نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه جامعه شناسی، دانشکده علوم اجتماعی، دانشگاه رازی، کرمانشاه، ایران

2 استادیار گروه جامعه شناسی، دانشکده علوم اجتماعی، دانشگا ه رازی، کرمانشاه، ایران

3 دانشیار گروه جامعه شناسی، دانشکده علوم اجتماعی، دانشگاه رازی، کرمانشاه، ایران

10.22108/jas.2021.128404.2093

چکیده

هدف این مقاله، بررسی میزان رضایت زناشویی بر حسب میزان توافق در نظام ارزشی زوجین در شهر نورآباد در استان لرستان بوده است. حجم نمونه 200 زوج بوده که به شیوه خوشه‌ای چند مرحله‌ای انتخاب شده‌اند. برای گردآوری داده‌ها از دو پرسشنامه مقیاس ارزشی زوجین «شوارتز» و رضایت زناشویی «اینریچ» استفاده شده است. نتایج نشان داد که میانگین نمره زنان در همه ابعاد نظام ارزشی بیش از مردان بوده است. میانگین نمره رضایت زناشویی مردان بیش از زنان بوده است. بیشترین تفاوت رضایت زوجین، مربوط به مسائل شخصیتی همسر، اوقات فراغت، مسائل مربوط به بچه‌ها و روابط جنسی بوده و کمترین تفاوت مربوط به نظارت مالی بوده است. در شرایطی که زوجین در نظام ارزشی توافق داشته‌اند رضایت زناشویی آنها بیشتر بوده است. ضرایب همبستگی نیز نشان داد که افزایش نمره نظام ارزشی مردان در بُعد شخصی و فراشخصی با افزایش رضایت زناشویی زنان همبسته بوده و افزایش نمره زنان در بُعد شخصی نظام ارزشی با افزایش رضایت مردان و کاهش رضایت زنان همبسته بوده است. اگر چه میانگین نظام ارزشی زنان بیش از مردان بوده است اما این منجر به عدم توافق در نظام ارزشی و به نارضایتی زناشویی منجر شده است. در مجموع می‌توان گفت همسان همسری ذهنی ( همسانی در نظام ارزشی) در مقایسه با همسان همسری عینی (همسانی در تحصیل، سنی، شغل و ...) نقش مهمتری در رضایت زناشویی دارد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

Value Matching and Marital Satisfaction (Case Study of Noorabad City)

نویسندگان [English]

  • efat jahangiri 1
  • vakil ahmadi 2
  • jalil karimi 3

1 Sociology Department, Social Science Faculty, Razi university, Kermanshah. iran

2 Sociology Department, Social Science Faculty, Razi University, Kermanshah, Iran

3 Sociology Department , Social Science Faculty, Razi university, Kermanshah, Iran

چکیده [English]

The purpose of this article was to investigate marital satisfaction in terms of agreement in couples' value system in Nurabad county of Lorestan province. The sample size was 200 couples selected in a multi-stage clustering method. Two questionnaires of Schwartz Couple Value Scale and Enrich Marital Satisfaction Scale were used for data collection. The results showed that the mean score of women in all aspects of value system more than men. Marital satisfaction score of men over women. The greatest difference in satisfaction between couples, the spouse's personality issues, leisure, issues related to children and sex and the lowest difference has related to financial monitoring. While the couple has agreed on the value system, their marital satisfaction has been higher. Correlation coefficients also showed that the increase in the score of the male value system in the personal and ultra-personal dimension has correlated with the increase in marital satisfaction of women and the increase in the score of the women in personal value system has correlated with the increase in male satisfaction and the decrease in female satisfaction. Although the average value system of women has been higher than that of men, this has been led to disagreement in the value system and to marital dissatisfaction. Overall, it can be said that subjective matching (homogeneity in the value system) is more important than objectivity matching (homogeneity in education, age, occupation, etc.) in marital satisfaction.

کلیدواژه‌ها [English]

  • marital satisfaction
  • Value System
  • Noorabad
  • Value matching
  • objective match