مقاله پژوهشی خانواده و جنسیت
1. تاثیر نگرش و تقسیم کار جنسیتی روی فاصله تولد اول تا دوم در شهر تهران

حجیه بی بی رازقی نصرآباد؛ میمنت حسینی چاوشی؛ محمد جلال عباسی شوازی

دوره 32، شماره 2 ، تابستان 1400

http://dx.doi.org/10.22108/jas.2020.121730.1875

چکیده
  اخیرا در تحقیقاتی که در بسیاری از کشورها برای تبیین باروری انجام شده، تقسیم کار جنسیتی بعنوان یک چالش اساسی و مهم مطرح است. در این مطالعه تاثیر تقسیم کار و نگرش‌های جنسیتی بر فاصله تولد اول تا دوم آزمون می‌گردد. حجم نمونه، 363 زن 49-15 ساله دارای همسر و یک فرزند شهر تهران است به منظور برآورد تابع بقاء تک‌فرزندی تکنیک کاپلان مایر و برای ...  بیشتر

مقاله پژوهشی مسائل اجتماعی ایران
2. بررسی تأثیر معنویت در محیط کار بر هویت‌سازمانی با نقش میانجی سلامت‌سازمانی و رفتار انحرافی

هادی تیموری؛ علی صفری؛ افشین جهانبازی گوجانی؛ زهرا بابااحمدی میلانی

دوره 32، شماره 2 ، تابستان 1400

http://dx.doi.org/10.22108/jas.2020.120847.1850

چکیده
  این پژوهش با هدف بررسی تأثیر معنویت در محیط کار بر هویت سازمانی با نقش میانجی رفتار انحرافی و سلامت سازمانی انجام شده است. این پژوهش از نظر هدف، کاربردی و بر اساس ماهیت و روش، توصیفی پیمایشی و از نوع همبستگی است. جامعه آماری آن را مدیران و کارشناسان شرکت گاز استان اصفهان تشکیل ‌داده‌اند که از بین 1532 نفر از مدیران و کارشناسان این شرکت ...  بیشتر

مقاله پژوهشی خانواده و جنسیت
3. "مصرف فضا و بازتعریف زنانگی؛ مطالعه تجربه کافه‌نشینی زنان در شیراز"

اسفندیار غفاری نسب؛ رعنا محمدتقی نژاد اصفهانی

دوره 32، شماره 2 ، تابستان 1400

http://dx.doi.org/10.22108/jas.2020.124438.1964

چکیده
  هدف از این مقاله، تامل انتقادی در باب زندگی روزمره زنان، از خلال مطالعه تجربه کافه‌نشینی می‌باشد که چگونه این امر باعث تغییر در بازتعریف زنانگی‌ شده-است. میشل دوسرتو چارچوب مفهومی مناسبی را برای درک تولید فضای شهری و تجربه آن از طریق فعالیت‌های روزمره ساکنان یک شهر ارائه می‌دهد. روش‌-شناسی مورد استفاده تحقیق، مردم‌نگاری انتقادی ...  بیشتر

مقاله پژوهشی مسائل اجتماعی ایران
4. دموکراسی و آموزش: آزمون دیدگاه‌های رقیب (مطالعه تطبیقی داده‌های بین کشوری در دوره زمانی 1970 تا 2018)

حسین احمدی؛ رضا همتی

دوره 32، شماره 2 ، تابستان 1400

http://dx.doi.org/10.22108/jas.2020.120403.1846

چکیده
  ارتباط بین نوع رژیم سیاسی و نظام آموزشی از مدت‌ها پیش موردتوجه محققان بوده است، در این مورد حداقل چهار دیدگاه رقیب قابل طرح است: آموزش به عنوان پیش‌شرط دموکراسی، خدمات آموزشی در دولت‌های دموکراتیک، ارتباط بازتولیدی، و ارتباط کاذب بین آموزش و دموکراسی ناشی از زیربنای اقتصادی. هدف مقاله حاضر آزمون هر یک از این دیدگاهها با استفاده ...  بیشتر

مقاله پژوهشی مسائل اجتماعی ایران
5. سازمان‌های مردم‌نهاد محیط‌زیستی و شیوه‌های جلب مشارکت اعضاء (مطالعه سازمان‌های مردم‌نهاد محیط‌زیستی تهران با رهیافت نظریه بنیادی)

پروانه شاطری؛ صادق صالحی؛ رضا علی محسنی؛ منصور شریفی

دوره 32، شماره 2 ، تابستان 1400

http://dx.doi.org/10.22108/jas.2020.122367.1881

چکیده
  مقدمه: امروزه، مسائل محیط‌زیستی، زندگی انسان‌ها در جهان و از جمله ایران را تحت تأثیر قرار داده است. مسائلی که عمدتاً، نتیجه استفاده و برخورد نامناسب انسان با محیط‌زیست و از جمله به صورت استفاده نادرست و بی‌رویه از انرژی‌های فسیلی است. برای دست‌یابی به توسعه پایدار، آگاهی از شیوه‌های صحیح استفاده از منابع طبیعی و برخورد غیرانتفاعی ...  بیشتر

مقاله پژوهشی خانواده و جنسیت
6. جدایی گزینی فضایی یا جدایی گزینی اجتماعی؟ بررسی مقایسه ای الگوهای ازدواج زنان مناطق بالا و پایین شهر همدان

اسماعیل بلالی؛ خدیجه مخدومی

دوره 32، شماره 2 ، تابستان 1400

http://dx.doi.org/10.22108/jas.2021.122682.1896

چکیده
  جدایی گزینی فضایی طبقات اجتماعی اغلب توامان با جدایی گزینی اجتماعی است. بدان معنا که الگوهای رفتار اجتماعی نیز متناسب با جدایی گزینی فضایی طبقاتی تغییر می کند. هدف از این پژوهش مقایسه ی الگوهای ازدواج زنان در مناطق بالا و پایین شهر همدان است. فرض بر این است که منطقه (تجلی جدایی گزینی طبقاتی) با الگوهای ازدواج ارتباط دارد. در این پژوهش ...  بیشتر

مقاله پژوهشی مسائل اجتماعی ایران
7. عملکرد کودکان در فعالیت‌های مشارکتی محیط‌زیستی؛ موردکاوی محله سنبلستان اصفهان

مهری شاه زیدی؛ خدیجه سفیری؛ حسین ایمانی جاجرمی

دوره 32، شماره 2 ، تابستان 1400

http://dx.doi.org/10.22108/jas.2021.125284.1993

چکیده
  مطابق ادعای ایده‌پردازان جامعه ایرانی مشارکت اجتماعی یکی از مهم‌ترین و تاثیرگذارترین مسائل توسعه ایران است. اگر گام نخست نهادینه کردن مشارکت را تمرین آن بدانیم، باید بپذیریم که کودکان بهترین گروهی هستند که می‌توانند مشارکت را تمرین کنند و در خانواده و جامعه اشاعه دهند. از این رو، این پژوهش به مبحث مشارکت کودکان پرداخته است و در ...  بیشتر