بررسی رابطۀ رهبری استثماری با عملکرد نوآورانه به‌واسطۀ نقش میانجی پنهان‎‍سازی دانش

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استاد، گروه علوم ‏تربیتی، دانشکدۀ علوم ‏انسانی، دانشگاه بوعلی سینا، همدان، ایران

2 دانشجوی دکترای مدیریت آموزشی، گروه علوم ‏تربیتی، دانشکدۀ علوم ‏انسانی، دانشگاه بوعلی سینا، همدان، ایران

3 استادیار، گروه علوم ‏تربیتی، دانشکدۀ علوم‏ انسانی، دانشگاه بوعلی سینا، همدان، ایران

چکیده

هدف پژوهش حاضر، بررسی رابطۀ رهبری استثماری با عملکرد نوآورانه، به‌واسطۀ نقش میانجی پنهان‎‍سازی دانش است. جامعۀ پژوهش را معلمان ناحیۀ دو شیراز به تعداد 1945نفر تشکیل می‌دهند، که با استفاده از روش نمونه‎‍گیری تصادفی ساده و بر مبنای فرمول کوکران، نمونه‌ای به حجم 319 معلم از این جامعه انتخاب شد. برای جمع‎‍آوری داده‎‍ها از پرسشنامه‎‍های رهبری استثماری اشمید و همکاران (2019)، پنهان‎‍سازی دانش کانلی و زویگ (2015) و عملکرد نوآورانۀ هوانگ و لی (2018) استفاده شد که ضریب آلفای کرونباخ آنها به‌ترتیب 97/0، 94/0 و 92/0 به دست آمد. روایی سازۀ‎‍ پرسشنامه‎‍ها نیز به‎‍وسیلۀ تحلیل عاملی تأییدی تعیین شد. روش پژوهش، توصیفی از نوع همبستگی است. تجزیه و تحلیل داده‎‍ها با استفاده از مدل‎‍سازی معادلات ساختاری و به کمک دو نرم‎‍افزار Spss و lisrel انجام شد. یافته‎‍های پژوهش نشان داد رهبری استثماری رابطۀ منفی و معناداری با عملکرد نوآورانه در سطح 05/0 دارد؛ پنهان‎‍سازی دانش نیز رابطۀ منفی و معناداری با عملکرد نوآورانه در سطح 05/0 دارد؛ رهبری استثماری به‌واسطۀ نقش میانجی پنهان‎‍سازی دانش رابطۀ غیرمستقیم، منفی و معناداری با عملکرد نوآورانه دارد. درنهایت برای ارتقای خلاقیت و عملکرد نوآورانه، به مسئولان آموزش و پرورش پیشنهاد می‎‍شود با انجام مصاحبۀ دقیق و تخصصی و همچنین بررسی رزومۀ کاری افرادِ متقاضی مدیریت مدارس، اطمینان حاصل کنند برای مدارس مدیری انتخاب می‎‍شود که خصایص رهبری استثماری را نداشته باشد و مدیران مدارس نیز با برقراری ارتباطات باز و تعامل صمیمانه با معلمان خود، احساس امنیت را برای به اشتراک گذاشتن دانش در آنها ایجاد کنند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Investigating the Relationship between Exploitative Leadership and Innovative Performance due to the Mediating Role of Knowledge Hiding

نویسندگان [English]

 • Siroos Ghanbari 1
 • Hosein Majooni 2
 • Mahmood Taajobi 3
1 Professor, Department of Educational Sciences, Faculty of Humanities, Bu Ali Sina University, Hamadan, Iran
2 Ph.D. Student in Educational Management, Department of Educational Sciences, Faculty of Humanities, Bu Ali Sina University, Hamadan, Iran
3 Assistant Professor, Department of Educational Sciences, Faculty of Humanities Sciences, Bu-Ali Sina University, Hamedan, Iran
چکیده [English]

Introduction
Today, organizations in various fields are facing huge challenges. The common focus of all of them is the development of knowledge, technology and innovation. To quickly adapt to these challenges and changing needs, organizations need to improve their employees’ innovations and creativities. Educational organizations as the most prominent, most influential, and most extensive organizations are responsible for people’s formal education and training in the society, as well as providing human resources to other organizations. They have an important and extraordinary impact on sustainability, social, economic, and cultural aspects of every country. As the most important members and architects of educational organizations and schools, teachers are considered the main element of competence of any educational system. The importance and unique role of creativity and innovative performance of teachers as a strategic source and designer and implementer of organizational systems and products have now found a far higher position in education than in the past. Since the majority of human resources working in the education system are teachers, addressing the current state of creativity, as well as the factors affecting their innovative performance in schools, is of double importance. Based on the findings of previous researches, leadership styles are one of the factors influencing teachers’ innovative performance. Exploitative leadership as a very self-interested leadership style has many negative effects. It leads to a decrease in job satisfaction and emotional commitment, an increase in the intention to leave the job, job burnout, deviant behaviors in the workplace, hiding knowledge, and reducing the employees’ productivity and innovative performance. Hiding knowledge as another factor affecting innovative performance has destructive effects on organizational effectiveness in the current era. As a negative behavior that includes a conscious refusal to provide knowledge and is requested by another person it can disrupt the relationships between employees, lead to mistrust, and be very harmful to individual and organizational performance. Considering that exploitative leaders play an important role in teachers’ attitudes and behaviors and the exploitative leadership style as one of the new leadership styles has not been investigated and studied in the country so far, we decided to fill this research gap by examining the consequences and results of this leadership style in schools and find out the answer to this question: How do exploitative leaders in schools reduce teachers’ innovative performance by hiding knowledge?
 
 
Materials & Methods
The current research was based on an applied goal and with a descriptive-correlation method. The research population included all the teachers of two districts of Shiraz (1945 people). The sample size (319 teachers) was determined based on the simple random sampling method and Cochran’s formula. The questionnaires of Schmid and colleagues (2019) for exploitative leadership with 15 items with 5 subscales of showing selfish behaviors (Questions 1 to 3), applying pressure (Questions 4 to 6), undermining employees’ developments (Questions 7 to 9), gaining credibility (Questions 10 to 12), and hypocrisy (Questions 13 to 15), questionnaires Connelly and Zweig (2015) for concealment of knowledge with 12 items and 3 subscales of evasive concealment (Questions 1 to 4), logical concealment (Questions 5 to 8), and dumbing down (Questions 9 to 12), and questionnaires of Huang and Li (2018) for innovative performance with 7 items and 2 subscales of executive innovation (Questions 1 to 4) and technical innovation (Questions 5 to 7) were used in the 5-point Likert scale to collect the data.
 
Discussion of Results & Conclusions
The aim of this research was to investigate the relationship between exploitative leadership and innovative performance through the mediating role of knowledge hiding. The results of the research showed that the leadership variable had a direct, negative, and significant relationship with the teachers’ innovative performance at the level of 0.05; hiding knowledge had a direct, negative, and significant relationship with their innovative performance at the level of 0.05; and exploitative leadership had an indirect, negative, and significant relationship with their innovative performance at the level of 0.05. To improve teachers’ creativities, it is suggested that education officials and school administrators exchange information and knowledge by studying and recognizing the undesirable characteristics of exploitative leadership and the destructive consequences that this leadership style can have on the performance of teachers and schools and thus try to induce creative performance in teachers.
 

کلیدواژه‌ها [English]

 • Exploitative Leadership
 • Knowledge Hiding
 • Innovative Performance

مقدمه و بیان مسئله

امروزه سازمان‎‍ها در عرصه‎‍های مختلف با چالش‎‍های عظیمی مواجه‌اند که محوریت مشترک تمامی آنان توسعۀ دانش، فنّاوری و نوآوری است. برای انطباق سریع با این چالش‎‍ها و نیازهای در حال تغییر، سازمان‎‍ها باید قدرت نوآوری و خلاقیت کارکنان خود را ارتقا بخشند؛ زیرا خلاقیت کارکنان نقش مهمی در بهبود عملکرد نوآورانۀ[1] سازمان‎‍ها ایفا می‎‍کند. عملکرد نوآورانه و خلاقیت کارکنان، عموماً به‎‍عنوان خلق محصولات و خدمات جدید و مفید و همچنین ایده‌ها و روش‌های نوآورانه تعریف می‌شود (Amabile, 2011; Wadei, Lu & Wu, 2021 ) که برای حل مشکلات و تأمین نیازهای اساسی سازمان ضروری است (Chen, 2020) و سازمان‎‍ها را مجبور می‎‍کند تا از توانایی‎‍های نوآورانۀ کارکنان خود استفاده کنند (Shaheen, Waheed & Hashmi, 2020). عملکرد نوآورانه در سال‎‍های اخیر‎‍، به موضوع مورد علاقۀ بسیاری از پژوهشگران تبدیل شده است (Fulgence et al., 2022; AlMazrouei, 2021; Wadei, Lu & Wu, 2021; Zhang & Zhao, 2021; Mutonyi, Slåtten & Lien, 2020 ).

سازمان‎‍های آموزشی به‎‍عنوان برجسته‎‍ترین، مؤثرترین و گسترده‎‍ترین سازمان‎‍های عهده‎‍دار تعلیم و تربیت رسمی افراد جامعه و همچنین تأمین‎‍کنندۀ منابع انسانی دیگر سازمان‎‍ها (رحیمیان، 1395: 53)، تأثیر مهم و فوق‎‍العاده‎‍ای در پایداری اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی هر کشوری دارند (González, 2020: 17). معلمان به‌عنوان مهم‎‍ترین عضو و معمار سازمان‎‍های آموزشی و مدارس، عنصر اصلی شایستگی هر نظام آموزشی به حساب می‎‍آیند. اهمیت و نقش منحصر به فرد خلاقیت و عملکرد نوآورانۀ معلمان، به‌منزلة یک منبع استراتژیک و طراح و مجری نظام‎‍ها و فرآورده‎‍های سازمانی، جایگاهی به‌مراتب بالاتر از گذشته در آموزش و پرورش یافته است تا جایی که در تفکر آموزش و پرورش پیشرفته، از خلاقیت معلمان به‌مثابة مهم‎‍ترین منبع و دارایی برای سازمان آموزش و پرورش و مدارس یاد می‎‍شود (کزازی و همکاران، 1399). به‎‍ عبارت ‎‍دیگر خلاقیت و عملکرد نوآورانه در سازمان‎‍های آموزشی، موقعیت ممتازی دارد و وظایف و مأموریت‎‍های دشوار و حساس آموزش و پرورش، در پرتوِ داشتن معلمانی خلاق و نوآور تسهیل می‌شود و امکان تحقق می‎‍یابد (مهری و همکاران، 1392: 189). سازمان‎‍های آموزشی مادامی که معلمان خلاق داشته باشند، می‎‍توانند زنده بمانند، رشد کنند و با دیگر سازمان‎‍ها رقابت کنند (Ali et al., 2019). نظر به اینکه بیشترین نیروی انسانی شاغل در آموزش و پرورش را معلمان تشکیل می‎‍دهند، بررسی وضعیت کنونی خلاقیت و همچنین عوامل مؤثر بر عملکرد نوآورانۀ آ‎‍نها در مدارس، از اهمیت دوچندانی برخوردار است.

براساس یافته‎‍های تحقیقات پیشین، سبک‎‍های رهبری یکی از عوامل مؤثر بر عملکرد نوآورانۀ معلمان است (Afsar et al., 2017; Li, Castaño & Li, 2018; Mahmood, Uddin & Fan, 2019). با وجود پژوهش‎‍هایی که بر اهمیت نقش مثبت رهبران در ایجاد یک محیط سازنده با حفظ شأن و منزلت کارکنان تأکید دارند، به‌تازگی با افزایش مطالعات در زمینۀ رفتارهای منفی در سازمان‎‍ها، حجم عظیمی از تحقیقات، جنبه‎‍های منفی رهبری را مانند سرپرست سوء استفاده ‌کننده[2] (Rani, Shah, Umrani, Syed & Afshan, 2021; Agarwal, Avey & Wu, 2022)، رهبری مستبد[3] (Albashiti, Hamid & Aboramadan, 2021; Nauman, Zheng & Basit, 2020)، رهبری توهین‎‍آمیز[4] (اسکندپور، زارع و نظری، 1400؛ کاظمی و زارع، 1398؛ Sadler-Smith, Robinson, Akstinaite & Wray, 2018) و رهبری مخرب[5] (فرهادی‎‍نژاد و قیصری، 1400؛ Tavanti & Tait, 2021; Metin-Orta, 2021; Karabati, 2021) بررسی کرده‎‍اند. با این حال، رهبری استثماری به‌عنوان یک سبک رهبری رایج و بسیار منفعت‌‎‍طلبانه که عصارۀ ویژگی‌های انواع مختلف سبک‎‍های منفی رهبری است، تاکنون در سازمان‎‍ها مورد مطالعۀ زیادی قرار نگرفته است (Schmid, Pircher Verdorfer & Peus, 2018; Schmid, Pircher Verdorfer & Peus, 2019). رهبری استثماری به پیشبرد منافع شخصی خود ازطریق بهره‎‍برداری، استثمار (Schmid, Pircher Verdorfer & Peus, 2019: 1426) و نادیده‌گرفتن منافع پیروان تمرکز دارد (Schmid, Pircher Verdorfer & Peus, 2018). رهبری استثماری آثار منفی زیادی به‎‍همراه دارد، ازجمله کاهش رضایت شغلی و تعهد عاطفی، افزایش قصد ترک شغل، فرسودگی شغلی، رفتارهای انحرافی در محل کار (Pircher Verdorfer, Belschak & Bobbio, 2019; Schmid, Pircher Verdorfer & Peus, 2018)، پنهان‎‍سازی دانش(Connelly, Zweig, Webster & Trougakos, 2012) و کاهش بهره‎‍وری و عملکرد نوآورانۀ کارکنان (Wu, Sun, Ye, Kwan & Yang, 2021).

پنهان‌سازی دانش به‎‍عنوان یکی دیگر از عوامل اثرگذار بر عملکرد نوآورانه (Zakariya & Bashir, 2021)، آثار مخربی بر اثربخشی سازمانی در عصر کنونی دارد (Connelly, Černe, Dysvik & Škerlavaj, 2019). پنهان‎‍سازی دانش یک رفتار منفی و شامل خودداری آگاهانه از در اختیار قرار دادن دانشی است که توسط فرد دیگری خواسته شده است (Farooq & Sultana, 2021) که می‎‍تواند روابط بین کارکنان را مختل کند، به بی‎‍اعتمادی منجر شود و برای عملکرد فردی و سازمانی بسیار مضر باشد (Hernaus, Cerne, Connelly, Vokic & Škerlavaj, 2019; Butt, Ahmad & Shah, 2021). پنهان‎‍سازی دانش یک پدیدۀ نسبتاً رایج در سازمان‎‍های آموزشی و مدارس است که آثار مخربی مانند آسیب‌رساندن به روابط بین فردی (Connelly & Zweig, 2015)، شکوفایی (Jiang, Hu, Wang & Jiang, 2019) و کاهش خلاقیت (سعیدپور سرچشمه و همکاران، 1400؛ Černe et al., 2017) معلمان و مدارس را بر جای می‌گذارد. معلمان ممکن است به دلایل مختلفی مانند رقابت، از دست ندادن جایگاه علمی، اقتدار و ...(Huo et al., 2016; Bari et al., 2019) دانش مربوط به شغلشان را با دیگر همکاران به اشتراک نگذارند و در بعضی از موارد، دانش را از آ‎‍نها پنهان کنند (Connelly et al., 2012; Connelly et al., 2019; Anand, Centobelli & Cerchione, 2020; Islam, Ahmed, Usman & Ali, 2021)؛ از این رو ضرورت دارد ضمن بررسی و آشکارکردن معایب فراوان پنهان‎‍سازی دانش معلمان در محیط‎‍های آموزشی و مدارس، تأثیر مخربی را بررسی کرد که این پدیده (پنهان‎‍سازی دانش) در کاهش خلاقیت و عملکرد‎‍های نوآورانۀ معلمان می‎‍گذارد.

آموزش و پرورش به‎‍عنوان مهم‎‍ترین سازمان اجتماعی که وظیفۀ خطیر تأمین نیروی انسانی کارآمد را برای دیگر سازمان‎‍ها بر عهده دارد، به رهبران توانمندی در رأس مدارس خود نیاز دارد که بتوانند به بهترین نحو ممکن باعث ارتقا و بهبود عملکرد نوآورانۀ معلمان و مدارس شوند. در کنار وجود مدیران خوب، به‎‍روز و موفق در مدارس کشورمان، در بعضی مدارس شاهد حضور مدیران و رهبران خودخواه و منفعت‎‍طلبی از جنس رهبران استثماری‌ایم؛ از این ‎‍رو لازم است در انتخاب رهبران مدارس دقت و حساسیت لازم صورت گیرد؛ زیرا مطابق یافته‎‍های پیرچر وردورفر، بلشاک و بابیو[6] (2019)، اشمید و همکاران[7] (2018) و وو و همکاران[8] (2021)، به‎‍نظر می‎‍رسد این سبک رهبری با نهادینه‌کردن رفتارهای مخربی همچون جاه‎‍طلبی، خودکامگی، نفاق‎‍‎‍افکنی و اعمال فشار بیش از حد، آثار جبران‎‍ناپذیری بر مدارس و معلمان وارد می‌کند. نظر به اینکه رهبران استثماری نقش مهمی در نگرش‎‍ و رفتارهای معلمان ایفا می‎‍کنند و تاکنون در هیچ پژوهشی در داخل کشور، سبک رهبری استثماری به‌عنوان یکی از سبک‎‍های جدید رهبری بررسی و مطالعه نشده است، بنابراین در این تحقیق بر آن شدیم تا ضمن پرکردن این خلأ پژوهشی، با بررسی پیامدها و نتایج این سبک رهبری در مدارس، پاسخ این سؤال را دریابیم که رهبران استثماری در مدارس چگونه به‌واسطۀ پنهان‎‍سازی دانش، موجب کاهش عملکرد نوآورانۀ معلمان و مدرسه می‎‍شوند؟

 

مبانی نظری

اشمید و همکاران (2019) به‎‍عنوان پدیدآورندگان مفهوم رهبری استثماری، این جنبه از رهبری را شامل پنج بُعد رفتارهای خودخواهانه، کسب اعتبار، اعمال فشار، تضعیف توسعۀ پیروان و نفاق‎‍افکنی می‎‍دانند. رفتارهای خودخواهانه به سوءاستفاده از قدرت برای دستیابی به منافع شخصی اشاره دارد. کسب اعتبار نشان‎‍دهندۀ آن است که رهبران برای کار سخت یا موفقیت زیردستان خود اعتبار درخور توجهی قائل نیستند و از آن برای منافع خود استفاده می‌کنند. اعمال فشار، به در تنگنا قرار دادن بی‎‍دلیل و بیش از حد کارکنان در انجام وظایف اشاره دارد. تضعیف توسعۀ پیروان نیز نشان‎‍دهندۀ آن است که رهبران به‎‍طور مداوم وظایف ملال‎‍آور و خسته‎‍کننده به پیروان می‎‍دهند و مانع پیشرفت شغلی آ‎‍نها می‎‍شوند و درنهایت، نفاق‎‍افکنی توصیف می‎‍کند که رهبران برای منافع خود، پیروان را در برابر یکدیگر قرار می‌دهند و در بین آنها اختلاف ایجاد می‎‍کنند. نتایج مطالعات انجام‌شده در ارتباط با رهبری استثماری، راهنمایی‎‍های خوبی را در اختیار مدیران مدارس قرار می‌دهد تا با آثار منفی این سبک رهبری بیشتر آشنا شوند (Bajaba, Bajaba & Fuller, 2022; Costa, Aleksić & Bortoluzzi, 2021; Wang, Sun & Cai, 2020) و راهکارهایی را برای کاهش چنین سبکی در مدیریتشان اتخاذ کنند (Guo, Cheng & Luo, 2020: 83).

یکی از آثار منفی رهبری استثماری، پنهان‎‍سازی دانش کارکنان است (Connelly, Černe, Dysvik & Škerlavaj, 2019). مطابق تئوری حفاظت از منابع[9] (COR)، کارکنان از خود در برابر از دست دادن بیشتر منابع در هنگام مواجهه با تهدیدات یا کاهش واقعی منافع حافظت می‎‍کنند. به ‎‍عبارت‎‍ دیگر کارکنان در چنین مواردی حالت تدافعی پیدا می‌کنند و سعی می‎‍کنند از منابع و منافع باقی‌مانده محافظت کنند (Hobfoll, 1989; Hobfoll, Halbesleben, Neveu & Westman, 2018). براساس این تئوری و با توجه به اینکه یک رهبر استثماری، نوعی عامل استرس‎‍زای برجسته در محیط کار است (Schmid, Pircher Verdorfer & Peus, 2019; Pircher Verdorfer, Belschak & Bobbio, 2019)، کارکنانی که احساس می‎‍کنند توسط رهبرانشان مورد استثمار قرار گرفته‎‍اند، ممکن است سعی کنند با پنهان‌کردن دانش‎‍ خود، از دست دادن منابع را کاهش دهند (Guo, Cheng & Luo, 2020: 84). دانش، یک منبع استراتژیک و دارایی با ارزشی است (Liu, Zhu & Lam, 2020; Peng, Zhong, Liu, Zhou & Ke, 2021) که سازمان‎‍ها برای دستیابی به مزیت‎‍های رقابتی و توسعۀ پایدار از آن استفاده می‎‍کنند (Chin, Wang & Rowley, 2021; Papa, Chierici, Ballestra, Meissner & Orhan, 2021). سازمان‌ها تلاش زیادی برای تسهیل اشتراک‌گذاری دانش بین کارکنان خود انجام می‌دهند؛ زیرا اشتراک دانش کلید موفقیت سازمان است (Connelly et al., 2012). اشتراک‎‍گذاری دانش به‎‍عنوان تمایل کارکنان برای تسهیم و در اختیار قرار دادن دانشِ (ایده‎‍ها، تجربه‎‍ها، اطلاعات، فرآیندها) خود با دیگر کارکنان (Wang, Noe & Wang, 2014)، نتایج مثبتی را برای افراد، تیم‎‍ها و سازمان‎‍ها، ازجمله رفتار کاری نوآورانه (شهابی‎‍نسب، بهرامی، پیرزاد و حجت‎‍دوست، 1400؛ Vandavasi, McConville, Uen & Yepuru, 2020; Usmanova, Yang, Sumarliah, Khan & Khan, 2020; Malik, 2022)، خلاقیت و عملکرد خلاقانۀ کارکنان (مطلبی ورکانی، مظاهری و عالی‌پور، 1397؛ Dong, Bartol, Zhang & Li, 2017; Islam, Chaudhary, Jamil & Ali, 2022; Ullah, Ullah & Jan, 2021) و خلاقیت تیمی (عالی و زاهدی، 1398؛ Men, Fong, Luo, Zhong & Huo, 2019; Zhang, Li & Wang, 2020; Mehmood, Jian, Akram, Akram & Tanveer, 2021) به‎‍همراه دارد. علی‎‍رغم مزایای اشتراک دانش، برخی از کارکنان در مواجهه با درخواست‌های همکارانشان، عمداً دانش خود را ارائه نمی‎‍دهند (Connelly et al., 2012)؛ از این پدیده به‎‍عنوان پنهان‎‍سازی دانش یاد می‎‍شود (Zhao & Liu, 2021). پنهان‎‍سازی دانش سه بُعد گنگ‎‍بازی[10]، پنهان‎‍کاری گریزان[11] و پنهان‌کاری منطقی[12] دارد (Connelly et al., 2012). گنگ‎‍بازی زمانی به ‎‍وجود می‎‍آید که یک کارمند نشان دهد از اطلاعات درخواست‌شده بی‎‍اطلاع است. پنهان‌کاری گریزان زمانی اتفاق می‌افتد که فرد عمداً اطلاعات نادرستی به طرف مقابل می‌دهد یا اطمینانی کاذب برای کمک به طرف مقابل ارائه می‌کند، در حالی که درواقع هیچ قصدی برای پاسخگویی و کمک ندارد. پنهان‌سازی منطقی زمانی اتفاق می‌افتد که فرد توضیح می‌دهد که نمی‌تواند اطلاعات درخواستی را به‌دلیل ماهیت محرمانۀ آن ارائه دهد یا به این دلیل که سرپرست به او اجازه نداده است، این اطلاعات را به اشتراک بگذارد (Černe, Hernaus, Dysvik & Škerlavaj, 2017; Syed, Naseer, Akhtar, Husnain & Kashif, 2021).

یکی دیگر از آثار منفی رهبری استثماری، کاهش عملکرد نوآورانۀ کارکنان است. ژانگ و همکاران[13] (2020) عملکرد نوآورانه را شامل فعالیت‎‍هایی می‎‍دانند که فراتر از وظایف معمول شغل، برای ارائۀ رفتارها و نتایج جدید و مفید انجام می‎‍شود و به‌عنوان مهم‎‍ترین و اصلی‎‍ترین مزیت رقابتی (Shin, Yuan & Zhou, 2017; Cui & Yu, 2021)، برای حل مشکلات و تأمین نیازهای اساسی سازمان‎‍ها ضروری‌اند (Chen, 2020). سازمان‎‍هایی که کارکنانشان درگیر چنین رفتارهایی نمی‎‍شوند، با خطر بیشتری برای شکست روبه‌رویند (Oldham & Cummings, 1996). توجه روزافزون محققان به رفتارها و عملکردهای نوآورانۀ کارکنان، باعث انجام مطالعات فراوان و اهتمام ویژه‎‍ای در این زمینه شده است (پراز و حیدری‎‍فرد، 1399؛ عظیم‎‍پور و جلیلیان، 1398؛ Zhang, Sun, & Jia, 2021; Rehman et al., 2021; Kül & Sönmez, 2021; AlMazrouei, 2021; Wadei, Lu & Wu, 2021). برای توضیح و تبیین نقش مضری که رهبری استثماری بر عملکرد خلاقانۀ کارکنان دارد، از نظریۀ ارزیابی شناختی استرس و مقابله ((Lazarus, 1991 استفاده می‎‍کنیم. نظریۀ ارزیابی شناختی استرس و مقابله، یکی از چارچوب‎‍های اصلی در تحقیقات استرس است. این نظریه تعامل بین محیط و افراد را در موقعیت‎‍های استرس‎‍زا و فرآیندهای مقابله‌ای، که برای مواجهه با چنین موقعیت‌هایی استفاده می‌شود، توضیح می‌دهد (Lazarus, 1991). در این نظریه دو فرایند ارزیابی اولیه و ثانویه مطرح می‎‍شود (Smith & Lazarus, 1993). ارزیابی اولیه حاکی از آن است که هرگاه فردی در معرض یک موقعیت تهدیدآمیز قرار می‎‍گیرد، ابتدا به‎‍صورت شناختی آن رویداد را یک چالش یا مانع تفسیر می‎‍کند. هنگامی که فرد تشخیص داد که آیا موقعیت استرس‎‍زا باعث ضرر یا منفعت او شده است، در فرآیند ارزیابی ثانویه، راهبردهای مقابله‎‍ای و تکنیک‎‍های بقای خاصی را برای مواجهه با چنین موقعیتی طراحی می‎‍کند. ارزیابی ثانویه همراه با ارزیابی اولیۀ یک فرد، نتایج ایجادشده را تعیین می‎‍کند (Griner & Smith, 2000). مطابق این نظریه، وقتی کارکنان با یک رهبر استثمارگر مواجه می‎‍شوند که به‎‍صورت متکبرانه و نفاق‎‍افکنانه عمل می‎‍کند، او را خودخواه ارزیابی می‌کنند و از تعامل با چنین رهبری، که باعث ناتوانی و ناکارآمدی‎‍‎‍شان در ارتباط با انجام وظایف با خلق ایده‌های جدید می‎‍شوند، اجتناب می‌کنند ((Syed et al., 2021: 2070. نظر به اینکه رهبران استثمارگر وظایف خسته‎‍کننده و ملال‎‍آوری را به کارکنان محول می‏کنند (Schmid et al., 2019)، ممکن است کارکنان به انجام کارهای معمولی عادت کنند و این عادت، آنها را برای خلق و به‎‍کارگیری ایده‎‍های جدید و نوآور در محل کار ناتوان می‌کند (Syed et al., 2021: 2070). از طرفی رهبران استثماری با اعمال فشارهای غیرضروری، وظایف اضافی و زیادی را به کارکنان تحمیل می‌کنند (Schmid et al., 2018). در چنین شرایطی، کارکنان نه‌تنها دچار فقر تولید ایده‌های بدیع و نوآور می‌شوند، یک ایده را بدون در نظر گرفتن کاربرد عملی و عملکردی آن برای سازمان بیان می‌کنند که تازگی و همچنین ارزش کمی خواهد داشت.

در ادامه به تعدادی از تحقیقاتی اشاره می‎‍شود که ارتباط بین متغیرهای پژوهش حاضر را بررسی کرده‌‎‍اند.

نتایج مطالعات سعیدپور سرچشمه و همکاران (1400)، زکریا و بشیر[14] (2021)، باری، غفار و احمد[15] (2020)، باری و همکاران (2019)، وانگ و همکاران[16] (2018) و بگیلوویچ، سرن و اسکرلاواج[17] (2017) حاکی از آن بود که پنهان‎‍سازی دانش، ارتباط منفی و معکوسی با خلاقیت فردی و رفتار کاری نوآورانۀ کارکنان دارد. به ‎‍عبارت‎‍ دیگر، پنهان‎‍سازی دانش به کاهش خلاقیت و عملکرد نوآورانۀ کارکنان منجر می‎‍شود.

محسنی کبیر و موسوی کاشی (1400) در پژوهشی نشان دادند که سرپرست توهین‎‍آمیز به‌واسطۀ پنهان‎‍سازی دانش، تأثیر زیادی در رفتار کاری ضد تولید کارکنان دارد. نتایج مطالعات فاروق و سلطانا (2021) و آگاروال، آوی و وو (2022) نشان داد سرپرست سوء استفاده‌ کننده می‌تواند با تأثیر منفی بر اعتماد و ایمنی روان‎‍شناختی کارکنان، باعث پنهان‎‍سازی بیشتر دانش آنها شود. وو و همکاران (2021) در مطالعاتشان دریافتند که رهبران استثماری با خصوصیات و رفتارهای منفی و غیرسازنده، به کاهش عملکرد مثبت کارکنان منجر می‎‍شوند. نتایج تحقیق سید و همکاران (2021) حاکی از آن بود که رهبری استثماری ازطریق رفتارهای پنهان‌سازی دانش، بر عملکرد و قصد جابه‌جایی کارکنان تأثیر منفی می‌گذارد.

عبدالمحسن، ذاکر و اسد[18] (2021) در تحقیقی با بررسی «تأثیر رهبری استثماری بر فرآیندهای مدیریت دانش، به‌واسطۀ نقش تعدیل‌کنندۀ رفتار شهروندی سازمانی» دریافتند که رهبری استثماری تأثیر منفی درخور توجهی بر فرایندهای مدیریت دانش با نقش تعدیل‌کنندۀ رفتار شهروندی سازمانی دارد. نتایج پژوهش اسلام و همکاران (2021) نشان داد بین سرپرست سوء استفاده ‌کننده و پنهان‌سازی دانش کارکنان، یک رابطۀ مثبت وجود دارد.

 

الگوی مفهومی پژوهش

با توجه به مطالب مطرح‌شده در مقدمه، مبانی نظری و پیشینۀ تحقیق، مدل مفهومی پژوهش به شکل زیر ترسیم شده است.

 

 
   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

شکل 1- مدل مفهومی پژوهش

Fig 1- Conceptual model of research

 

 

فرضیات پژوهش

 1. رهبری استثماری تأثیر مستقیم و معناداری بر عملکرد نوآورانۀ معلمان دارد؛
 2. پنهان‎‍سازی دانش تأثیر مستقیم و معناداری بر عملکرد نوآورانۀ معلمان دارد؛
 3. رهبری استثماری به‌واسطۀ پنهان‎‍سازی دانش، اثر غیرمستقیم و معناداری بر عملکرد نوآورانۀ معلمان دارد.

 

روش‎‍ پژوهش

پژوهش حاضر براساس هدف، کاربردی و ازنظر روش، توصیفی- همبستگی است. جامعۀ پژوهش کلیۀ معلمان ناحیۀ دو شیراز به تعداد 1945نفر بودند، حجم نمونه براساس روش نمونه‎‍گیری تصادفی ساده و بر مبنای فرمول کوکران 319 معلم تعیین شد. برای گردآوری داده‌ها از پرسشنامه‎‍های رهبری استثماری اشمید و همکاران (2019)، دارای 15گویه و 5خرده‎‍مقیاس رفتارهای خودخواهانه (سؤالات 1 تا 3)، اعمال فشار (سؤالات 4 تا 6)، تضعیف توسعۀ کارکنان (سؤالات 7 تا 9)، کسب اعتبار (سؤالات 10 تا 12) و نفاق‌افکنی (سؤالات 13 تا 15)؛ پنهان‎‍سازی دانش کانلی و زویگ (2015)، دارای 12گویه و 3خرده‌مقیاس پنهان‎‍سازی گریزان (سؤالات 1 تا 4)، پنهان‎‍سازی منطقی (سؤالات 5 تا 8) و گنگ‎‍بازی (سؤالات 9 تا 12) و عملکرد نوآورانۀ هوانگ و لی[19] (2018)، دارای 7گویه و 2خرده‌مقیاس نوآوری اجرایی (سؤالات 1 تا 4) و نوآوری فنی (سؤالات 5 تا 7) در طیف 5درجه‎‍ای لیکرت استفاده شد. برای تعیین پایایی پرسشنامه‎‍های پژوهش از روش آلفای کرونباخ استفاده شد.

 

جدول 1- ضرایب پایایی ابزار پژوهش

Table 1- Reliability coefficients of research tools

 

متغیرها

تعداد

شمارۀ سؤالات

آلفای کرانباخ

1

رهبری استثماری

15

15-1

97/0

2

پنهان‎‍سازی دانش

12

12-1

94/0

3

عملکرد نوآورانه

7

7-1

92/0

 

 

با توجه به نتایج حاصل از تحلیل ضرایب پایایی آلفای کرونباخ، نظر به اینکه ضرایب پایایی ابزار پژوهش در دامنۀ حداقل 92/0 تا 97/0 قرار دارد، می‌توان گفت ابزار از ویژگی پایایی مناسب برخوردار است. برای تعیین روایی ابزار، از تکنیک تحلیل عاملی تأییدی استفاده شد.

 

 

جدول 2- شاخص‎‍های برازندگی تحلیل عاملی تأییدی مرتبۀ اول ابزار پژوهش

Table 2 - Fitness indices of first-order confirmatory factor analysis of research tools

 

شاخص

ملاک

رهبری استثماری

پنهان‎‍سازی دانش

عملکرد نوآورانه

1

خی دو

000/0 و 000/0

32/36

64/27

53/16

2

درجۀ آزادی

-

20

15

9

3

نسبت

2 و کمتر

81/1

84/1

83/1

4

RMSEA

05/0 و پایین‌تر

043/0

046/0

045/0

5

CFI

حداقل9/0

96/0

97/0

98/0

6

GFI

حداقل9/0

94/0

95/0

96/0

 

 

با توجه به نتایج حاصل از شاخص‎‍های برازندگی در مدل‌های اندازه‎‍گیری تحلیل عاملی تأییدی ابزارهای پژوهش، می‎‍توان گفت تمامی پرسشنامه‎‍های پژوهش برازش مناسب و پذیرفتنی (روایی) دارند.

 

یافته‌ها

در جدول 4 شاخص‎‍های توصیفی شامل فراوانی، میانگین، انحراف استاندارد، کجی و کشیدگی متغیرهای پژوهش ارائه شده‎‍اند. با توجه به اینکه میزان چولگی و کشیدگی متغیرهای پژوهش در دامنه (2 و -2) است، بنابراین پیش‌فرض مدل‎‍یابی علّی، یعنی نرمال‌بودن متغیرها برقرار است.

 

 

جدول 3- بررسی توصیفی وضعیت متغیرهای پژوهش

Table 3- Descriptive study of the status of research variables

متغیر

فراوانی

میانگین

انحراف استاندارد

چولگی

کشیدگی

رهبری استثماری

319

26/3

617/0

498/0-

122/0

پنهان‎‍سازی دانش

319

64/3

790/0

404/0-

358/0-

عملکرد نوآورانه

319

05/3

787/0

146/0

125/0-

 

جدول 4- ماتریس همبستگی متغیرهای پژوهش (*p<0.05, **p<0.01)

Table 4- Correlation matrix of research variables

 

 

1

2

3

1

رهبری استثماری

-

 

 

2

پنهان‎‍سازی دانش

654/0 *

-

 

3

عملکرد نوآورانه

448/0- *

310/0- *

-

 

با توجه به نتایج جدول 4، بین همۀ متغیرهای پژوهش همبستگی معناداری در سطح 05/0 وجود دارد.

 

 

 

شکل 2- الگوی آزمون‌شدۀ پژوهش در حالت استاندارد

Fig 2- Tested research model in standard mode

 

 

شکل 3- الگوی آزمون‌شدۀ پژوهش در حالت معنی‎‍داری

Fig 3- Tested pattern of research in a significant way

 

 

مطابق اطلاعات به‌دست‌آمده از شکل 2 و 3، می‎‍‎‍توان گفت رهبری استثماری با ضریب مسیر مستقیم (65/0-) و مقدار تی (33/9-) دارای اثر مستقیم، منفی و معنادار بر عملکرد نوآورانه و پنهان‎‍سازی دانش با ضریب مسیر مستقیم (42/0-) و مقدار تی (61/6-)، دارای اثر مستقیم، منفی و معنادار بر عملکرد نوآورانه است.

 

 

جدول 5- مسیرهای مستقیم آزمون‌شده در مدل معادلات ساختاری

Table 5- Direct paths tested in structural equation modeling

مسیرهای مستقیم

مسیر استاندارد

T

سطح معنی‌داری

رهبری استثماری                             عملکرد نوآورانه

65/0-

33/9-

05/0

پنهان‎‍سازی دانش                             عملکرد نوآورانه

42/0-

61/6-

05/0

 

مطابق نتایج جدول 5، می‎‍توان گفت رهبری استثماری و پنهان‎‍سازی دانش اثر مستقیم، منفی و معناداری بر عملکرد نوآورانه در سطح 05/0 دارند.

 

 

جدول 6- مسیرهای غیرمستقیم آزمون‌شده در مدل معادلات ساختاری

Table 6- Indirect paths tested in the structural equation model

 مسیرهای غیرمستقیم

اثر غیرمستقیم

T

سطح معنی‌داری

رهبری استثماری                   پنهان‎‍سازی دانش                    عملکرد نوآورانه

289/0-

97/5-

05/0

 

 

براساس نتایج جدول 4، رهبری استثماری به‌واسطۀ پنهان‎‍سازی دانش اثر غیرمستقیم، منفی و معنادار بر عملکرد نوآورانه در سطح 05/0 دارد؛ بنابراین می‎‍توان گفت پنهان‎‍سازی دانش نقش میانجی در ارتباط بین رهبری استثماری با عملکرد نوآورانه ایفا می‎‍کند.

 

 

جدول 7- شاخص‎‍های نیکویی برازش الگوی آزمون‌شدۀ پژوهش

Table 7- Goodness indicators of fitting the tested research model

 

شاخص

ملاک

برآورد

1

خی دو

000/0

21/58

2

درجۀ آزادی

-

32

3

نسب خی‎‍دو بر درجۀ آزادی

2 و کمتر

81/1

4

RMSEA

05/0 و پایین‌تر

045/0

5

CFI

حداقل9/0

96/0

6

GFI

حداقل9/0

94/0

7

AGFI

حداقل9/0

92/0

 

 

مطابق نتایج به‌دست‌آمده از جدول 7، مقادیر اندازه‎‍گیری‌شدۀ شاخص‎‍های خی‎‍دو (21/58)، درجۀ آزادی (32)، نسبت خی‎‍دو بر درجۀ آزادی (81/1)، RMSA (045/0)، CFI (96/0)، GFI (94/0)،AGFI (92/0) نسبت‌به ملاک‎‍های پذیرش‌شدنی برای برازش مناسب الگو و مدل آزمون‎‍شده، مطلوب و پذیرفتنی ارزیابی می‌شود که نشان‌دهندۀ برازش مناسب مدل ساختاری این پژوهش است. با توجه به نتایج این جدول، می‎‍توان گفت رهبری استثماری به‌واسطۀ پنهان‎‍سازی دانش موجب کاهش عملکرد نوآورانۀ معلمان و مدرسه می‎‍شود. درواقع وجود رهبران استثماری به‎‍عنوان یک منبع تخلیه‎‍کنندۀ انرژی و انگیزۀ معلمان در مدارس، تهدیدی برای احساس عزت نفسی است که افراد ازطریق رفتار با احترام و کرامت به‎‍ دست آورده‎‍اند. علاوه بر این، قرارگرفتن مداوم در معرض استثمار رهبران، باعث می‎‍شود معلمان نوعی از دست دادن منافع را در ازای کنترل شغل و استقلال شخصی درک کنند؛ زیرا رهبران استثماری فشار کاری بیش از حد و تقاضاهای شغلی بالایی را به آ‎‍نها تحمیل می‎‍کنند. مطابق تئوری حفاظت از منابع، معلمان در چنین شرایطی، در حفاظت از منابع و منافع باقی‌ماندۀ خود می‎‍کوشند؛ بنابراین معلمانی که احساس می‎‍کنند مورد استثمار رهبرانشان قرار گرفته‎‍اند، با پنهان‌کردن دانش و اطلاعات‎‍ از دیگر همکاران، از دست دادن منابع را کاهش می‎‍دهند. درنهایت با کاهش جریان رد و بدل دانش و اطلاعات بین‎‍ معلمان، خلاقیت کاهش می‎‍یابد و درنتیجه عملکرد مولد و نوآورانۀ معلمان و مدرسه تنزل پیدا خواهد کرد.

 

نتیجه

هدف پژوهش حاضر بررسی رابطۀ رهبری استثماری با عملکرد نوآورانه، به‌واسطۀ نقش میانجی پنهان‎‍سازی دانش است. اولین یافتۀ پژوهش نشان داد رهبری استثماری رابطۀ مستقیم، منفی و معناداری با عملکرد نوآورانۀ معلمان دارد. این یافته با نتایج مطالعات وو و همکاران (2021) و سید و همکاران (2021) همخوانی دارد. براساس نظریۀ ارزیابی شناختی استرس و مقابله ((Lazarus, 1991، معلمان در برخورد با یک رهبر استثمارگر در رأس مدرسه، که رفتار مستبدانه و منفعت‌‎‍طلبانه‎‍‎‍ای دارد، او را یک رهبر جاه‎‍طلب در نظر می‎‍گیرند و از همکاری و ارتباط نزدیک با چنین رهبری دوری می‌کنند ((Syed et al., 2021. این رهبران با خودکامگی و نادیده‌گرفتن منافع پیروان، استرس و اضطراب زیادی را به زیردستان وارد (Guo, Cheng & Luo, 2020) و با محول‌کردن وظایف تکراری و خسته‎‍کننده به معلمان(Schmid et al., 2019) آ‎‍نها را در ایجاد و به‎‍کارگیری ایده‎‍های بدیع و نوآور ناتوان می‌کنند. از طرفی رهبران استثماری با اعمال فشارهای غیرضروری، وظایف فراتر از وظیفه و فراوانی را به معلمان تحمیل می‌کنند (Schmid et al., 2018)؛ در چنین شرایطی، معلمان برای خارج‌شدن از فشار رهبران استثماری، وظایف محوله را بدون خلاقیت و در نظر گرفتن کاربرد عملی و عملکردی آن برای آموزش و پرورش و مدرسه انجام می‎‍دهند که تازگی و همچنین ارزش کمی خواهد داشت.

دومین یافتۀ پژوهش نشان داد پنهان‎‍سازی دانش، رابطۀ مستقیم، منفی و معناداری با عملکرد نوآورانۀ معلمان دارد. درواقع پنهان‎‍سازی دانش باعث کاهش شکوفایی، عملکرد شغلی و رفتارهای خلاقانۀ معلمان می‎‍شود (Škerlavaj et al., 2018; Xiao & Cooke, 2019). این یافته با نتایج مطالعات سعیدپور سرچشمه و همکاران (1400)، زکریا و بشیر(2021)، باری، غفار و احمد (2020)، باری و همکاران (2019)، وانگ و همکاران (2018) و بُگیلوویچ و همکاران (2017) هم‎‍جهت است. سازمان‎‍های امروزی مدیریت دانش را یک استراتژی مهم و حیاتی برای دستیابی به مزیت‌های رقابتی پایدار در نظر می‎‍گیرند. درواقع دانش یک دارایی گران‌بها و باارزش و منبعی استراتژیک است که در صورت مدیریت مؤثر می‎‍تواند ظرفیت‌های سازمان، مانند یادگیری و نوآوری را توسعه دهد و درنتیجه به بهبود عملکرد نوآورانه و موفقیت سازمان منجر شود (Abdulmuhsin & Tarhini, 2021; Chen et al., 2020). همسو با این یافته بگیلوویچ و همکاران (2017) معتقدند کارکنانی که آگاهانه جریان اطلاعات را با گنگ‎‍بازی عامدانه پنهان می‎‍کنند، به‎‍طور مستقیم پایگاه دانش دیگر کارکنان را برای خلق ایده‎‍های جدید و مرتبط برای حل مشکلات و درنتیجه خلاقیت کلی را کاهش می‎‍دهند. از طرفی، زمانی که یک کارمند عمداً به دیگران اطلاعات نادرست و یا وعده‌های جعلی را برای کمک به آنها در آینده می‌دهد، در حالی که چنین نیتی ندارد (پنهان‌کردن فراری) (Connelly et al., 2012)، این کار باعث ایجاد بی‌اعتمادی بین مدیر و کارکنان می‌شود، در چنین شرایطی کارکنان با نشان‌دادن سطوح پایین خلاقیت در کار، با چنین فضایی مقابله می‌کنند. به همین ترتیب، هنگامی که کارمندی توجیه می‎‍کند که نمی‎‍تواند اطلاعات را به‌دلیل نگرانی‎‍های حفظ حریم خصوصی به اشتراک بگذارد یا سرپرست به آ‎‍نها اجازۀ به اشتراک‎‍گذاری چنین اطلاعاتی را نداده است (پنهان‎‍سازی منطقی)، دیگر کارمندان به‌دلیل کمبود اطلاعات و همچنین تبادل دانش کم، قادر به ایجاد ایده‎‍های بدیع و ارزشمندی نخواهند بود که عملکرد نوآورانه را افزایش دهد (Syed et al., 2021: 2072). در سازمان‎‍های آموزشی و مدارس نیز وقتی معلمان به‎‍طور هدفمند اطلاعاتی را از همکاران خود با گفتن اینکه این اطلاعات محرمانه است (پنهان‎‍سازی منطقی) یا با قول الکی دادن برای به اشتراک‎‍گذاری اطلاعات (پنهان‌کردن گریزان) پنهان می‎‍کنند، به‌علت جریان کم دانش و اطلاعاتی که بینشان رد و بدل می‎‍شود، خلاقیتشان کاهش می‌یابد و درنتیجه عملکرد مولد و نوآورانۀ کمتری از خود نشان می‎‍دهند.

سومین یافتۀ پژوهش نشان داد رهبری استثماری به‌واسطۀ پنهان‎‍سازی دانش رابطۀ غیرمستقیم، منفی و معناداری با عملکرد نوآورانۀ معلمان دارد. این یافته با نتایج مطالعات سید و همکاران (2021) هم‎‍سو و هم‎‍جهت است. در تبیین این یافته می‎‍توان گفت از آنجایی که رهبران استثماری فشار زیادی بر معلمان برای دستیابی به اهداف وارد و ضرب‌الاجل‌های سختی را تعیین می‌کنند، معلمان ممکن است چنین رهبرانی را خطری برای رفاه خود ارزیابی کنند و مکانیسم‌های محافظت را از خود در قالب پنهان‎‍سازی زیاد دانش انجام دهند. پنهان‌کردن دانش مهم از دیگران، گرچه ممکن است در کوتاه‌مدت به آنها کمک کند، در ادامه بر عملکرد مرتبط با وظایف، رفتارهای خلاقانه و اهداف آ‎‍نها برای ماندن در سازمان تأثیر منفی می‎‍گذارد (Syed et al., 2021: 2071). براساس مطالعات پیشین، وقتی افراد با یکدیگر همکاری می‎‍کنند و دانش را به اشتراک می‎‍گذارند، عملکرد و خلاقیت بالاتری را در کار به نمایش می‎‍گذارند (Chua et al., 2012)؛ بنابراین، به‌دلیل پنهان‌کردن عمدی اطلاعات از دیگران با احمق‌بازی (گنگ‎‍‎‍بازی)، معلمان ممکن است نتوانند وظایف مربوط به شغل خود را به‌درستی انجام دهند، بالتبع در تولید ایده‌های خلاق ناتوان می‌شوند و درنهایت عملکردهای نوآورانۀ کمتری را انجام می‎‍دهند.

هر دانش نظری و پژوهشی در صورتی می‎‍تواند به دانشی مفید و مؤثر تبدیل شود که در تعبیر و تعمیم آن دانش به محدودیت‎‍های موجود آنها توجه شود، ازجملـه ایـن محـدودیت‎‍هـا، به اسـتفادۀ صرف از پرسشنامه بـه‎‍عنـوان ابـزار اصـلی جمـع‎‍آوری داده‎‍هـا و مـسئلۀ اعتبـار بیرونـی پژوهش اشاره می‌شود؛ زیرا این پژوهش در میان معلمان ناحیۀ دو شهر شیراز انجام شده است و در تعمیم نتایج پژوهش به جامعه‎‍های دیگر، باید جوانب احتیاط را رعایت کرد. یکی دیگر از محدودیت‎‍های پژوهش حاضر این است که چون مقولۀ عملکرد نوآورانه در معلمان می‎‍تواند تحت تأثیر عوامل مداخله‎‍کننده‎‍ای مانند فرهنگ و جو سازمانی، استرس شغلی، خودکارآمدی و هوش شناختی باشد، در این پژوهش این عوامل بررسی نشده است و بنابراین قابلیت تعمیم‎‍پذیری را کاهش می‎‍دهد. پیشنهاد می‎‍شود پژوهش‎‍های آتی به روش کیفی و با استفاده از مصاحبه برای دیگر مشاغل و جوامع نیز اجرا شود و متغیرهایی نظیر فرهنگ و جو سازمانی، استرس شغلی، خودکارآمدی و هوش شناختی نیز به‎‍عنوان عوامل تأثیرگذار بر عملکرد نوآورانه، در نظر گرفته شود.

با توجه به یافته‎‍های این پژوهش، پیشنهادهای زیر را می‎‍توان به مسئولان ادارات آموزش و پرورش و مدیران مدارس ارائه کرد:

 • دعوت از صاحب‌نظران و استادان رشتۀ مدیریت آموزشی برای آشنایی مدیران مدارس، با خصوصیات و ویژگی‎‍های نامطلوب رهبران استثماری و پیامدهای مخربی که این سبک رهبری می‎‍تواند بر عملکرد معلمان و مدارس بگذارد؛
 • انجام مصاحبۀ دقیق و تخصصی و همچنین بررسی رزومۀ کاری افراد متقاضی مدیریت مدارس؛
 • ایجاد سامانه و راه‎‍های ارتباطی محرمانه‎‍ برای معلمان، به‎‍منظور اینکه بتوانند بی‎‍طرفانه و منصفانه هرگونه رفتار خودخواهانه و فریبکارانۀ رهبران را اطلاع دهند؛
 • برقراری ارتباطات باز و تعامل صمیمانه با معلمان، جهت احساس امنیت برای به اشتراک گذاشتن دانش؛
 • ایجاد کانال‎‍های اختصاصی در فضای مجازی در ارتباط با تبادل تجارب و اطلاعات و تشویق معلمان به استفاده از مطالب ارزشمند رد و بدل شده؛
 • دقت فراوان در انتخاب رهبران شایسته‎‍ برای مدارس که به‎‍جای استفاده از معلمان به‎‍عنوان نردبانی برای پیشرفت و ارتقای خود، با اتخاذ برنامه‎‍های تشویقی مناسب، شرایط خوبی را برای قدردانی از معلمان فراهم کنند؛

ایجاد یک جو دوستانه و توفیق‎‍طلبانه بین معلمان، برای کسب و اشتراک دانش و اطلاعات با یکدیگر و درنهایت خلق ایده‎‍ها و عملکردهای نوآورانه.

 

[1] innovative performance

[2] abusive supervision

[3] despotic leadership

[4] hubristic leadership

[5] destructive leadership

[6] Pircher Verdorfer Belschak & Bobbio

[7] Schmid et al.

[8] Wu et al.

[9] conservation of resources

[10] Playing dumb

[11] Evasive hiding

[12] Rationalized hiding

[13] Zhang et al.

[14] Zakariya & Bashir

[15] Bari, Ghaffar & Ahmad

[16] Wang et al.

[17] Bogilović, Černe & Škerlavaj

[18] Abdulmuhsin, Zaker & Asad

[19] Huang & Li

منابع فارسی
اسکندرپور، ب.؛ زارع، الف. و نظری، ی. (1400). «تحلیل رابطۀ رهبریِ غیراخلاقیِ سرپرستی توهین‌آمیز و رفتار شهروندی سازمانی»، اخلاق در علوم و فنّاوری، 16(2)، ۹۹-۱۰۷.
پراز، م. ر. و حیدری فرد، ر. (1399). «تأثیر ساختار سازمانی مدارس بر میزان بروز فعالیت‎‍های نوآورانۀ معلمان با میانجی‌گری نقش کیفیت زندگی کاری»، مدیریت مدرسه، 8(4)، 297-317.
رحیمیان، ح. (1395). «کاوشی در اثربخشی مدارس علامۀ تهران، در چارچوب پژوهش مدارس اثربخش». پژوهش‎‍های رهبری و مدیریت آموزشی، 2(8)، 51-69.
سعیدپور سرچشمه، م.؛ حاجی‎‍انزهایی، ز.؛ نیک‌آیین، ز. و زارعی، ع. (1400). «تأثیر سیاست سازمانی بر خلاقیت کارکنان وزارت ورزش و جوانان ازطریق پنهان‌کردن دانش و نقش تعدیل‌گر تعهد حرفه‎‍ای»، پژوهش‎‍های کاربردی در مدیریت ورزشی، 10(1)، 77-90.
شهابی‎‍نسب، ع.؛ بهرامی، م.؛ پیرزاد، ع. و حجت‌دوست، س. (1400). «تأثیر مهارت‌های کوانتومی مدیریت در شکل‌گیری رفتار کاری نوآورانه با اتکا به نقش میانجی توانمندسازی روان‌شناختی و مدیریت دانش: مطالعۀ موردی»، چشم‎‍انداز حسابداری و مدیریت، 4(38)، 88-99.
عالی، الف. و زاهدی، ش. (1398). «مقایسۀ تأثیر دو سبک رهبری تحول‌گرا و تسهیم‌شده بر روی خلاقیت تیمی با نقش میانجی اشتراک‌گذاری دانش»، چشم‌انداز مدیریت دولتی، 10(2)، 41-70.
عظیم‎‍پور، الف و جلیلیان، س. (1398). «مدل علی تأثیر سرسختی شغلی بر اشتیاق شغلی معلمان با نقش میانجی‌ رفتارهای کاری نوآورانه»، پیشرفت‎‍های نوین در علوم رفتاری، 4(31)، ۲۱-۴۲.
فرهادی‎‍نژاد، م. و قیصری، م. (1400). «بررسی تأثیر رهبری مخرب بر سلامت روانی کارکنان با نقش میانجی استقلال و خودکارآمدی (مورد مطالعه: پالایشگاه ششم مجتمع گاز پارس جنوبی)»، مطالعات راهبردی در صنعت نفت و انرژی، 13(49)، ۲۳۹-۲۶۲.
کاظمی، ف. و زارع، الف. (1398). «رابطۀ سرپرستی توهین‌آمیز با رفتار شهروندی سازمانی و تعهد عاطفی سازمانی: تبیین نقش میانجی‌گر ادراک کارکنان از عدالت تعاملی»، دوماهنامۀ علمی - پژوهشی رهیافتی نو در مدیریت آموزشی، 10(40)، 210-233.
کزازی، ز.؛ ابراهیمی، ص.؛ سیفی، ع. و اصفهانی‎‍زاده، الف. (1399). «رابطۀ خلاقیت معلمان با اثربخشی تدریس ریاضی پایۀ ششم دورۀ ابتدایی»، پویش در آموزش علوم پایه، 6(20)، 20-35.
محسنی کبیر، ز. و موسوی کاشی، ز. (1400). «تأثیر سرپرستی توهین‌آمیز بر رفتار کاری ضد تولید کارکنان، رفتار شهروندی سازمانی و پنهان‌سازی دانش با نقش واسطه‌ای عدالت سازمانی»، مطالعات رفتار سازمانی، 10(1)، 179-222.
مطلبی ورکانی، الف؛ مظاهری، س. و عالی‌پور، ع. (1397). «ترسیم مدل ساختاری برای تبیین تأثیر سرمایۀ اجتماعی بر خلاقیت کارکنان با تأکید بر نقش مدیریت دانش»، مدیریت سرمایۀ اجتماعی، 5(3)، 411-432.
مهری، د.؛ ابوالقاسمی، م.؛ محجوب عشرت‌آبادی، ح. و مهدوی نیک، م. (1392). «بررسی رابطۀ سبک‌های رهبری مدیران با خلاقیت در معلمان مدارس پسرانۀ ابتدایی شهر پُل‌دختر»، ابتکار و خلاقیت در علوم انسانی، 3(3)، 187-209.
 
References
Aali, A., and Zahedi, S. (2019). A comparison of the impact of transformational and shared leadership styles on team creativity with a mediating role of knowledge sharing. Public Administration Perspaective, 10(2), 41-70. (In Persian).
Abdulmuhsin, A. A., and Tarhini, A. (2021). Impact of knowledge leadership on the challenges and innovative performance of virtual teams: an empirical examination in oil sector companies. International Journal of Knowledge Management Studies, 12(1), 1-33.
Abdulmuhsin, A. A., Zaker, R. A., and Asad, M. M. (2021). How exploitative leadership influences on knowledge management processes: the moderating role of organisational citizenship behaviour. International Journal of Organizational Analysis, 29)3), 529-561.
Afsar, B., Badir, Y. F., Saeed, B. B., and Hafeez, S. (2017). Transformational and transactional leadership and employee’s entrepreneurial behavior in knowledge–intensive industries. The International Journal of Human Resource Management, 28(2), 307-332.
Agarwal, U. A., Avey, J., and Wu, K. (2022). How and when abusive supervision influences knowledge hiding behavior: evidence from India. Journal of Knowledge Management, 26(1), 209-231.
Albashiti, B., Hamid, Z., and Aboramadan, M. (2021). Fire in the belly: the impact of despotic leadership on employees work-related outcomes in the hospitality setting. International Journal of Contemporary Hospitality Management, 33(10), 3564-3584.
Ali, I., Ali, M., Leal-Rodríguez, A. L., and Albort-Morant, G. (2019). The role of knowledge spillovers and cultural intelligence in enhancing expatriate employees' individual and team creativity. Journal of Business Research, 101, 561-573.
AlMazrouei, H. (2021). Empowerment leadership as a predictor of expatriates learning goal orientation and creative work involvement. International Journal of Organizational Analysis.
Amabile, T. (2011). Componential theory of creativity (pp. 538-559). Boston, MA: Harvard Business School.
Anand, A., Centobelli, P., and Cerchione, R. (2020). Why should I share knowledge with others? A review-based framework on events leading to knowledge hiding. Journal of Organizational Change Management, 33(2), 379-399.
Azimpour, E. and Jalilian, S. (2019). Causal model of the effect of job hardiness on teachers' job motivation with the mediating role of innovative work behaviors. Recent Advances in Behavioral Sciences, 4(31), 21-42. (In Persian)
Bajaba, S., Bajaba, A., and Fuller, B. (2022). Enduring exploitative leaders at work: the buffering role of proactive personality on employee job strain. Organization Management Journal, 19(2), 60-71.
Bari, M. W., Abrar, M., Shaheen, S., Bashir, M., and Fanchen, M. (2019). Knowledge hiding behaviors and team creativity: the contingent role of perceived mastery motivational climate. SAGE Open, 9(3), 1-15.
Bari, M. W., Ghaffar, M., and Ahmad, B. (2020). Knowledge-hiding behaviors and employees’ silence: mediating role of psychological contract breach. Journal of Knowledge Management, 24(9), 2171- 2194.
Bogilović, S., Černe, M., and Škerlavaj, M. (2017). Hiding behind a mask? Cultural intelligence, knowledge hiding, and individual and team creativity. European Journal of Work and Organizational Psychology, 26(5), 710-723.
Butt, A. S., Ahmad, A. B., and Shah, S. H. H. (2021). Role of personal relationships in mitigating knowledge hiding behaviour in firms: a dyadic perspective. VINE Journal of Information and Knowledge Management Systems, 1(2), 1-19.
Černe, M., Hernaus, T., Dysvik, A., and Škerlavaj, M. (2017). The role of multilevel synergistic interplay among team mastery climate, knowledge hiding, and job characteristics in stimulating innovative work behavior. Human Resource Management Journal, 27(2), 281-299.
Chen, B. (2020). Enhance creative performance via exposure to examples: The role of cognitive thinking style. Personality and Individual Differences, 154, 109663.
Chen, X., Wei, S., and Rice, R. E. (2020). Integrating the bright and dark sides of communication visibility for knowledge management and creativity: The moderating role of regulatory focus. Computers in Human Behavior, 111, 106421.
Chin, T., Wang, S., and Rowley, C. (2021). Polychronic knowledge creation in cross-border business models: a sea-like heuristic metaphor. Journal of Knowledge Management, 25(1), 1-22.
Chua, R. Y., Morris, M. W., and Mor, S. (2012). Collaborating across cultures: Cultural metacognition and affect-based trust in creative collaboration. Organizational behavior and human decision processes, 118(2), 116-131.
Connelly, C. E., and Zweig, D. (2015). How perpetrators and targets construe knowledge hiding in organizations. European Journal of Work and Organizational Psychology, 24(3), 479-489.
Connelly, C. E., Černe, M., Dysvik, A., and Škerlavaj, M. (2019). Understanding knowledge hiding in organizations. Journal of Organizational Behavior, 40(7), 779-782.
Connelly, C. E., Zweig, D., Webster, J., and Trougakos, J. P. (2012). Knowledge hiding in organizations. Journal of organizational behavior, 33(1), 64-88.
Costa, G. G., Aleksić, D., and Bortoluzzi, G. (2021). The power of balance: interplay effects of exploitative leadership style, work–family balance and family-friendly workplace practices on innovation implementation. European Journal of Innovation Management, 2(4), 231-247.
Cui, Y., and Yu, G. (2021). A cross-level examination of team-directed empowering leadership and subordinates' innovative performance: an AMO theory perspective. International Journal of Manpower, 42(7), 1257-1278.
Dong, Y., Bartol, K. M., Zhang, Z. X., and Li, C. (2017). Enhancing employee creativity via individual skill development and team knowledge sharing: Influences of dual‐focused transformational leadership. Journal of Organizational Behavior, 38(3), 439-458.
Eskanderpour, B., Zare, A., and Nazari, Y. (2021). Analysis of the Relationship between Unethical Abusive Supervision Leadership & Organizational Citizenship Behavior. Ethics in science and Technology, 16(2), 99-107. (In Persian).
Farhadinejad, M. and Gheisari M. (2021). Investigating the impact of destructive leadership on mental health of employees with the mediating role of independence and self-efficacy (Case study: Sixth refinery of South Pars Gas Complex). Strategic studies in the Oil and Energy Industry. 13(49), 239-262. (In Persian).
Farooq, R., & Sultana, A. (2021). Abusive supervision and its relationship with knowledge hiding: the mediating role of distrust. International Journal of Innovation Science, 13(5), 709-731.
Fulgence, B. E., Hu, X., Larbi-Siaw, O., Tuo, S. J., and Gnahe, F. E. (2022). Impact of knowledge absorptive capacity on innovative performance in SMEs: mediating effect of cluster environment. Kybernetes, Vol. ahead-of-print No. ahead-of-print. https://doi-org.librarylogin-cupey.uagm.edu/10.1108/K-03-2022-0373
González, E. C. (2020). A Comparison of Demographic Profiles and Academic Outcomes of Charter Schools and Traditional Public Schools in Fresno, Kings, Madera, and Tulare Counties (Doctoral dissertation, California State University, Fresno).
Griner, L. A., & Smith, C. A. (2000). Contributions of motivational orientation to appraisal and emotion. Personality and Social Psychology Bulletin, 26(6), 727-740.
Guo, L., Cheng, K., and Luo, J. (2020). The effect of exploitative leadership on knowledge hiding: a conservation of resources perspective. Leadership & Organization Development Journal, 42(1), 83-98.
Hernaus, T., Cerne, M., Connelly, C., Vokic, N. P., and Škerlavaj, M. (2019). Evasive knowledge hiding in academia: when competitive individuals are asked to collaborate. Journal of Knowledge Management, 23(4), 597-618.
Hobfoll, S. E. (1989). Conservation of resources: a new attempt at conceptualizing stress. American psychologist, 44(3), 513-524.
Hobfoll, S. E., Halbesleben, J., Neveu, J. P., and Westman, M. (2018). Conservation of resources in the organizational context: The reality of resources and their consequences. Annual review of organizational psychology and organizational behavior, 5, 103-128.
Huang, J. W., and Li, Y. H. (2018). How resource alignment moderates the relationship between environmental innovation strategy and green innovation performance. Journal of Business & Industrial Marketing, 33(3), 316-324.
Huo, W., Cai, Z., Luo, J., Men, C., and Jia, R. (2016). Antecedents and intervention mechanisms: a multi-level study of R&D team’s knowledge hiding behavior. Journal of Knowledge Management, 20(5), 880-897.
Islam, T., Ahmad, S., Kaleem, A., and Mahmood, K. (2021). Abusive supervision and knowledge sharing: moderating roles of Islamic work ethic and learning goal orientation. Management Decision, 59(2), 205-222.
Islam, T., Ahmed, I., Usman, A., and Ali, M. (2021). Abusive supervision and knowledge hiding: the moderating roles of future orientation and Islamic work ethics. Management Research Review, 44(12), 1565-1582.
Islam, T., Chaudhary, A., Jamil, S., and Ali, H. F. (2022). Unleashing the mechanism between affect-based trust and employee creativity: a knowledge sharing perspective. Global Knowledge, Memory and Communication, 71(6), 509-528.
Jiang, Z., Hu, X., Wang, Z., and Jiang, X. (2019). Knowledge hiding as a barrier to thriving: The mediating role of psychological safety and moderating role of organizational cynicism. Journal of Organizational Behavior, 40(7), 800-818.
Karabati, S. (2021). Organizational Outcomes of Destructive Leadership: Summary and Evaluation, Camgöz, S.M. and Ekmekci, Ö.T. (Ed.) Destructive Leadership and Management Hypocrisy, Emerald Publishing Limited, Bingley, 2(1), 117-127.
Kazazi, Z., Ebrahimi, S., Seifi, A., and Esfahanizadeh, A. (2020). Relationship between teachers' creativity and the effectiveness of sixth-grade math teaching. Scanning in Basic Science Education, 6(20), 20-35. (In Persian).
Kazemi, F. and Zare, A. (2020). Investigating the relationship of abusive supervision with organizational citizenship behavior and affective organizational commitment: Explaining the mediating role of employees' perceptions of interactional justice. Journal of New Approaches in Educational Administration, 10(40), 210-233. (In Persian).
Kül, S., and Sönmez, B. (2021). The effect of nurse managers' servant leadership on nurses' innovative behaviors and job performances. Leadership & Organization Development Journal, 42(8), 1168-1184.
Lazarus, R. S. (1991). Cognition and motivation in emotion. American psychologist, 46(4), 352- 367.
Li, Y., Castaño, G., and Li, Y. (2018). Linking leadership styles to work engagement: The role of psychological capital among Chinese knowledge workers. Chinese Management Studies, 12(2), 433-452.
Liu, Y., Zhu, J. N., and Lam, L. W. (2020). Obligations and feeling envied: a study of workplace status and knowledge hiding. Journal of Managerial Psychology, 35(5), 347-359.
Mahmood, M., Uddin, M. A., and Fan, L. (2019). The influence of transformational leadership on employees’ creative process engagement: A multi-level analysis. Management Decision, 57(3), 741-764.
Malik, S. (2022). Emotional intelligence and innovative work behaviour in knowledge-intensive organizations: how tacit knowledge sharing acts as a mediator?. VINE Journal of Information and Knowledge Management Systems, 52(5), 650-669..
Mehmood, M. S., Jian, Z., Akram, U., Akram, Z., and Tanveer, Y. (2021). Entrepreneurial leadership and team creativity: the roles of team psychological safety and knowledge sharing. Personnel Review. DOI 10.1108/PR-07-2020-0517.
Mehri, D., Abolghasemi, M., Mahboub Eshratabadi, H., and MahdaviNik, M. (2014). Examining the Relationship between Leadership Styles of School Administrators and Teachers Creativity in Elementary Schools of Poldokhtar. Journal of Innovation and Creativity in Human Science, 3(3), 187-209. (In Persian).
Men, C., Fong, P. S., Luo, J., Zhong, J., and Huo, W. (2019). When and how knowledge sharing benefits team creativity: The importance of cognitive team diversity. Journal of Management & Organization, 25(6), 807-824.
Metin-Orta, I. (2021). The Impact of Destructive Leadership on Followers' Well-being. In Destructive Leadership and Management Hypocrisy. Emerald Publishing Limited, Bingley, 3(2), 101-115.
Mohsenikabir, Z., and MosaviKashi, Z. (2021). The influence of abusive supervision on employees counterproductive work behavior, organizational citizenship behavior, and knowledge hiding: The mediating role of organizational justice. Organizational Behaviour Studies Quarterly, 10(1), 179-222. (In Persian).
Motallebi Varkani, A., Mazaheri, S., and Aalipour, A. (2018). Drawing Structural Model for Explaining the Impact of Social Capital on Creativity of Employees with Emphasis on Knowledge Management. Social Capital Management, 5(3), 411-432. (In Persian).
Mutonyi, B. R., Slåtten, T., and Lien, G. (2020). Organizational climate and creative performance in the public sector. European Business Review, 32(4), 615-631.
Nauman, S., Zheng, C., and Basit, A. A. (2020). How despotic leadership jeopardizes employees' performance: the roles of quality of work life and work withdrawal. Leadership & Organization Development Journal, 42(1), 1-16.
Oldham, G. R., and Cummings, A. (1996). Employee creativity: Personal and contextual factors at work. Academy of management journal, 39(3), 607-634.
Papa, A., Chierici, R., Ballestra, L. V., Meissner, D., and Orhan, M. A. (2021). Harvesting reflective knowledge exchange for inbound open innovation in complex collaborative networks: an empirical verification in Europe. Journal of Knowledge Management, 25(4), 669-692.
Paraz, M. R. and Heidarifard, R. (2021). The effect of organizational structure of schools on the incidence of innovative activities of teachers mediated by the role of quality of working life. Journal of School Administration, 8(4), 297-317. (In Persian).
Peng, Q., Zhong, X., Liu, S., Zhou, H., and Ke, N. (2021). Job autonomy and knowledge hiding: the moderating roles of leader reward omission and person–supervisor fit. Personnel Review, 1(2), 3-19.
Pircher Verdorfer, A., Belschak, F. D., and Bobbio, A. (2019). Felt or thought? Examining distinct mechanisms of exploitative leadership and abusive supervision. In Academy of Management Proceedings, 2019(1), 18348.
Rahimian, H. (2016). A study of the effectiveness of Allameh High and Middle Schools in Tehran based on the “Effective Schools" framework. Research on Educational Leadership and Management, 2(8), 51-69. (In Persian).
Rani, H., Shah, S. M. M., Umrani, W. A., Syed, J., and Afshan, G. (2021). Employee state paranoia: linking abusive supervision with employee voice behavior. Leadership & Organization Development Journal, 42(7), 1053-1070.
Rehman, S., Elrehail, H., Alsaad, A., and Bhatti, A. (2022). Intellectual capital and innovative performance: a mediation-moderation perspective. Journal of Intellectual Capital, 23(5), 998-1024.
Sadler-Smith, E., Robinson, G., Akstinaite, V., and Wray, T. (2018). Hubristic leadership: Understanding the hazard and mitigating the risks. Organizational Dynamics, 48(2), 8-18.
Saeidpour Sarcheshmeh, M., Hajianzahaei, Z., Nikaeen, Z., and Zarei, A. (2021). The Impact of Organizational Policy on the Creativity of Ministry of Sports and Youth Employees by Concealing Knowledge and the Modifying Role of Professional Commitment. Applied Research in Sports Management, 10(1), 77-90. (In Persian)
Schmid, E. A., Pircher Verdorfer, A., and Peus, C. (2019). Shedding light on leaders’ self-interest: theory and measurement of exploitative leadership. Journal of Management, 45(4), 1401-1433.
Schmid, E. A., Pircher Verdorfer, A., and Peus, C. V. (2018). Different shades—different effects? Consequences of different types of destructive leadership. Frontiers in psychology, 9, 1289.
Shahabi Nasab, A., Bahrami, M., Pirzad, A., and Hojatdoost, S. (2021). The effect of quantum management skills on the formation of innovative work behavior based on the mediating role of psychological empowerment and knowledge management: A case study. Journal of Accounting and Management Vision, 4(38), 88-99. (In Persian)
Shaheen, K., Waheed, A., and Hashmi, W. H. (2020). Extrinsic rewards and creative performance syndrome: The mediating mechanism and interacting effects. Thinking Skills and Creativity, 38, 100713.
Shin, S. J., Yuan, F., and Zhou, J. (2017). When perceived innovation job requirement increases employee innovative behavior: A sensemaking perspective. Journal of Organizational Behavior, 38(1), 68-86.
Škerlavaj, M., Connelly, C. E., Cerne, M., and Dysvik, A. (2018). Tell me if you can: time pressure, prosocial motivation, perspective taking, and knowledge hiding. Journal of knowledge management, 22(7), 1489-1509.
Smith, C. A., and Lazarus, R. S. (1993). Appraisal components, core relational themes, and the emotions. Cognition & emotion, 7(3-4), 233-269.
Syed, F., Naseer, S., Akhtar, M. W., Husnain, M., and Kashif, M. (2021). Frogs in boiling water: a moderated-mediation model of exploitative leadership, fear of negative evaluation and knowledge hiding behaviors. Journal of Knowledge Management, 25(8), 2067-2087.
Tavanti, M., and Tait, A. (2021). The Dark Side of Nonprofit Leadership: Cases, Causes, and Consequences. Destructive Leadership and Management Hypocrisy, 5(2), 255-279.
Ullah, Y., Ullah, H., and Jan, S. (2021). The mediating role of employee creativity between knowledge sharing and innovative performance: empirical evidence from manufacturing firms in emerging markets. Management Research Review, 45(1), 86-100.
Usmanova, N., Yang, J., Sumarliah, E., Khan, S. U., and Khan, S. Z. (2020). Impact of knowledge sharing on job satisfaction and innovative work behavior: the moderating role of motivating language. VINE Journal of Information and Knowledge Management Systems, 51(3), 515-532.
Vandavasi, R. K. K., McConville, D. C., Uen, J. F., and Yepuru, P. (2020). Knowledge sharing, shared leadership and innovative behaviour: a cross-level analysis. International Journal of Manpower, 41(8), 1221-1233.
Wadei, K. A., Lu, C., and Wu, W. (2021). Unpacking the chain mediation process between transformational leadership and knowledge worker creative performance: evidence from China. Chinese Management Studies, 15(2), 483-498.
Wang, S., Noe, R. A., and Wang, Z. M. (2014). Motivating knowledge sharing in knowledge management systems: A quasi–field experiment. Journal of Management, 40(4), 978-1009.
Wang, Y., Han, M. S., Xiang, D., and Hampson, D. P. (2018). The double-edged effects of perceived knowledge hiding: empirical evidence from the sales context. Journal of Knowledge Management, 23(2), 279-296.
Wang, Z., Sun, C., and Cai, S. (2020). How exploitative leadership influences employee innovative behavior: the mediating role of relational attachment and moderating role of high-performance work systems. Leadership & Organization Development Journal, 42(2), 233-248.
Wu, L. Z., Sun, Z., Ye, Y., Kwan, H. K., and Yang, M. (2021). The impact of exploitative leadership on frontline hospitality employees’ service performance: A social exchange perspective. International Journal of Hospitality Management, 96, 102954.
Xiao, M., and Cooke, F. L. (2019). Why and when knowledge hiding in the workplace is harmful: a review of the literature and directions for future research in the Chinese context. Asia Pacific Journal of Human Resources, 57(4), 470-502.
Zakariya, R., and Bashir, S. (2021). Can knowledge hiding promote creativity among IT professionals. VINE Journal of Information and Knowledge Management Systems, 51(5), 693-712.
Zhang, J., van Eerde, W., Gevers, J. M., and Zhu, W. (2020). How temporal leadership boosts employee innovative job performance. European Journal of Innovation Management, 42(1), 23-42.
Zhang, M., and Zhao, Y. (2021). Job characteristics and millennial employees’ creative performance: a dual-process model. Chinese Management Studies, 15(4), 876-900.
Zhang, S., Sun, W., Ji, H., and Jia, J. (2021). The antecedents and outcomes of transformational leadership: leader's self-transcendent value, follower's environmental commitment and behavior. Leadership & Organization Development Journal, 42(7), 1037-1052.
Zhang, Y., Li, G., and Wang, M. (2020). Designing creative teams from creative members: the role of reward interdependence and knowledge sharing. Nankai Business Review International, 11(4), 617-634.
Zhao, H., and Liu, W. (2021). Employee perceptions of corporate hypocrisy and knowledge hiding: roles of moral identity and organization-based self-esteem. Journal of Knowledge Management. 26(8), 1945-1967.