دوره 33 (1401)
دوره 32 (1400)
شماره 4
جامعه شناسی کاربردی، سال سی و دوم، شماره پیاپی 84، شماره چهارم، زمستان1400
شماره 3
جامعه شناسی کاربردی، سال سی و دوم، شماره پیاپی 83، شماره سوم، پاییز 1400
شماره 2
جامعه شناسی کاربردی، سال سی و دوم، شماره پیاپی 82، شماره دوم، تابستان 1400
شماره 1
جامعه شناسی کاربردی، سال سی و دوم، شماره پیاپی 81، شماره اول،بهار 1400
دوره 31 (1399)
دوره 30 (1398)
دوره 29 (1397)
دوره 28 (1396)
دوره 27 (1395)
دوره 26 (1394)
دوره 25 (1393)
دوره 24 (1392)
دوره 23 (1391)
دوره 22 (1390)
دوره 21 (1389)
دوره 20 (1388)
مقاله پژوهشی مسائل اجتماعی ایران
رابطۀ سبک‌های هویت با جهت‌گیری مذهبی در دانشجویان

فریبرز صدیقی ارفعی؛ محمد گنجی؛ محمد جواد یزدانی ورزنه؛ مریم نادی راوندی

دوره 32، شماره 1 ، فروردین 1400، صفحه 1-22

http://dx.doi.org/10.22108/jas.2020.121442.1867

چکیده
  هدف پژوهش حاضر، پیش‌بینی جهت‌گیری مذهبی براساس سبک‌های هویت در دانشجویان است. برای دستیابی به این هدف، 150 دانشجوی کارشناسی دانشگاه کاشان با میانگین سنی 86/21 سال و انحراف استاندارد 24/2سال به روش نمونه‌گیری دردسترس انتخاب شدند. آنان به پرسش‌نامه‌ای شامل سیاهۀ سبک‌های هویت (ISI-G6) (Berzonsky, 1992) و مقیاس جهت‌گیری مذهبی (Allport and Ross, 1967) پاسخ ...  بیشتر

مقاله پژوهشی خانواده و جنسیت
مطالعۀ تحولات نقشی و شادزیستی زنان روستایی

موسی عنبری؛ سمیه حقی

دوره 32، شماره 1 ، فروردین 1400، صفحه 23-58

http://dx.doi.org/10.22108/jas.2020.121595.1873

چکیده
   شادی و شادزیستی از معیارهای مهم توسعۀ اجتماعی و فرهنگی یک کشور و نشان‌دهندۀ سلامت جسمی و روحی اعضای جامعه به‌ویژه زنان است. بخشی از شادی زنان در پرتو ایفای نقش‌‌های متعدد آنها در عرصۀ زندگی خانوادگی و اجتماعی تجلی می‌‌یابد. پژوهش حاضر تحولات نقش‌‌های خانوادگی، اجتماعی، اقتصادی، سیاسی و فرهنگی زنان روستای دهستان جوشق را مطالعه ...  بیشتر

مقاله پژوهشی مسائل اجتماعی ایران
تحلیل مشارکت اجتماعی دانشگاه‌ها در جامعه؛ با تأکید بر انتظارات جامعۀ محلی

علی اکبر دولتی؛ سید علی سیادت؛ علی اکبر امین بیدختی؛ محمد رضا نیستانی

دوره 32، شماره 1 ، فروردین 1400، صفحه 59-82

http://dx.doi.org/10.22108/jas.2020.121141.1858

چکیده
   تحلیل مشارکت اجتماعی دانشگاه، هدف اصلی پژوهش حاضر بود. برای این منظور از دیدگاه روش‌شناسی از راهبرد داده‌بنیاد استفاده شد. قلمرو مطالعه استان و دانشگاه سمنان است. نمونۀ آماری شامل دو گروه ذی‌نفعان داخلی دانشگاه (ازجمله کارکنان، معاونان و اعضای هیئت‌علمی دانشگاه) و ذی‌نفعان خارجی دانشگاه (ازجمله مدیران و کارشناسان سازمان‌های ...  بیشتر

مقاله پژوهشی مسائل اجتماعی ایران
تحلیل تطبیقی - فازی شرایط علی و بسترهای نهادی - اجتماعی رقابت‌پذیری بین کشورهای نوظهور اقتصادی

مهدی مالمیر

دوره 32، شماره 1 ، فروردین 1400، صفحه 83-106

http://dx.doi.org/10.22108/jas.2020.119859.1818

چکیده
  رقابت به‌منزلۀ یکی از اشکال تعامل اجتماعی که بین طیف تضاد - همکاری قرار دارد، زمانی به کنش مفید و سازندۀ اجتماعی تبدیل می‌شود که خصلت همکارانه داشته باشد. شکل‌گیری رقابت مفید، مؤثر و مبتنی بر همکاری در جامعه، به شرایط و زمینه‌‌های مساعد اقتصادی، سیاسی، فرهنگی، اجتماعی و حقوقی منوط است. در این مقاله با استفاده از روش کیفی – تطبیقی، ...  بیشتر

مقاله پژوهشی مسائل اجتماعی ایران
مطالعۀ کیفی برساخت هویت بدنی نوجوانان؛ دختران دبیرستانی شهرستان بروجرد1

سارا خزایی؛ محمد اسماعیل ریاحی

دوره 32، شماره 1 ، فروردین 1400، صفحه 107-134

http://dx.doi.org/10.22108/jas.2020.120923.1852

چکیده
  پژوهش حاضر به مطالعۀ کیفی برساخت هویت بدنی دختران نوجوان با تأثیرگرفتن از تصویر بدنی، تجربیات و رویدادهای بدنی آنها در شهر بروجرد می‌‌پردازد. داده‌‌های این مطالعه ازطریق مصاحبۀ نیمه‌‌ساخت‌‌یافته گردآوری و از روش نظریۀ مبنایی برای تحلیل آنها استفاده شده است. به کمک روش نمونه‌‌گیری نظری و هدفمند با 30 نفر از دختران دبیرستانی ...  بیشتر

مقاله پژوهشی مسائل اجتماعی ایران
درک و فهم پدیدۀ کولبری در شهرستان بانه

اکبر زارع شاه آبادی؛ آرزو محمدی

دوره 32، شماره 1 ، فروردین 1400، صفحه 135-154

http://dx.doi.org/10.22108/jas.2020.120921.1851

چکیده
  هدف این مطالعه، درک و تفسیر مردم از پدیدۀ کولبری در شهرستان بانه و رویکرد آن کیفی است. داده‌ها ازطریق مصاحبۀ نیم‌‌ساختاریافته و عمیق گردآوری شده‌اند. با کمک روش نمونه‌گیری هدفمند با 27 نفر از مطلعان کلیدی مصاحبه شد تا اشباع نظری حاصل شود؛ درنهایت، داده‌ها با روش نظریۀ زمینه‌ای تحلیل و در قالب 34 مفهوم اساسی و 7 مقولۀ عمده (اقتصاد ...  بیشتر

مقاله پژوهشی فرهنگ
بررسی رابطۀ میزان دموکراسی و احساس شادمانی؛ مطالعۀ مقطعی - ملی

رضا عظیمی

دوره 32، شماره 1 ، فروردین 1400، صفحه 155-168

http://dx.doi.org/10.22108/jas.2020.116229.1655

چکیده
  مطالعۀ حاضر نقش دموکراسی را بر میزان احساس شادمانی ‌بررسی می‌کند. این مطالعه، بررسی در سطح کلان و به‌صورت مقطعی - عرضی است. داده‌ها برای 145 کشور از مجموعه داده‌های گوناگون گردآوری شده‌اند. شیوۀ مطالعه تحلیل ثانویه است. رویکرد مطالعه نوعی تنظریۀ تلفیقی است که همزمان با نقش دموکراسی، عامل توسعۀ اقتصادی و نابرابری را نیز در بررسی میزان ...  بیشتر