نویسندگان

1 عضو هیأت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد دورود

2 گروه علوم اجتماعی دانشگاه اصفهان

3 گروه علوم تربیتی دانشگاه اصفهان

4 کارشناس ارشد روانشناسی عمومی

چکیده

چکیدهاز آنجایی که امروزه حضور زنان در اجتماع به لحاظ بهره مندی جامعه از توانمندیهای آنان و برخورداری ایشان ازامکانات جامعه در جهت رشد و تعالی فرد و اجتماع پسندیده است؛ لذا زمینه های تسهیل مشارکت زنان به عنوان نیمی ازمنابع انسانی در تسریع فرآیند توسعه و فضاسازی فرهنگی در عرصه جهانی و تحقق عدالت اجتماعی امری ضروری به نظرمی رسد . هدف از انجام این پژوهش بررسی تاثیر نگرش فرهنگی جامعه، نهاد خانواده و توسعه فناوری اطلاعات ودر گرایش زنان به آموزش عالی بوده است. ( ICT) ارتباطاتطرح تحقیق توصیفی از نوع علی – مقایسه ای و ترکیبی ازکمی – کیفی بود. به این منظور از میان کلیه دانشجویان دختردانشگاههای دولتی اصفهان به طور تصادفی ساده متناسب با حجم تعداد 206 نفر انتخاب شدند. ابزار پژوهش پرسشنامهمحقق ساخته 38 سوالی و مصاحبه نیمه سازمان یافته بود . روایی پرسشنامه بر اساس نظرات پنج متخصص دانشگاهیتک t 0 برآورد گردید. داده ها با استفاده از تکنیکهای آماری / سنجیده شد و پایایی آن با کمک ضریب آلفای کرونباخ 93متغیره و تحلیل واریانس دو طرفه(مانوا) مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.نتایج نشان داد که نگرش فرهنگی جامعه، نهاد خانواده و توسعه فناوری اطلاعات و ارتباطات بیش از سطحمتوسط درگرایش آنها به آموزش عالی موثر بوده است. بدین معنا که ارتقاء سطح فرهنگی جامعه(عمدتا" خانواده ها) و اصلاح نگرشرهبران جامعه و نیز توسعه فناوری اطلاعات و ارتباطات زمینه های گرایش بیشتر زنان به آموزش عالی را فراهم ساختهاست. بنابراین لازم است سیستم آموزش عالی کشوردودیتی بین زن و مرد قائل نشود . در پایان توصیه هایی ارائه شده (ICT) در توسعه فناوری اطلاعات و ارتباطاتاست از جمله تداوم حمایت مدیریت کشور و سیستم آموزش عالی در فراهم سازی زمینه های ارتقاء علمی زنان در کشور.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

The Effect of the Culturral Attitude of Society, Family and ICT on Women

نویسندگان [English]

  • Fataneh Naghavi 1
  • Behjat Yazdekhasti 2
  • Mohammdjavad Liaghatdar 3
  • Behjat Yazdekhasti 2
  • Fatemeh Samiee 4

1 Academic Member of Islamic Azad University Dorood

2 Social Sciences Department , the University of Isfahan

3 Educational Sciences Department , the University of Isfahan

4 M.A in Psychology

چکیده [English]

AbstractThe aim of this study was to investigate the effect of cultural attitude of society and family as well as ICTdevelopment on increasing attendance of women in higher education institutions. Using quantitative andqualitative methods, the research was a kind of Causal-Comparative. Out of all female student of publicuniversities in Isfahan, students were selected using stratified sampling. Research tools of this study were aresearchers-made questionnaire(38 items) and a semi-structured interviews. Reliability of the questionnairewas 0.93 using Cronbach,s alpha and its validity was examined by five university professors.All data wereanalysed by statistical technics using variance analysis(MANOVA) and t- test. Findings showed that all threeabove- mentioned research factors(cultural attitude of society, family and ICT development) were effectiveon increasing attendance of women in higher education institutions. Finally, some recommendations wereoffered including the need for continuing support of society leaders and higher education system in provisiongrounds for women scientific promotion.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Keywords: Society
  • society
  • Higher Education and Women