دوره 33 (1401)
شماره 3
جامعه شناسی کاربردی، سال سی و سوم، شماره پیاپی 87، شماره سوم، پاییز1401
شماره 2
جامعه شناسی کاربردی، سال سی و سوم، شماره پیاپی 86، شماره دوم، تابستان1401
شماره 1
جامعه شناسی کاربردی، سال سی و سوم، شماره پیاپی 85، شماره اول، بهار 1401
دوره 32 (1400)
دوره 31 (1399)
دوره 30 (1398)
دوره 29 (1397)
دوره 28 (1396)
دوره 27 (1395)
دوره 26 (1394)
دوره 25 (1393)
دوره 24 (1392)
دوره 23 (1391)
دوره 22 (1390)
دوره 21 (1389)
دوره 20 (1388)
مقاله پژوهشی مسائل اجتماعی ایران
واکاوی ذهنیت کنشگران نسبت به فناوری اطلاعات در نظام مالیاتی (با رویکرد نظریۀ ساخت‌یابی)

محمد توکل؛ محبوبه حبیبی بدرآبادی

دوره 33، شماره 3 ، مهر 1401، صفحه 1-28

http://dx.doi.org/10.22108/jas.2022.129099.2125

چکیده
  طرح تحول نظام مالیاتی از طرح‌های محوری اقتصادی است که در اجرای برنامۀ سوم توسعه، با تأکید بر ایجاد نرم‌افزار یکپارچۀ مالیاتی و پایگاه‌های اطلاعاتی مرتبط با آن تعریف شد. تفصیل اجرای این طرح، ابهام دربارۀ آثار آن و تعارض منافع گروه‌های دخیل در تغییرات فناورانه، موجب شکل‌گیری ذهنیاتی متفاوت در کنشگران نظام مالیاتی‌شده و مقاومت‌هایی ...  بیشتر

مقاله پژوهشی مسائل اجتماعی ایران
کاوشی کیفی در بسترهای اجتماعی فرایند پرداخت مالیات

علیرضا زارع؛ سیدعلیرضا افشانی؛ حسین اسلامی؛ جلیل توتونچی؛ علی روحانی

دوره 33، شماره 3 ، مهر 1401، صفحه 29-50

http://dx.doi.org/10.22108/jas.2022.131606.2228

چکیده
  مالیات یکی از اصلی‌ترین ابزارهای دولت در اقتصاد و تحقق اهداف اقتصادی و اجتماعی است. پژوهش حاضر به‌منظور شناسایی بسترهای اجتماعی پرداخت مالیات انجام شده است. این پژوهش با رویکرد کیفی و روش نظریۀ زمینه‌ای انجام شد. جامعۀ هدف پژوهش، مدیران مالی شرکت‌های تولیدی بزرگ در شهر یزد بود که با مصاحبۀ 13 نفر از آنان، اطلاعات جمع‌آوری شد. بعد ...  بیشتر

مقاله پژوهشی رسانه
بدنمندی و تجربۀ خود در سینمای ایران: مطالعۀ پدیدارشناختیِ شش فیلم از دهۀ 60 تا 90

عرفان ناصری؛ احسان آقابابایی؛ مسعود کیانپور؛ علیرضا صیاد

دوره 33، شماره 3 ، مهر 1401، صفحه 51-82

http://dx.doi.org/10.22108/jas.2021.131164.2204

چکیده
  تجربۀ ‌زیسته در زیست‌جهان، مفهومی است که براساس آن، درکِ جامعه‌شناختیِ فیلم با رهیافت پدیدارشناسی امکان‌پذیر می‌شود. این پژوهش با هدف فهمِ بدنمندی و تجربۀ خود در زیست‌جهان نمادینِ فیلم با روش پدیدارشناسی توصیفی و تحلیل مضمون انجام شده است. شش فیلم سینمایی ایرانی از دهۀ 60 تا 90 ازطریق نمونه‌گیری موارد حاد انتخاب شدند که در آنها ...  بیشتر