نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکترای مدیریت آموزشی، گروه علوم تربیتی، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه بوعلی سینا، همدان، ایران

2 دانشیار گروه علوم تربیتی، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه بوعلی سینا، همدان، ایران

3 استادیار گروه علوم تربیتی، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه بوعلی سینا، همدان، ایران

چکیده

هدف پژوهش حاضر بررسی رابطه‌ی رهبری سطح پنج و توانمندسازی ساختاری با تعالی سازمانی مدارس بواسطه توانمندسازی روان‌شناختی بود. جامعه آماری پژوهش متشکل از تمامی معلّمان ابتدایی استان فارس بودند که از این جامعه به روش نمونه‌گیری تصادفی طبقه‌ای نسبی و بر اساس فرمول کوکران نمونه‌ای 375 نفری انتخاب شدند. روش پژوهش توصیفی از نوع همبستگی با تأکید بر معادلات ساختاری بود. برای جمع‌آوری داده‌ها از چهار پرسشنامه رهبری سطح پنج چم آسمانی(1386)، توانمندسازی ساختاری کردنائیج، بخشی‌زاده و فتح‌الهی(1394)، توانمندسازی روان‌شناختی اسپریتزر و میشرا(1995) و تعالی سازمانی عمارلو(1396) استفاده گردید که ضریب آلفای کرانباخ آنها به ترتیب: 96/0، 93/0، 94/0 و 91/0 بدست آمد. روایی سازه‌ پرسشنامه‌ها نیز به وسیله تحلیل عاملی تأییدی تعیین گردید. تجزیه و تحلیل داده‌ها به کمک دو نرم‌افزار spss و lisrel انجام شد. نتایج نشان داد که: متغیّر رهبری سطح پنج رابطه مستقیم، مثبت و معنادار در سطح 05/0 با توانمندسازی روان‌شناختی و تعالی سازمانی مدارس دارد؛ رهبری سطح پنج بواسطه توانمندسازی روان‌شناختی رابطه غیرمستقیم، مثبت و معنادار در سطح 05/0 با تعالی سازمانی مدارس دارد؛ متغیّر توانمندسازی ساختاری رابطه مستقیم، مثبت و معنادار در سطح 05/0 با توانمندسازی روان‌شناختی و تعالی سازمانی مدارس دارد؛ توانمندسازی ساختاری بواسطه توانمندسازی روان‌شناختی رابطه غیرمستقیم، مثبت و معنادار در سطح 05/0 با تعالی سازمانی مدارس دارد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Investigating the Relationship between Level Five Leadership and Structural Empowerment with School Organizational Excellence through Teacher Psychological Empowerment.

نویسندگان [English]

  • Hosein Majooni 1
  • Mohamad Reza Ardalan 2
  • Siroos Ghanbari 2
  • Afshin Afzali 3

1 PhD Student in Educational Management, Department of Educational Sciences, Faculty of Humanities, Bu Ali Sina University, Hamadan, Iran

2 Associate Professor, Department of Educational Sciences, Faculty of Humanities, Bu Ali Sina University, Hamadan, Iran

3 Assistant Professor, Department of Educational Sciences, Faculty of Humanities, Bu Ali Sina University, Hamadan, Iran

چکیده [English]

The Purpose of this study was to investigate the relationship between level five leadership and structural empowerment with organizational excellence in schools through psychological empowerment. The statistical population of the study consisted of all primary school teachers in Fars province who were selected from this population by relative random sampling method based on Cochran's formula of a sample of 375 people. The research method was descriptive-correlation with emphasis on structural equations. To collect data from four questionnaires of leadership of the five celestial levels (1386), structural empowerment of Kordanij, Bakhshizadeh and Fatholahi (1394), psychological empowerment of Spritzer and Mishra (1995) and organizational excellence of Amarloo (1396) Cronbach's alpha coefficient was used: 0.96, 0.93, 0.94 and 0.91, respectively. The construct validity of the questionnaires was also determined by confirmatory factor analysis. Data analysis was performed using SPSS and lisrel software. The results showed that: the leadership variable of level five has a direct, positive and significant relationship at the level of 0.05 with psychological empowerment and organizational excellence of schools; Level 5 leadership has an indirect, positive and significant relationship with the organizational excellence of schools through psychological empowerment at the 0.05 level; The structural empowerment variable has a direct, positive and significant relationship at the level of 0.05 with psychological empowerment and organizational excellence of schools; Structural empowerment through psychological empowerment has an indirect, positive and significant relationship at the level of 0.05 with the organizational excellence of schools.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Level five leadership
  • structural empowerment
  • psychological empowerment
  • organizational excellence of schools