نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه علوم تربیتی، دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی ، دانشگاه اصفهان

2 دانشیار، گروه علوم تربیتی، دانشکده علوم تربیتی و روان شناسی، دانشگاه اصفهان، اصفهان، ایران.

3 استادیار برنامه ریزی آموزشی، دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی، دانشگاه اصفهان، اصفهان، ایران

چکیده

هدف پژوهش حاضر، شناسایی شایستگی‌های پایه آموزگاران برای تحقق ساحت تربیت اجتماعی و سیاسی در سند تحول بود. این پژوهش از نوع کیفی بوده و روش مورد استفاده، پدیدارشناختی است. مشارکت کنندگان پژوهش را مدرسان مراکز تربیت معلم، اعضای هیات علمی گروه علوم اجتماعی، علوم سیاسی و علوم تربیتی دانشگاه‌های اصفهان و یزد تشکیل دادند. روش نمونه‌گیری به صورت هدفمند از نوع گلوله برفی است به گونه‌ای که 30 نفر تا رسیدن به اشباع داده‌ها از طریق مصاحبه نیمه ساختار یافته در پژوهش شرکت داده شدند. اعتبار پذیری کدگذاری‌های انجام شده از روش بازبینی اعضا و بررسی همکار صورت گرفت. یافته‌های پژوهش نشان داد شایستگی‌های پایه آموزگاران در تربیت اجتماعی و سیاسی شامل دانش اجتماعی و سیاسی (سواد اجتماعی و سواد سیاسی)، بینش اجتماعی و سیاسی (ارزش‌ها و تمایلات فردی و ارزش‌ها و تمایلات جمعی، ارزش‌های وطنی و فراوطنی) و رفتار اجتماعی و سیاسی (عاملیت فردی، عاملیت جمعی و عاملبت سیاسی) است. بر اساس نتایج پژوهش توصیه می‌شود این شایستیگی‌ها به مثابه راهنمای عمل برای طراحی و برنامه‌ریزی برنامه‌های تربیت معلم و آموزش‌های ضمن خدمت آموزگاران مورد استفاده قرار گیرد تا بستر اندیشه و عمل بر اساس سند تحول در میان آموزگاران فراهم گردد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

Phenomenological exploration of the basic competencies of teachers for the realization of social and political education

نویسندگان [English]

  • fatemehsadat Mosavinodushan 1
  • Mohammad Reza Nili Ahmadabadi 2
  • mohammadreza neyestani 3

1 Department of Educational ,Faculty of Educational and Psychology, University of Isfahan

2 Associate Professor, Faculty of Education and Psychology, University of Isfahan, Isfahan, Iran

3 Assistant Professor of Educational Planning, Faculty of Educational Sciences and Psychology, University of Isfahan, Isfahan, Iran

چکیده [English]

The purpose of this study was to identify the basic competencies of teachers for the realization of social and political education in the transformation document. This research is qualitative and the method used is phenomenological. The participants of the research were teachers of teacher training centers, faculty members of the Department of Social Sciences, Political Science and Educational Sciences of Isfahan and Yazd Universities. The sampling method is snowball purposive in such a way that 30 people were included in the study through semi-structured interviews until saturation of the data. The validity of the codings was done by the method of member review and peer review. Findings showed that the basic competencies of teachers in social and political education including social and political knowledge (social literacy and political literacy), social and political insight (values and individual tendencies and values and collective tendencies, national and transnational values) and social and political behavior (Individual agency, collective agency and political agency). Based on the research results, it is recommended that these competencies be used as a practical guide for designing and planning teacher training and in-service training programs for teachers to provide a platform for thought and action based on the transformation document among teachers.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Basic Competency
  • Social education
  • Political education
  • Teachers
  • Fundamental Reform Document