نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه جمعیت‌شناسی، دانشکده علوم اجتماعی، دانشگاه علامه طباطبایی، تهران، ایران.

2 استادیار گروه مطالعات زنان و خانواده، دانشکده علوم اجتماعی و اقتصادی، دانشگاه الزهرا، تهران، ایران.

چکیده

مقاله حاضر با هدف بررسی نگرش‌های برابری‌خواهانه در میان دختران دانشجو و بررسی عوامل مرتبط با آن صورت پذیرفته است. روش تحقیق مورد استفاده پیمایش و ابزار جمع‌آوری داده‌ها، پرسشنامه می‌باشد. جامعه آماری، شامل دانشجویان دخترِ دانشکده‌های فنی و مهندسی، علوم انسانی، علوم پایه، هنر، زبان‌های خارجی، هنر و تربیت بدنی دانشگاه تهران، در سه مقطع کارشناسی، کارشناسی ارشد و دکتری است که در پاییز 1397 مشغول به تحصیل بودند. حجم نمونه با فرمول کوکران برآورد شد و در مجموع 400 نفر مورد بررسی قرار گرفتند. روش نمونه‌گیری طبقه‌ای نسبی و تصادفی ساده بوده است. به منظور تحلیل داده‌های تحقیق از نرم افزار SPSS و آزمون‌های دومتغیره و چندمتغیره بهره گرفته شده است. نتایج این پژوهش نشان داد، بین افزایش سن و تحصیلات دختران، با نگرش‌های برابری‌خواهانه رابطه مثبت و معناداری وجود دارد. به طوری‌که با افزایش سن و سطح تحصیلات نگرش‌های برابری‌خواهانه نیز در آن‌ها افزایش می‌یابد. علاوه بر این، میان تمایل به ازدواج و هم‌چنین نگرش به رابطه دوستی دختر و پسر و نگرش‌های برابری‌خواهانه نیز رابطه مثبت و معناداری وجود دارد. این در حالی است که نتایج تحقیق نشان می‌دهد، میان فردگرایی و نگرش‌های برابری‌خواهانه رابطه منفی و معکوس وجود دارد. در مجموع به نظر می‌رسد اگرچه زنان تمایل بیش‌تری به برابری جنسیتی داشته و خواهان سهم بیش‌تر در عرصه‌های اجتماعی و اقتصادی جامعه و بازار کار و تحصیل هستند با این‌حال این نگرش‌ها مانع تمایل آن‌ها به ازدواج و موجب شکل‌گیری تفکرات مرد‌ستیزانه در آ‌ن‌ها نشده است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

An Analysis of the Attitude of Female University Students toward Gender Equality and the Associated Factors

نویسندگان [English]

  • Marjan Rashvand Sorkhkouleh 1
  • Zahra Mirhosseini 2

1 Assistant professor Department of Demography, Faculty of Social Sciences, Allameh Tabataba'i University, Tehran, Iran.

2 Assistant Professor, Department of women and family studies, Faculty of social sciences and Economics, Alzahra University, Tehran, Iran.

چکیده [English]

The present study aims to analyze gender equality attitudes among female university students and the associated factors. A survey methodology has been developed and a questionnaire has been used as the data collection tool. The statistical population consists of undergraduate, graduate, and doctoral female students from the Technical and Engineering, Humanities, Basic Sciences, Art, Foreign Languages, and Physical Education faculties at Tehran University studying in the autumn of 2018. Using the Cochran formula, a total sample size of 400 individuals was estimated. Simple random and proportionate stratified sampling methods were used. The research data were analyzed using SPSS and multivariate and bivariate analyses. According to the results, there is a positive and significant relationship between the rise in the age and education of girls and gender equality attitudes; the increase in the age and education of girls would also increase gender equality attitudes. Furthermore, interest in marriage and attitude toward relationships between girls and boys have a positive and significant relationship with gender equality attitudes. Nonetheless, the results reveal a negative and inverse relationship between individualism and gender equality attitudes; as individualism increases among female university students, interest in gender equality decreases. In general, it appears that although women lean more toward gender equality and aspire to a larger role in social and economic areas of society, the job market, and education, these attitudes cause neither lack of interest in marriage nor misandry in them. These findings can be perceived and analyzed in the cultural context.

کلیدواژه‌ها [English]

  • gender equality"
  • women"
  • gender socialization|
  • "
  • socio-economic equality"