نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه علوم اجتماعی/ دانشکده اقتصاد و علوم اجتماعی/ دانشگاه شهید چمران اهواز/ اهواز/ ایران

2 کارشناسی ارشد/ علوم اجتماعی/ دانشگاه اصفهان/ اصفهان/ ایران

چکیده

کرونا طی چند ماه قاره ها را درنوردید از آن روز تاکنون به جدی ترین عامل تهدید حیات شهروندان بدل شده است. این مطالعه، با هدف فهم تجارب درهم تنیده پرستاران بخش عفونی و بیماران بهبود یافته در بیمارستان رازی اهواز انجام شده است.
روش مورد استفاده در این پژوهش، نظریه داده بنیاد نسخه 2015 کوربین و اشتراوس است. داده‌های این پژوهش از طریق مصاحبه عمیق و شیوه نمونه‌گیری هدفمند - نظری با 24 نفر از ذینفعان مرتبط گردآوری و بر اساس کدگذاری سه مرحله ای تحلیل شدند. بعد از کدگذاری، دوازده مقوله پدیدار شد. در بعد شرایط شامل (ماهیت ناشناخته ویروس، درهم تنیدگی رنج بیماری و فشردگی شیفت ها، تمنای درک عمومی دقیق، تکرار پی در پی لحظات سرنوشت ساز، اضطراب و تردید در مواجهه با خانواده) و در بعد کنش–تعامل(احساس به انتها رسیدن توان، برهم خوردن تعادل مناسبات و روابط اجتماعی، بازاندیشی پی در پی شغلی و شخصیتی، اضطراب و تردید در مواجهه با خانواده ) و در بعد پیامدها(تلاقی پرفشار نقش ها، اذعان به حجم زیاد وظایف، نه امنیت جانی و نه امنیت شغل) است که حول یک مقوله هسته به نام (دو تجربه درهم تنیده متاثر از کرونا) شکل گرفته‌اند. نتایج پژوهش نشان می دهد به سبب ماهیت ویروس تجربه در هم تنیده ای از مواجهه با این ویروس در بیمارستان های استان در جریان است که بر اساس آن بیماران و پرستاران لحظات سرنوشت سازی را در فرایند مبارزه با این ویروس از سر گذرانده اند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

Two Mixed experiences; The Narration of nurses of Infectious ward and patients recuperated form covid 19 at Razi Hospital in; A study based on Grounded Theory

نویسندگان [English]

  • Sajad Bhamani 1
  • Mozhgan Pirak 2

1 Uinversity of ShahiDepartment of Social Sciences / Faculty of Economics and Social Sciences / Shahid Chamran University of Ahvaz / Ahvaz / Irand Chamran Ahwaz, Iran

2 Master / Social Sciences / University of Isfahan / Isfahan / Iran

چکیده [English]

Corona has been crossing continents for several months and has since become the most serious threat to citizens' lives. The aim of this study was to understand the intertwined experiences of nurses in infectious diseases wards and patients in Razi Hospital in Ahvaz. The method used in this research is the data theory of the 2015 version of Corbin and Strauss Foundation. The data of this study were collected through in-depth interviews and purposive-theoretical sampling method with 24 related stakeholders and analyzed based on three-stage coding. After coding, twelve categories emerged. In terms of conditions (unknown nature of the virus, entanglement of disease suffering and tightness of shifts, desire for accurate public understanding, repeated repetition of crucial moments, anxiety and hesitation in facing the family) and in the action-interaction dimension (feeling of ending Ability, imbalance of social relations and relationships, successive rethinking of work and personality, anxiety and hesitation in the face of family) and in the dimension of consequences (stressful intersection of roles, acknowledging a large number of tasks, neither life security nor job security) Is formed around a core category called (two intertwined experiences affected by the corona).The results show that due to the nature of the virus, an intertwined experience of exposure to the virus is underway in the province's hospitals, according to which patients and nurses have spent crucial moments in the process of fighting the virus.

کلیدواژه‌ها [English]

  • QOVID 19
  • ISOLATED NURSES
  • IMPROVED PATIENTS
  • DATA THEORY OF THE FOUNDATION
  • RAZI HOSPITAL AHWAZ