نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه علوم ورزشی دانشکده ادبیات وعلوم انسانی دانشگاه قم، ایران

2 کارشناسی‌ ارشد مدیریت اوقات و فراغت و ورزش‌های تفریحی، گروه ادبیات و علوم‌انسانی، دانشگاه قم، قم،

چکیده

پژوهش حاضر با هدف تعیین رابطه‌ انگیزه‌ مشارکت در ورزش‌های همگانی و اضطراب اجتماعی اندام با مشارکت‌ورزشی دانشجویان دختر دانشگاه‌های شهرستان خوانسار انجام شد. روش پژوهش توصیفی- همبستگی بود و جامعه‌ آماری آن را کلیه‌ دختران دانشگاه‌های شهرستان خوانسار تشکیل دادند. روش نمونه‌گیری تصادفی ساده و حجم نمونه با استفاده از جدول مورگان 254 نفر تعیین شد. ابزار پژوهش، پرسشنامه مشارکت‌ورزشی، اضطراب اجتماعی اندام و انگیزه مشارکت ورزشی بود. داده‌ها با استفاده از آمار توصیفی و استنباطی (آزمون تی تک نمونه‌ای، ضریب همبستگی پیرسون و تحلیل رگرسیون) تحلیل شدند. نتایج نشان داد بین انگیزه‌ مشارکت در ورزش‌های همگانی و اضطراب اجتماعی اندام رابطه‌ منفی معنادار، بین انگیزه‌ مشارکت در ورزش‌های همگانی و مشارکت‌ورزشی رابطه‌ مثبت و معنادار و بین اضطراب اجتماعی اندام و مشارکت‌ورزشی رابطه‌ منفی و معناداری وجود دارد. همچنین، انگیزه ‌ مشارکت (297/0) در ورزش‌های همگانی و اضطراب اجتماعی اندام (335/0-) پیش‌بین مناسبی برای مشارکت‌ورزشی دانشجویان دختر بود.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

Relationship between motivation to participate in public sports and social anxiety of the body with sports participation of female students of Khansar universities

نویسندگان [English]

  • Tahereh Nedaee 1
  • Razieh Sharifi 2

1 Assistant Professor, Department of Sports Science, Faculty of Literature and Humanities, Qom University, Iran

2 M.A. in leisure time and recreational sports management, faculty of literature and humanities, University of Qom, Qom, Iran

چکیده [English]

The aim of this study was to determine the relationship between motivation to participate in public sports and social anxiety of the body with sports participation of female students of Khansar universities. The research method was descriptive-correlation and its statistical population consisted of all girls in Khansar universities. Simple random sampling method and sample size were determined using Morgan table 254 people. The research instruments were sports participation questionnaire, social anxiety of the body and motivation for sports participation. Data were analyzed using descriptive and inferential statistics (one-sample t-test, Pearson correlation coefficient and regression analysis). The results showed that there is a significant negative relationship between motivation to participate in public sports and social anxiety of the body, a positive and significant relationship between motivation to participate in public sports and sports participation and a negative and significant relationship between social anxiety of body and sports participation. Also, the motivation to participate (0/297) in public sports and social anxiety of the body (-0/335) was a good predictor of female students' participation in sports.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Motivation to participate
  • social anxiety of the body
  • sports participation
  • public sports