نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه فرهنگیان زنجان

2 استادیار گروه علوم اجتماعی دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه اصفهان

چکیده

ارتباط بین نوع رژیم سیاسی و نظام آموزشی از مدت‌ها پیش موردتوجه محققان بوده است، در این مورد حداقل چهار دیدگاه رقیب قابل طرح است: آموزش به عنوان پیش‌شرط دموکراسی، خدمات آموزشی در دولت‌های دموکراتیک، ارتباط بازتولیدی، و ارتباط کاذب بین آموزش و دموکراسی ناشی از زیربنای اقتصادی. هدف مقاله حاضر آزمون هر یک از این دیدگاهها با استفاده از داده‌های بین کشوری است. روش مورد استفاده در پژوهش حاضر از نوع تحلیل ثانویه داده های گردآوری شده برای 180 کشور در بازه زمانی 1970 تا 2018 بود. به طور کلی نتایج نشان داد بین نوع رژیم سیاسی و شاخص‌های آموزشی ارتباط وجود دارد، و در این میان تاثیر دموکراسی بر آموزش بیشتر است. از طرف دیگر، نقش واسطه‌ای نابرابری طبقاتی به تنهایی تأیید نگردید، لیکن این متغیر در کنار متغیرهای دیگر نظیر نسبت دانش‌آموز به معلم و دانش آموزان محروم از تحصیل تاثیر معنی‌داری در ارتباط بین دموکراسی و آموزش دارد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

Democracy and Education: Testing Rival Perspectives (Comparative Study of Intergovernmental Data from 1970 to 2018)

نویسندگان [English]

  • Hossein Ahmadi 1
  • Reza Hemati 2

1 Farhangian University of Zanjan

2 University of Isfahan, Iran

چکیده [English]

Scholars have long considered the relationship between democracy and the educational system at least in four rival perspectives: education as a prerequisite for democracy, educational services in democratic governments, reproductive communication, and the false relation between education and democracy arising from economic infrastructure. The purpose of this article is to test these forms using inter-country data. The method used in the present study is the secondary analysis of data collected for 180 countries between 1970 and 2018. Generally, the results showed that there is a significant relationship between democracy and educational indicators, but the effect of democracy on education is more considerable and have more explanatory power. The mediating role of class inequality alone was not confirmed, but this variable along with other variables such as student-teacher ratio and students out of school rate had a significant effect on the relationship between democracy and education. Finally, implications for further research are discussed

کلیدواژه‌ها [English]

  • Education
  • Democracy
  • Inequality
  • Educational Inequality