نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار گروه علوم اجتماعی دانشکده اقتصاد و علوم اجتماعی دانشگاه بوعلی سینا همدان، ایران

2 گروه علوم اجتماعی دانشگاه بوعلی سینای همدان، ایران

چکیده

جدایی گزینی فضایی طبقات اجتماعی اغلب توامان با جدایی گزینی اجتماعی است. بدان معنا که الگوهای رفتار اجتماعی نیز متناسب با جدایی گزینی فضایی طبقاتی تغییر می کند. هدف از این پژوهش مقایسه ی الگوهای ازدواج زنان در مناطق بالا و پایین شهر همدان است. فرض بر این است که منطقه (تجلی جدایی گزینی طبقاتی) با الگوهای ازدواج ارتباط دارد. در این پژوهش از نظریه های جغرافیای اجتماعی معطوف به کنش ورلن، نظریه قومی-فرهنگی و همانندی مشخصه ها استفاده شده است .جمعیت مورد مطالعه شامل زنان متاهل مناطق بالا و پایین شهر همدان است و حجم نمونه ی مورد بررسی 325 نفر می باشد که از طریق فرمول کوکران و بعد از پیش برآورد صفت در جامعه برآورد شده است. روش نمونه گیری نیز، نمونه گیری طبقه ای است . نتایج تحقیق حاضر نشان داد میانگین سن ازدواج در مناطق پایین‌شهر کمتر از مناطق بالای شهر بوده است (اختلاف حدود 7 سال). در زمینه الگوی ارتباط قبل از ازدواج، تفاوت قابل ملاحظه‌ای میان این دو منطقه وجود نداشت. الگوی ازدواج خویشاوندی و انطباق قومیتی زوجین نیز در مناطق پایین‌شهر بیشتر بوده است. معیارهای اقتصادی ازدواج در مناطق بالای شهر دارای اهمیت بیشتری بوده است. همچنین الگوی سنی و اهمیت معیارها بر حسب پایگاه اقتصادی اجتماعی خانواده در زمان ازدواج، دارای تفاوت معنادار بود. الگوی سنی، قومی و معیارهای ازدواج بر حسب قومیت، دارای تفاوت معنادار بود. نتایج نشان می دهد جدایی گزینی های فضایی در برخی موارد با جدایی گزینی های اجتماعی همپوشانی دارند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

Comparative study of marriage patterns in upper and lower status women’s in Hamedan

نویسندگان [English]

  • Esmaeel Balali 1
  • khadijeh makhdoomi 2

1 Associate professor of sociology, Department of Economics and Social Sciences, Bu Ali Sina University, Iran

2 Socioloogy, Bu Ali sina university

چکیده [English]

Geographic and social isolation affect many human behaviors while each social and spatial texture demands behaviors matched with their space needs. The main objective of this study is to compare patterns in the upper and lower areas of the city of Hamedan. Our assumption was that area through intermediate variables such as ethnicity and socio-economic database on marriage patterns affect the family and social geography of the theory is focused on the action Verlaine, ethno-cultural theory and similar characteristics have been used. The study population consisted of married women living in up and low areas of Hamedan and sample volume is 325. Sampling method is stratified. The results showed that the average age of marriage in the city's downtown area is less than the same record of upper area (almost 7 years difference). In the context of the relationship before marriage, there was no difference significantly between the two regions. Pattern matching ethnic kinship and marriage couples in downtown areas were higher. Economic criteria marriage in the upper areas of the city is more important. The results also showed a pattern of age, kinship, ethnic and importance of the criteria on the basis of place of residence which at the time of marriage was a significant difference. Also of importance criteria in terms of age and socio-economic status of the family at the time of marriage, the difference was not significant. Age, ethnic, and marriage patterns had meaningful difference in terms of ethnicity.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Patterns of marriage
  • uptown
  • down town
  • Ethnicity
  • social and economic status of family