نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه مدیریت، دانشکده علوم اداری و اقتصاد، دانشگاه اصفهان، اصفهان، ایران

2 رئیس واحد برنامه ریزی شرکت گاز استان اصفهان و مدرس دانشگاه

3 گروه مدیریت، دانشکده علوم اداری و اقتصاد، دانشگاه اصفهان، اصفهان، ایران.

چکیده

این پژوهش با هدف بررسی تأثیر معنویت در محیط کار بر هویت سازمانی با نقش میانجی رفتار انحرافی و سلامت سازمانی انجام شده است. این پژوهش از نظر هدف، کاربردی و بر اساس ماهیت و روش، توصیفی پیمایشی و از نوع همبستگی است. جامعه آماری آن را مدیران و کارشناسان شرکت گاز استان اصفهان تشکیل ‌داده‌اند که از بین 1532 نفر از مدیران و کارشناسان این شرکت 243 نفر با استفاده از روش نمونه‌گیری تصادفی- طبقه‌ای متناسب با حجم نمونه انتخاب شدند و با استفاده از پرسشنامه محقق ساخته گرد‌آوری شد. در این پژوهش برای سنجش روایی از روش روایی محتوایی و سازه و برای سنجش پایایی از ضریب آلفای کرونباخ استفاده شده است، که نتایج حاکی از روایی و پایایی قابل قبول است. تجزیه و تحلیل داده ها با استفاده از نرم افزار SPSS20 وAMOS20 انجام شد. نتایج حاصل از این پژوهش حاکی از آن است که معنویت در محیط کار تأثیر معنادار و مثبت بر هویت سازمانی(B=0/57) و سلامت سازمانی (B= 0/14) دارد و بر رفتار انحرافی تاثیر معنادار و معکوس (B=-0/19) دارد. همچنین رفتار انحرافی و سلامت سازمانی بر هویت سازمانی به ترتیب با ضریب B=-0/19 و B=0/33 تأثیر معنادار دارد. میانجی‌گری رفتار انحرافی در تأثیر معنویت در محیط کار بر هویت سازمانی مورد تأیید قرار گرفت اما میانجی‌گری سلامت سازمانی در تأثیر معنویت در محیط کار بر هویت سازمانی مورد تأیید قرار نگرفت.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

The Impact of Spirituality in the Workplace on Organization Identity with Mediating role of Organizational Health and Deviant Behavior

نویسندگان [English]

  • hadi teimouri 1
  • ali safari 1
  • afshin jahanbazi goujani 2
  • zahra babaahmadi milani 3

1 Department of Management,Faculty of Administrative Sciences and Economics, University of Isfahan, Isfahan, Iran

2 Head of Planning Department of Isfahan Gas Company and University lecturer

3 Department of Management, Faculty of Administrative Sciences and Economics, University of Isfahan, Isfahan, Iran

چکیده [English]

The purpose of this study was to investigate the the impact of spirituality in the workplace on organization identity with mediating role of organizational health and deviant behavior. This research was an applied research in respect to its purpose and correlational descriptive in respect to its methodology. The statistical population consists of managers and experts of Isfahan Gas Company. Among 1532 Managers and experts of this company, 243 people using the method Random sampling was selected proportional to the sample size. To assess the reliability of the questionnaire, Cronbach's alpha was used and the reliability of all criteria was higher than 0.6, and therefore, the reliability of the questionnaire was confirmed To assess the validity of the questionnaire, structural validity and confirmatory factor analysis were used. For analyzing data, the way of SPSS20 and AMOS20 software was used. The results of this researched showed that spirituality in the workplace is significant on organizational identity (B=0/57), deviant behavior (B= -0/19) and organizational health (B=0/14). Deviant behavior and organizational health have a significant effect on organizational identity (B=-0/12 & B=0/33). The mediation of deviant behavior in the impact of spirituality in the workplace was confirmed on organizational identity, but organizational health mediation in the impact of spirituality in the workplace on organizational identity was not approved.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Spirituality in the Workplace
  • Organizational Identity
  • Organizational Health
  • deviant behavior