دوره و شماره: دوره 32، شماره 4 - شماره پیاپی 84، دی 1400 (جامعه شناسی کاربردی، سال سی و دوم، شماره پیاپی 84، شماره چهارم، زمستان1400) 

مقاله پژوهشی

برساخت اجتماعی مدارا در زندگی روزمرۀ شهری

صفحه 1-24

10.22108/jas.2021.124458.1958

محمد سعید ذکایی؛ محدثه امیری مقدم


تأثیر اخلاق پولی بر میزان رضایت از زندگی

صفحه 119-140

10.22108/jas.2021.123194.1910

دنیا شجیرات؛ حبیب انصاری سامانی؛ سیدنظام الدین مکیان


شماره‌های پیشین نشریه

جامعه شناسی کاربردی، سال سی و دوم، شماره پیاپی 84، شماره چهارم، زمستان1400
جامعه شناسی کاربردی، سال سی و دوم، شماره پیاپی 83، شماره سوم، پاییز 1400
جامعه شناسی کاربردی، سال سی و دوم، شماره پیاپی 82، شماره دوم، تابستان 1400
جامعه شناسی کاربردی، سال سی و دوم، شماره پیاپی 81، شماره اول،بهار 1400