دوره و شماره: دوره 33، شماره 4 - شماره پیاپی 88، دی 1401 (جامعه شناسی کاربردی، سال سی و سوم، شماره پیاپی 88، شماره چهارم، زمستان 1401) 

مقاله پژوهشی

در دوراهی تصمیم به فرزندآوری: واکاوی چالش‌های فردی و اجتماعی فرزندآوری در بستر باروری پایین در شهر اصفهان

صفحه 1-28

10.22108/jas.2022.132711.2269

فریده شمس قهفرخی؛ عباس عسکری ندوشن؛ حسن عینی زیناب؛ علی روحانی؛ محمدجلال عباسی شوازی


شماره‌های پیشین نشریه

جامعه شناسی کاربردی، سال سی و سوم، شماره پیاپی 88، شماره چهارم، زمستان 1401
جامعه شناسی کاربردی، سال سی و سوم، شماره پیاپی 87، شماره سوم، پاییز1401
جامعه شناسی کاربردی، سال سی و سوم، شماره پیاپی 86، شماره دوم، تابستان1401
جامعه شناسی کاربردی، سال سی و سوم، شماره پیاپی 85، شماره اول، بهار 1401