نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری جامعه‌شناسی، گروه علوم اجتماعی،واحد تبریز، دانشگاه آزاد اسلامی ، تبریز ، ایران

2 استادیار، گروه علوم اجتماعی، واحد تبریز،دانشگاه آزاد اسلامی تبریز، تبریز - ایران

3 استاد، گروه علوم اجتماعی،دانشکده حقوق و علوم اجتماعی دانشگاه تبریز،تبریز -ایران

4 استاد، گروه علوم اجتماعی، دانشکده حقوق و علوم اجتماعی دانشگاه تبریز، تبریز- ایران

10.22108/jas.2021.128014.2081

چکیده

دروغ‌گویی امری اجتماعی است، زیرا در روابط انسانی و اجتماعی تحقق می‌یابد. ما همیشه با تصور حضور و وجود دیگری دروغ می‌گوییم. دروغ گویی پدیده فرهنگی و منفی اجتماعی از صفات ناپسند اخلاقی است که متاسفانه امروزه در بین افراد جامعه به طور شایع مشاهده می‌شود. هدف این پژوهش بررسی رابطه بین سرمایه‌های اجتماعی و کنش ارتباطی با گرایش به دروغ‌گویی» می‌باشد. روش پژوهش، توصیفی همبستگی بوده و جامعه آماری آن دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی‌ واحد تبریز با حجم نمونه 375 نفر می‌باشد که به روش تصادفی طبقه‌ای انتخاب گردیدند. گردآوری داده‌ها با استفاده از پرسشنامه‌ای که اعتبار آن به روش محتوایی و صوری و پایایی آن با آلفای کرونباخ محاسبه گردیده، انجام شده است. در چارچوب نظری پژوهش از نظریه‌های بوردیو، هابرماس و ...بهره گرفته شده است. برای تحلیل داده‌ها از نرم‌افزار spss وAmos استفاده شده است. نتایج ضریب همبستگی پیرسون نشان داد بین سرمایه اجتماعی و کنش ارتباطی با گرایش به دروغگویی رابطه معکوس معنی‌دار وجود دارد(01/0P<). و بین متغیرهای زمینه‌ای (جنس، سن، وضعیت تاهل و سطح تحصیلات) پاسخگویان و گرایش به دروغ‌گویی رابطه معنی‌داری وجود نداشت(05/0P>).

واژگان کلیدی: دروغ‌گویی،کنش ارتباطی،سرمایه اجتماعی،دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی، تبریز

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

The effect of communication action with the tendency to lie among students (Case study, students of Islamic Azad University of Tabriz)

نویسندگان [English]

  • roghayhe velayati 1
  • Davood Ebrahimpoor 2
  • mohammadbagher alizadehaghdam 3
  • mohammad abbaszadeh 4

1 Department of Social Sciences, Tabriz Branch, Islamic Azad University, Tabriz, Iran

2 Department of Social Sciences and Communication, Tabriz Branch, Islamic Azad University, Tabriz, Iran

3 Professor, Department of Social Sciences, Faculty of Law and Social Sciences, University of Tabriz, Tabriz, Iran

4 Sociology Department, Law and Social Sciences Faculty, University of Tabriz

چکیده [English]

Lying is a social thing, because it is realized in human and social relations. We always lie by imagining the presence and existence of another. Lying is a cultural and negative social phenomenon of moral disgust that is unfortunately common among people in society today. The purpose of this study is to investigate the relationship between social capital and communication action with a tendency to lie. The research method is descriptive correlation and the statistical population is the students of Islamic Azad University, Tabriz Branch with a sample size of 375 people who were selected by stratified random sampling method. Data collection was performed using a questionnaire whose validity was calculated by content and form and its reliability was calculated by Cronbach's alpha. In the theoretical framework of the research, the theories of Bourdieu, Habermas, etc. have been used. SPSS and Amos software were used to analyze the data. The results of Pearson correlation coefficient showed that there is a significant inverse relationship between the tendency to lie with social capital (r = -0.179 and p = 0.001) and communication action (e = -0.119 and p = 0.021). There was no significant relationship between contextual variables (gender, age, marital status and level of education) of respondents and tendency to lie (P> 0.05).

Keywords: Lying, communication action, social capital, students of Islamic Azad University, Tabriz

کلیدواژه‌ها [English]

  • Keywords: Lying
  • communication action
  • Social Capital
  • Students of Islamic Azad University
  • Tabriz