نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری جامعه شناسی اقتصادی و توسعه، گروه جامعه شناسی اقتصادی و توسعه، دانشکده علوم اجتماعی، دانشگاه یزد، یزد، ایران

2 دانشیار گروه جامعه شناسی اقتصادی و توسعه، دانشکده علوم اجتماعی، دانشگاه یزد، یزد، ایران

چکیده

شادکامی یکی از ویژگی‌های فرهنگ ایرانی و در نهاد خانواده دارای تاثیر بوده است. ایجاد شادکامی در محیط خانواده، توسط والدین، می تواند پویایی جامعه را به همراه داشته باشد. با توجه به اهمیت موضوع شادکامی در محیط خانواده، هدف پژوهش حاضر واکاوی نقش زنان در شادکامی خانواده است. روش پژوهش کیفی بوده و داده‌ها با 20 مصاحبه نیمه ساختاریافته در شهر یزد جمع‌آوری و با روش تحلیل مضمون مورد تحلیل قرار گرفت. نتایج در پنج مضمون نهایی تحت عنوان، پذیرش نقش مادرانگی، مدیریت اقتصادی، پذیرش نقش زنانگی، راهبردهای تعاملی- حمایتی و کنار گذاشتن کلیشه‌های فرهنگی مطرح گردید. یافته های پژوهش نشان داد شرایطی که به وجود آورنده شادکامی خانواده توسط زنان هستند از طریق پذیرش و ایفای نقش مادرانگی و نقش زنانگی انجام می‌پذیرد. همچنین کنار گذاشتن کلیشه‌های فرهنگی و مقابله با چالش‌های اقتصادی در برخورد با اعضا باعث افزایش شادکامی خانواده می‌شود. زنان با ایجاد راهبردهای تعاملی و حمایتی خویش در خانواده و ایجاد فضای گفتمانی صمیمی در پی ایجاد افزایش شادکامی در خانواده هستند. به این معنی که زنان پژوهش حاضر همه توان خویش را به کار می‌گیرند تا محیط خانواده شاد و با نشاطی داشته باشند. زیرا آنان شادکامی اعضای خانواده را شادی خویش می‌پنداشتند و ازنظر آنان وقتی‌که همسر و فرزندانشان شاد هستند آنان نیز احساس شادکامی می‌کنند. درواقع شادی برای آنان در نهاد خانواده خلاصه می‌شد. گفتمان سازی ایجاد شادکامی در سطح خرد در نهاد خانواده و در سطح کلان در جامعه توسط نهادهای فرهنگی، آموزشی و خانواده‌ها توصیه می‌شود.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

The role of women in family happiness ( A qualitative study in Yazd city)

نویسندگان [English]

  • zahra falakodin 1
  • masud hajizadehmeymandi 2

1 PhD student in Economic Sociology and Development, Department of Economic Sociology and Development, Faculty of Social Sciences, Yazd University, Yazd, Iran

2 Associate Professor, Department of Economic Sociology and Development, Faculty of Social Sciences, Yazd University, Yazd, Iran

چکیده [English]

Happiness is one of the characteristics of Iranian culture and has had an impact on the institution of the family.Creating happiness in the family environment, by parents, can bring dynamism to society.Given the importance of happiness in the family environment, the purpose of this study is to investigate the role of women in family happiness.The research method was qualitative and the data were collected by 20 semi-structured interviews in Yazd and analyzed by thematic analysis.The results were presented in five final themes:acceptance of the role of motherhood, economic management, acceptance of the role of femininity, interactive-supportive strategies and elimination of cultural stereotypes.Findings showed that the conditions that create family happiness by women are done by accepting and playing the role of motherhood and the role of femininity. Also, putting aside cultural stereotypes and confronting economic challenges in dealing with members increases family happiness. Women seek to increase happiness in the family by creating their own interactive and supportive strategies in the family and creating an intimate discourse atmosphere.This means that the women of the present study do their best to have a happy and lively family environment. Because they considered the happiness of family members as their happiness And for them, when their spouse and children are happy,they also feel happy. In fact, happiness for them was summed up in the institution of the family.Discourse Creating happiness at the micro level in the family institution and at the macro level in society is recommended by cultural, educational and family institutions

کلیدواژه‌ها [English]

  • Happiness
  • Family
  • Role of motherhood
  • Role of femininity
  • Yazd city