نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی کارشناسی ارشد، گروه اقتصاد، دانشکده اقتصاد، مدیریت و حسابداری، دانشگاه یزد، ایران،

2 استادیار، گروه اقتصاد، دانشکده اقتصاد، مدیریت و حسابداری، دانشگاه یزد، ایران

3 دانشیار، گروه اقتصاد، دانشکده اقتصاد، مدیریت و حسابداری، دانشگاه یزد، ایران

10.22108/jas.2021.123194.1910

چکیده

پژوهش حاضر با هدف بررسی آثار ابعاد اخلاق پولی (شرارت آمیزی، بودجه، عدالت، موفقیت و انگیزه) بر میزان رضایتمندی از زندگی انجام گرفته است. در این مطالعه توصیفی-همبستگی مبتنی بر روش معادلات ساختاری،220 نفر از استادان و کارمندان دانشگاه یزد در سال تحصیلی 98-1397 به شیوه نمونه‌گیری تصادفی-طبقه‌ای متناسب با حجم جامعه انتخاب‌ شدند. جهت گردآوری داده‌ها از پرسشنامه‌های اخلاق پولی تانگ و واتساید (1997) و رضایت از زندگی داینر و همکاران (1985) استفاده شد. تجزیه و تحلیل داده‌ها با استفاده از نرم‌افزارهای آماری SPSS22 و Pls2-Smart انجام گرفت. نتایج بررسی نشان داد؛ بعد انگیزه با نمره بالا پیش‌بینی‌‌کننده تغییرات رضایت از زندگی در دو گروه استاد و کارمند بود به‌ عبارتی افرادی که پول را عامل محرک و انگیزه بیشتر برای پیشرفت فردی می-دانستند، از زندگی‌شان رضایت بیشتری داشتند. برای کارمندان علاوه بر بعد انگیزه، عدالت و نیز موفقیت پیش‌بینی کننده رضایت از زندگی بودند به‌گونه‌ای که بعد موفقیت با نمره بالا موجب رضایت کمتر از زندگی و بعد عدالت با نمره بالا موجب رضایت بیشتر از زندگی بود.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

the effect of money ethic on life satisfaction

نویسندگان [English]

  • Donya Shajirat 1
  • Habib Ansari samani 2
  • seyed nezamodin makian 3

1 M.Sc. Student, Department of Economics, Faculty of Economics, Management and Accounting, Yazd University, Iran

2 Assistant Professor, Department of Economics, Faculty of Economics, Management and Accounting, Yazd University, Iran

3 Associate Professor, Department of Economics, Faculty of Economics, Management and Accounting, Yazd University, Iran, nmakiyan@yazd.ac.ir

چکیده [English]

Present study aimed to investigate the effects dimensions of monetary ethics (budget, corruption, justice, success and motivator) on life satisfaction. In this descriptive-correlational study based on Structural Equation Modeling, professors and employees of Yazd University were selected by proportional-stratified random sampling method in 2018-19 academic years. Tang and Whiteside (1997) monetary ethics questionnaires and Diener et al. (1985) life satisfaction questionnaires were used for data collection Data were analyzed using SPSS24 and Pls2 statistical softwares. The results of the study showed that the motivator factor with high score predict changes in life satisfaction in both the professor and employee groups, in other words, people who are more motivated by money are more satisfied with their lives. For employees, in addition to the motivator factor, equity factor and a success factor were predictors of life satisfaction, so that the success factor with a high score caused less satisfaction from life and the justice factor with a high score caused more satisfaction from life.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Monetary Attitude
  • Money Ethic
  • life satisfaction