نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

استادیار گروه جامعه شناسی دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره)، قزوین

چکیده

امروزه ورزش فوتبال یکی از عناصر مهم در فرایند اجتماعی شدن کنشگران اجتماعی به‌ویژه جوانان محسوب می‌شود که هرگونه ضعف در این حوزه می‌تواند زمینه را برای بروز رفتارهای انحرافی فراهم آورد. در این راستا، پژوهش حاضر نیز با هدف بررسی جامعه‌شناختی رابطه بین هویت قومی و پرخاشگری در بین هواداران تیم فوتبال تراکتورسازی تبریز به رشته تحریر درآمده است. چارچوب تئوریکی پژوهش متأثر از مکتب مطالعات فرهنگی بیرمنگام، مکتب لیسستر و تئوری به‌رسمیت شناسی اکسل هونت می‌باشد. روش تحقیق از نوع پیمایشی است. جامعه آماری شامل کلیه هواداران تیم فوتبال تراکتورسازی حاضر در ورزشگاه یادگارامام شهر تبریز به تعداد 70000 نفر است که از این تعداد 400 نفر براساس فرمول نمونه‌گیری کوکران برآورد و به شیوه نمونه‌گیری هدفمند انتخاب شدند. ابزار گردآوری اطلاعات نیز پرسشنامه می‌باشد، جهت تجزیه و تحلیل داده‌ها نیز از نرم افزار SPSS استفاده شده است. نتایج همبستگی بین متغیر هویت قومی و پرخاشگری هواداران نشان داد که رابطه خطی بین تمامی مؤلفه‌های هویت قومی (علاقه به زبان و ادبیات ترکی، وابستگی قومی، علاقه به هنر و موسیقی ترکی) با مولفه‌های پرخاشگری (پرخاشگری روانی و فیزیکی) به لحاظ آماری مورد تأیید می‌باشد و نوع رابطه نیز مثبت و مستقیم است. همچنین نتایج حاصل از تحلیل رگرسیونی چندمتغیره حاکی از آن است که متغیرهای حاضر در مدل رگرسیونی توانسته‌اند 9/37 از تغییرات متغیر وابسته را تبیین نمایند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

Sociological Study of the Relationship between Ethnic Identity and Aggression with Emphasis on Axel-Honneth Recognition Theory

نویسنده [English]

  • musa saadati

Assistant Professor, Department of Sociology, Imam Khomeini International University, Qazvin

چکیده [English]

Today, football sport is one of the most important elements in the socialization process of social activists, especially young people, and any weaknesses in this area can pave the way for deviant behavior. In this regard, the present study aimed to examine the sociological relationship between ethnic identity and aggression among supporters of the Tabriz Tractor Football Team. The theoretical framework for the research is influenced by the Birmingham School of Cultural Studies, the Leicester School, and the Axel Honneth Recognition Theory. The research method is survey. The statistical population includes all the supporters of the tractor football team present at Yadegaram Stadium in Tabriz with 70,000 people out of whom 400 were estimated based on Cochran sampling formula and selected through purposive sampling. A questionnaire was used for data collection. SPSS software was used for data analysis. The results of correlation between ethnic identity variable and fan aggression showed that there was a linear relationship between all components of ethnic identity (interest in turkish language and literature, ethnic affiliation, interest in turkish art and music) and aggressive components (psychological and physical aggression) in terms of aggression. The statistics are confirmed and the type of relationship is positive and direct. Also, the results of multivariate regression analysis indicate that the variables present in the regression model could explain 37.9% of the dependent variable changes.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Ethnic Identity
  • aggression
  • Football Fans
  • recognition