دوره 33 (1401)
شماره 3
جامعه شناسی کاربردی، سال سی و سوم، شماره پیاپی 87، شماره سوم، پاییز1401
شماره 2
جامعه شناسی کاربردی، سال سی و سوم، شماره پیاپی 86، شماره دوم، تابستان1401
شماره 1
جامعه شناسی کاربردی، سال سی و سوم، شماره پیاپی 85، شماره اول، بهار 1401
دوره 32 (1400)
دوره 31 (1399)
دوره 30 (1398)
دوره 29 (1397)
دوره 28 (1396)
دوره 27 (1395)
دوره 26 (1394)
دوره 25 (1393)
دوره 24 (1392)
دوره 23 (1391)
دوره 22 (1390)
دوره 21 (1389)
دوره 20 (1388)
مقاله پژوهشی مسائل اجتماعی ایران
واکاوی ذهنیت کنشگران نسبت به فناوری اطلاعات در نظام مالیاتی (با رویکرد نظریۀ ساخت‌یابی)

محمد توکل؛ محبوبه حبیبی بدرآبادی

دوره 33، شماره 3 ، مهر 1401، صفحه 1-28

http://dx.doi.org/10.22108/jas.2022.129099.2125

چکیده
  طرح تحول نظام مالیاتی از طرح‌های محوری اقتصادی است که در اجرای برنامۀ سوم توسعه، با تأکید بر ایجاد نرم‌افزار یکپارچۀ مالیاتی و پایگاه‌های اطلاعاتی مرتبط با آن تعریف شد. تفصیل اجرای این طرح، ابهام دربارۀ آثار آن و تعارض منافع گروه‌های دخیل در تغییرات فناورانه، موجب شکل‌گیری ذهنیاتی متفاوت در کنشگران نظام مالیاتی‌شده و مقاومت‌هایی ...  بیشتر

مقاله پژوهشی مسائل اجتماعی ایران
کاوشی کیفی در بسترهای اجتماعی فرایند پرداخت مالیات

علیرضا زارع؛ سیدعلیرضا افشانی؛ حسین اسلامی؛ جلیل توتونچی؛ علی روحانی

دوره 33، شماره 3 ، مهر 1401، صفحه 29-50

http://dx.doi.org/10.22108/jas.2022.131606.2228

چکیده
  مالیات یکی از اصلی‌ترین ابزارهای دولت در اقتصاد و تحقق اهداف اقتصادی و اجتماعی است. پژوهش حاضر به‌منظور شناسایی بسترهای اجتماعی پرداخت مالیات انجام شده است. این پژوهش با رویکرد کیفی و روش نظریۀ زمینه‌ای انجام شد. جامعۀ هدف پژوهش، مدیران مالی شرکت‌های تولیدی بزرگ در شهر یزد بود که با مصاحبۀ 13 نفر از آنان، اطلاعات جمع‌آوری شد. بعد ...  بیشتر

مقاله پژوهشی رسانه
بدنمندی و تجربۀ خود در سینمای ایران: مطالعۀ پدیدارشناختیِ شش فیلم از دهۀ 60 تا 90

عرفان ناصری؛ احسان آقابابایی؛ مسعود کیانپور؛ علیرضا صیاد

دوره 33، شماره 3 ، مهر 1401، صفحه 51-82

http://dx.doi.org/10.22108/jas.2021.131164.2204

چکیده
  تجربۀ ‌زیسته در زیست‌جهان، مفهومی است که براساس آن، درکِ جامعه‌شناختیِ فیلم با رهیافت پدیدارشناسی امکان‌پذیر می‌شود. این پژوهش با هدف فهمِ بدنمندی و تجربۀ خود در زیست‌جهان نمادینِ فیلم با روش پدیدارشناسی توصیفی و تحلیل مضمون انجام شده است. شش فیلم سینمایی ایرانی از دهۀ 60 تا 90 ازطریق نمونه‌گیری موارد حاد انتخاب شدند که در آنها ...  بیشتر

مقاله پژوهشی مسائل اجتماعی ایران
تحلیل جامعه‌شناختی رابطۀ شاخص‌های اقتصادی و قتل در ایران در دورهای 1397-1374

سیروس احمدی

دوره 33، شماره 3 ، مهر 1401، صفحه 83-100

http://dx.doi.org/10.22108/jas.2022.127780.2072

چکیده
  قتل، هولناک‌ترین جرم خشن، یک مسئلۀ مهم اجتماعی است که می‌تواند تحت‌تأثیر شاخص‌های کلان‌اقتصادی باشد؛ اما در ایران به این موضوع کمتر توجه شده است. در این پژوهش کوشش شده است رابطه شاخص‌های اقتصادی مانند سرانۀ تولید ناخالص‌داخلی، مشارکت زنان در نیروی کار، بیکاری، تورم و ضریب نفوذ اینترنت با قتل بررسی شود. این پژوهش از نوع طولی است ...  بیشتر

مقاله پژوهشی خانواده و جنسیت
سناریوی چندجانبۀ چالش‌های زنان خانه‌دار در دورۀ شیوع کروناویروس (مطالعۀ زنان خانه‌دار بالای 20 سال شهر بروجرد)

معصومه باقری؛ محمدرضا حسینی؛ نرگس خوشکلام

دوره 33، شماره 3 ، مهر 1401، صفحه 101-124

http://dx.doi.org/10.22108/jas.2022.129676.2147

چکیده
  پژوهش حاضر با استفاده از روش کیفیِ نظریۀ مبنایی، فرآیند تغییر نقش «خانه‌دار» را در دوران شیوع بیماری کرونا بررسی کرده است. جامعۀ مطالعه‌شده، زنان خانه‌دار بالای 20 سالِ شهر بروجرد است. نمونه‌گیری هدفمند و گردآوری داده‌ها به روش مصاحبۀ عمیق است که تا زمان اشباع نظری ادامه یافته است؛ به‌طوری که از میان 30 مصاحبۀ انجام‌شده، 22 ...  بیشتر

مقاله پژوهشی مسائل اجتماعی ایران
واکاوی گفتمان هویت ملی در کتاب‌های مطالعات اجتماعی متوسطۀ اول از منظر لاکلائو و موف

آزاده عبادی؛ بهمن گرجیان؛ الخاص ویسی؛ سیدعلی اصغر سلطانی

دوره 33، شماره 3 ، مهر 1401، صفحه 125-152

http://dx.doi.org/10.22108/jas.2022.130576.2176

چکیده
  مدرسه ساز‌‌و‌‌کاری است که دانش‌آموز با آن به‌تدریج وارد حیات سیاسی-اجتماعی می‌شود و رفتار اجتماعی را می‌آموزد؛ بنابراین مدرسه و کتاب‌های درسی در جامعه‌پذیر‌کردن دانش‌آموزان اثر بسزایی دارند. هدف از مطالعۀ پیش‌رو، واکاوی هویت ملی در کتاب‌های مطالعات اجتماعی دورۀ متوسطۀ اول ازمنظر لاکلائو و موف است. این تحقیق در چارچوب تحلیل ...  بیشتر

مقاله پژوهشی خانواده و جنسیت
ناهمسانی در ‌حل مسئله، رفتارهای پاندولیک: یک نظریۀ زمینه‌ای از چگونگی حل مسئله در ‌بین زوجین یزدی

لیدا هاتفی راد؛ مهربان پارسامهر؛ علی روحانی؛ اکبر زارع شاه آبادی

دوره 33، شماره 3 ، مهر 1401، صفحه 153-178

http://dx.doi.org/10.22108/jas.2022.130272.2162

چکیده
  با‌توجه به اینکه نحوۀ برقراری تعامل‌ها در خانواده‌ها در حل مسائل و تعارض‌های آنها نیز نقش مهمی دارد، در پژوهش حاضر کوشش شده است فرآیند و چگونگی حل مسائل با تأکید بر حل مسئله و گفت‌وگو در‌میان زوجین یزدی بررسی شود. بدین منظور، از رویکرد کیفی، روش نظریۀ زمینه‌ای و همچنین نمونه‌گیری نظری استفاده شد. در این پژوهش 31 نفر از زوجین خانواده‌های ...  بیشتر