دوره و شماره: دوره 33، شماره 1 - شماره پیاپی 85، فروردین 1401 (جامعه شناسی کاربردی، سال سی و سوم، شماره پیاپی 85، شماره اول، بهار 1401) 
رابطۀ کنش ارتباطی و سرمایۀ اجتماعی با گرایش به دروغگویی در میان دانشجویان

صفحه 63-82

10.22108/jas.2021.128014.2081

رقیه ولایتی؛ داود ابراهیم پور؛ محمد باقر علیزاده اقدم؛ محمد عباس زاده


استراتژی‌های بقا در شرایط فقر، در میان افراد کم‌برخوردار شهر مشهد

صفحه 133-158

10.22108/jas.2021.128279.2088

طاهره لطفی خاچکی؛ حسین اکبری؛ مهدی کرمانی؛ حسین ایمانی جاجرمی


شماره‌های پیشین نشریه

جامعه شناسی کاربردی، سال سی و سوم، شماره پیاپی 88، شماره چهارم، زمستان 1401
جامعه شناسی کاربردی، سال سی و سوم، شماره پیاپی 87، شماره سوم، پاییز1401
جامعه شناسی کاربردی، سال سی و سوم، شماره پیاپی 86، شماره دوم، تابستان1401
جامعه شناسی کاربردی، سال سی و سوم، شماره پیاپی 85، شماره اول، بهار 1401