نوع فرا تحلیل می باشد. این روش به معنای تحلیل تحلیل ها است و مهمترینروش ...  بیشتر

فرهنگ
8. « جای خالی سلوچ » نقد جامعه شناختی رمان

محمدرضا نصر اصفهانی؛ میلاد شمعی

دوره 20، شماره 4 ، زمستان 1388، صفحه 151-168

چکیده
  چکیدهنقدجامعه شناختی ١ آثار ادبی، روشی است که به تحقیق و بررسی درباره طبقات مختلف جامعه و طرز رفتارها ودر این شیوه نقد،اثر ادبی ازاین دیدگاه » . کنشهای متفاوت و متشابه ساختارهای اجتماعی در دوره معینی از تاریخ می پردازدکه اجتماع و هنرمند و اثر او با یکدیگر رابطه ای زنده و جدایی ناپذیر دارند، مورد بحث و ارزیابی قرار می گیرد. بنابراینمنتقد ...  بیشتر

فرهنگ
9. رویکرد نظریه زمینه ای روش نرم یا سخت؟

علی ربانی خوراسگانی؛ محمد عباس زاده؛ محمد عباس زاده

دوره 20، شماره 4 ، زمستان 1388، صفحه 169-183

چکیده
  چکیدهمطابق با تغییرات اجتماعی پدید آمده در سطح جهانی، اندیشمندان علوم اجتماعی، نظریه های جدیدی را برای تبیین پدیدههای اجتماعی مطرح کرده اند. با عنایت به اینکه در تحقیقات اجتماعی، نظریه ها با روشهای تحقیق رابطه تنگاتنگی دارند،فلذا مطابق با نظریه های مطرح شده، روشهای تحقیق نیز دچار تغییرات عدیده ای شده اند. منظور نظر اینکه، همگام ...  بیشتر