دوره و شماره: دوره 33، شماره 3 - شماره پیاپی 87، مهر 1401 (جامعه شناسی کاربردی، سال سی و سوم، شماره پیاپی 87، شماره سوم، پاییز1401) 
کاوشی کیفی در بسترهای اجتماعی فرایند پرداخت مالیات

صفحه 29-50

10.22108/jas.2022.131606.2228

علیرضا زارع؛ سیدعلیرضا افشانی؛ حسین اسلامی؛ جلیل توتونچی؛ علی روحانی


شماره‌های پیشین نشریه

جامعه شناسی کاربردی، سال سی و سوم، شماره پیاپی 88، شماره چهارم، زمستان 1401
جامعه شناسی کاربردی، سال سی و سوم، شماره پیاپی 87، شماره سوم، پاییز1401
جامعه شناسی کاربردی، سال سی و سوم، شماره پیاپی 86، شماره دوم، تابستان1401
جامعه شناسی کاربردی، سال سی و سوم، شماره پیاپی 85، شماره اول، بهار 1401