دوره و شماره: دوره 33، شماره 2 - شماره پیاپی 86، تیر 1401 (جامعه شناسی کاربردی، سال سی و سوم، شماره پیاپی 86، شماره دوم، تابستان1401) 
رابطۀ الگوی کنش اقتصادی و تاب‌آوری در مواجهه با بحران

صفحه 93-116

10.22108/jas.2022.130949.2194

مجتبی میرزائی؛ مهدی کرمانی؛ غلامرضا صدیق اورعی؛ احمدرضا اصغرپور ماسوله


شماره‌های پیشین نشریه

جامعه شناسی کاربردی، سال سی و سوم، شماره پیاپی 88، شماره چهارم، زمستان 1401
جامعه شناسی کاربردی، سال سی و سوم، شماره پیاپی 87، شماره سوم، پاییز1401
جامعه شناسی کاربردی، سال سی و سوم، شماره پیاپی 86، شماره دوم، تابستان1401
جامعه شناسی کاربردی، سال سی و سوم، شماره پیاپی 85، شماره اول، بهار 1401