اعتماد اجتماعی در شهر یزد: تحلیلی از سطوح و عوامل

نویسندگان

1 استادیار گروه علوم اجتماعی دانشگاه یزد

2 ، استادیار گروه علوم اجتماعی دانشگاه یزد

3 کارشناس ارشد جمعیت‌شناسی

4 دانشجوی کارشناسی ارشد جامعه‌شناسی دانشگاه یزد

چکیده

چکیدهاعتماد مهم ترین مولفه نظم اجتماعی و یکی از ارکان سرمایه اجتماعی محسوب م ی شود. هدف این تحقیق، بر رسیمیزان اعتماد اجتماعی و عوامل اجتماعی و فرهنگی مؤثر بر آن در بین ساکنان شهر یزد بوده است .روش مطالعه از نوعپیمایشی است . جامعه آماری تحقیق را کلیه افراد ۱۵ ساله و بیشتر شهر یزد تشکیل می داد که ۲۸۸ نفر از آنها به عنوان نمونه۶۴ درصد / ۱۷ درصد پاسخگویان کم، ۶ / مورد مصاحبه قرار گرفتند . یافته های تحقیق نشان داد که میزان اعتماد اجتماعی ۴۱۳ درصد زیاد می باشد. میزان اعتماد اجتماعی در بین مردان بیش از زنان و در بین افراد متأهل بیش از افراد / متوسط و ۵مجرد بوده است . متغیرهای میزان دینداری، وضعیت اشتغال، جنسیت، میزان مشارکت اجتماعی، روابط اجتماعی و انسجامهنجاری تأثیر معنی داری بر میزان اعتماد اجتماعی داشتند . در بین متغیرهای مستقل تحقیق، انسجام هنجاری بیشترین سهم رادر تبیین میزان اعتماد اجتماعی داشته است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Social Trust in the City of Yazd: An Analysis of the Levels and Factors

نویسندگان [English]

  • Seyed Alireza Afshani 1
  • Abbas Askari Nodoushan 2
  • Somayeh Fazel Najafabadi 3
  • Mohammad Heydari 4
1 Assistant Professor Department of Sociology, Yazd University
2 Assistant Professor Department of Sociology, Yazd University
3 Master of Art in Demography
4 MA Student of sociology, Yazd University
چکیده [English]

Trust is the most important factor in making social order and capital. It also plays a crucial role in establishing stronger interpersonal relationships, increasing risk power and making social life more comfortable.
The present study was carried out to investigate the rate of social trust and the factors affecting it in the city of Yazd. In this survey study, a sample of 288 citizens of Yazd (15 years old and over) were interviewed.
The findings show an index of %17.4 for low social trust, %64.6 for moderate social trust and %13.5 for high social trust. It has also been found that social trust is more among men, and more among the married. The relationship between social trust and variables Such as social participation, religiousness, social relation and normative integration is significant.
Among independent variables, normative integration yields the most effect in explaining social trust.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Yazd
  • Social Trust
  • Social Participation
  • Normative Integration
  • social relation