دوره 33 (1401)
شماره 4
جامعه شناسی کاربردی، سال سی و سوم، شماره پیاپی 88، شماره چهارم، زمستان 1401
شماره 3
جامعه شناسی کاربردی، سال سی و سوم، شماره پیاپی 87، شماره سوم، پاییز1401
شماره 2
جامعه شناسی کاربردی، سال سی و سوم، شماره پیاپی 86، شماره دوم، تابستان1401
شماره 1
جامعه شناسی کاربردی، سال سی و سوم، شماره پیاپی 85، شماره اول، بهار 1401
دوره 32 (1400)
دوره 31 (1399)
دوره 30 (1398)
دوره 29 (1397)
دوره 28 (1396)
دوره 27 (1395)
دوره 26 (1394)
دوره 25 (1393)
دوره 24 (1392)
دوره 23 (1391)
دوره 22 (1390)
دوره 21 (1389)
دوره 20 (1388)
مقاله پژوهشی خانواده و جنسیت
در دوراهی تصمیم به فرزندآوری: واکاوی چالش‌های فردی و اجتماعی فرزندآوری در بستر باروری پایین در شهر اصفهان

فریده شمس قهفرخی؛ عباس عسکری ندوشن؛ حسن عینی زیناب؛ علی روحانی؛ محمدجلال عباسی شوازی

دوره 33، شماره 4 ، دی 1401، صفحه 1-28

https://doi.org/10.22108/jas.2022.132711.2269

چکیده
  در شرایط باروری پایین، تصمیم زوجین به فرزندآوری، بیشتر یک تصمیم برنامه‌ریزی‌شده و پیچیده است که زوجین از‌ یک‌سو برمبنای ملاحظۀ وضعیت زندگی فردی و خانوادگی خود و از‌سوی دیگر با در‌نظر‌گرفتن موقعیت اجتماعی و اقتصادی جامعه آن را اتخاذ می‌کنند. کدام ملاحظه‌ها و چالش‌های کنونی خواست فرزندآوری زوجین ایرانی را صورت‌بندی می‌کند؟ ...  بیشتر

مقاله پژوهشی مسائل اجتماعی ایران
کاوش پدیدارشناختی بر شایستگی‌های پایۀ آموزگاران برای تحقق ساحت تربیت اجتماعی و سیاسی

فاطمه سادات موسوی ندوشن؛ محمدرضا نیلی احمدآبادی؛ محمد رضا نیستانی

دوره 33، شماره 4 ، دی 1401، صفحه 29-48

https://doi.org/10.22108/jas.2022.131720.2234

چکیده
  هدف پژوهش حاضر، شناسایی شایستگی‌های پایۀ آموزگاران برای تحقق ساحت تربیت اجتماعی و سیاسی در سند تحول بود. این پژوهش از‌نوع کیفی‌بوده و روش استفاده‌شده، پدیدارشناختی است. مشارکت‌کنندگان پژوهش را مدرسان مراکز تربیت‌معلم، اعضای هیئت علمی گروه علوم‌اجتماعی، علوم‌سیاسی و علوم‌تربیتی دانشگاه‌های اصفهان و یزد تشکیل دادند. روش نمونه‌گیری ...  بیشتر

مقاله پژوهشی خانواده و جنسیت
بررسی نگرش‌های برابری جنسیتی‌خواهانۀ دختران دانشجو و عوامل مرتبط با آن

مرجان رشوند سرخکوله؛ زهرا میرحسینی

دوره 33، شماره 4 ، دی 1401، صفحه 49-72

https://doi.org/10.22108/jas.2022.132687.2267

چکیده
  در مقالۀ حاضر هدف بررسی نگرش‌های برابری‌خواهانه در‌میان دختران دانشجو و بررسی عوامل مرتبط با آن است. روش تحقیق استفاده‌شده پیمایش و ابزار جمع‌آوری داده‌ها، پرسشنامه است. جامعۀ آماری، شامل دانشجویان دخترِ دانشکده‌های فنی و مهندسی، علوم‌انسانی، علوم‌پایه، هنر، زبان‌های خارجی، هنر و تربیت بدنی دانشگاه تهران، در سه مقطع کارشناسی، ...  بیشتر

مقاله پژوهشی مسائل اجتماعی ایران
رابطۀ انگیزۀ مشارکت در ورزش‌های همگانی و اضطراب اجتماعی اندام با مشارکت ورزشی دانشجویان دختر دانشگاه‌های شهرستان خوانسار

طاهره ندایی؛ راضیه شریفی

دوره 33، شماره 4 ، دی 1401، صفحه 73-94

https://doi.org/10.22108/jas.2022.129500.2140

چکیده
  پژوهش حاضر با هدف تعیین رابطۀ انگیزۀ مشارکت در ورزش‌های همگانی و اضطراب اجتماعی اندام با مشارکت ‌ورزشی دانشجویان دختر دانشگاه‌های شهرستان خوانسار انجام شد. روش پژوهش توصیفی-همبستگی بود و جامعۀ آماری آن را کلیۀ دختران دانشگاه‌های شهرستان خوانسار تشکیل دادند. روش نمونه‌گیری تصادفی ساده و حجم نمونه با استفاده از جدول مورگان 254 نفر ...  بیشتر

مقاله پژوهشی خانواده و جنسیت
نقش زنان در شادکامی خانواده: مطالعۀ کیفی در شهر یزد

زهرا فلک الدین؛ مسعود حاجی زاده میمندی

دوره 33، شماره 4 ، دی 1401، صفحه 95-122

https://doi.org/10.22108/jas.2022.130447.2170

چکیده
  شادکامی یکی از ویژگی‌های فرهنگ ایرانی که در نهاد خانواده اثر‌گذار است. ایجاد شادکامی در محیط خانواده از‌سوی والدین، پویایی جامعه را به همراه دارد. با‌توجه به اهمیت موضوع شادکامی در محیط خانواده، هدف پژوهش حاضر واکاوی نقش زنان در شادکامی خانواده است. روش پژوهش حاضر، کیفی و از‌نوع تحلیل مضمون است. همچنین، داده‌ها با 20 مصاحبۀ نیمه‌ساختاریافته ...  بیشتر

مقاله پژوهشی مسائل اجتماعی ایران
بررسی رابطۀ رهبری استثماری با عملکرد نوآورانه به‌واسطۀ نقش میانجی پنهان‎‍سازی دانش

سیروس قنبری؛ حسین معجونی؛ محمود تعجبی

دوره 33، شماره 4 ، دی 1401، صفحه 123-144

https://doi.org/10.22108/jas.2022.133935.2297

چکیده
  هدف پژوهش حاضر، بررسی رابطۀ رهبری استثماری با عملکرد نوآورانه، به‌واسطۀ نقش میانجی پنهان‎‍سازی دانش است. جامعۀ پژوهش را معلمان ناحیۀ دو شیراز به تعداد 1945نفر تشکیل می‌دهند، که با استفاده از روش نمونه‎‍گیری تصادفی ساده و بر مبنای فرمول کوکران، نمونه‌ای به حجم 319 معلم از این جامعه انتخاب شد. برای جمع‎‍آوری داده‎‍ها از ...  بیشتر

مقاله پژوهشی خانواده و جنسیت
شناسایی و ارزیابی محرکهای بروز طلاق عاطفی در میان زوجین تهرانی از دیدگاه متخصصان با رویکرد تصمیم‌گیری چندمعیارۀ گروهی

پروین ارباب زاده؛ شهلا کاظمی پور؛ سید رضا معینی

دوره 33، شماره 4 ، دی 1401، صفحه 145-178

https://doi.org/10.22108/jas.2022.131561.2227

چکیده
  طلاق عاطفی ازجمله مهم​ترین آسیب​های خانوادگی است که فروپاشی فردی، خانوادگی و اجتماعی را در پی دارد؛ طوری که آثار این وضعیت پرتنش گاهی تا مدت​ها بر جای می​ماند. باوجود تعدد بروز طلاق عاطفی، این نوع طلاق کماکان پدیده‌ای ناشناخته است و از آن در بسیاری از پژوهش‌های علمی به مرحلۀ موقت طلاق رسمی یاد می‌شود. در سال اخیر گزارش​ها و آمارهای ...  بیشتر