نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری جمعیت‌شناسی، دانشکده علوم اجتماعی، دانشگاه یزد، یزد، ایران

2 دانشیار جمعیت شناسی، دانشکده علوم اجتماعی، دانشگاه یزد، یزد، ایران

3 دانشیار جامعه‌شناسی، دانشکده علوم تغذیه و صنایع غذایی، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی

4 دانشیار جامعه شناسی، دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه یزد، یزد، ایران

5 استاد جمعیت شناسی، دانشکده علوم اجتماعی، دانشگاه تهران، تهران، ایران

چکیده

در شرایط باروری پایین، تصمیم زوجین به فرزندآوری، معمولا یک تصمیم برنامه‌ریزی شده و پیچیده است که زوجین برمبنای ملاحظه وضعیت زندگی فردی و خانوادگی خود از یکسو و نیز در نظر گرفتن شرایط اجتماعی و اقتصادی جامعه از دیگرسو، آن را اتخاذ می‌کنند. ملاحظات و چالش‌های کنونی که خواست فرزندآوری زوجین ایرانی را صورتبندی می‌کنند، کدامند؟ به منظور پاسخ به این پرسش، پژوهش حاضر قصد دارد به فهم کنش فرزندآوری و چالش‌های پیرامون آن در بستر خانواده ایرانی در شهر اصفهان بپردازد. داده‌های پژوهش با استفاده از رویکرد نظریه زمینه‌ای و نمونه‌گیری نظری، از طریق مصاحبۀ عمیق با 30 زن و مرد مشارکت‌کننده گردآوری شد. تحلیل و کد‌گذاری داده‌ها به روش کدگذاری باز، محوری و گزینشی انجام شد. بیست مقولۀ اصلی از داده‌ها استخراج و مقوله‌ی هسته، در این مطالعه، "گذار ارزشی از فرزندآوری" مشخص شد. نتایج نشان‌دهنده این بودند که بیم ‌و هراس‌های اقتصادی، آینده‌هراسی، مسئولیت‌پذیری اجتماعی و دغدغه‌های انباشته، تصمیم به فرزندآوری را درگیر محاسبات مبتنی بر عقلانیت ابزاری می‌کند. چنین محاسباتی نه‌تنها انواع راهبردها را در خانواده‌ها فعال می‌کند، بلکه آن‌ها را دچار نوعی دگردیسی و گذار ارزشی می‌کند. نتایج دلالت بر آن دارد که برنامه‌ها و سیاست‌های تشویقی جمعیت زمانی می‌توانند موفق باشند که با درک واقع‌بینانه از چالش‌های فرزندآوری زوجین، بتوانند در جهت رفع آن‌ها بکوشند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

At the Crossroads of Decision to Have Children: An Analysis of Individual and Social Challenges of Childbearing in the Context of Low Fertility in Isfahan, Iran

نویسندگان [English]

  • Farideh Shams Gahfarokhi 1
  • Abbas Askari-Nodoushan 2
  • Hasan Eini-Zeinab 3
  • Ali Ruhani 4
  • Mohammad Jalal Abbasi-Shavazi 5

1 PhD Student of Demography, Faculty of Social Sciences, Yazd University, Yazd, Iran

2 Associate Professor in Demography, Faculty of Social Sciences, Yazd University, Yazd, Iran

3 Associate Professor, School of Nutrition Sciences & Food Technology, Shahid Beheshti University of Medical Sciences, Tehran, Iran

4 Associate Professor of Sociology, Faculty of Social Sciences, Yazd University, Yazd, Iran

5 Professor of Demography, Faculty of Social Sciences, University of Tehran, Tehran, Iran

چکیده [English]

In low fertility settings, the couple's decision to have children is usually a planned and complex decision which makes based on consideration of their individual and family life on the one hand, and considering the social and economic situations of society on the other hand. What are the existing considerations and challenges that shape the desire of Iranian couples to have children? In order to answer this question, the present study aims to understand the process of childbearing and the challenges surrounding it in the context of the low fertility in the city of Isfahan, Iran. For this purpose, using grounded and theoretical theory, 30 single and married men and women who were of childbearing age were selected and data were collected using in-depth interviews. Data analysis and coding were performed by open, axial, and selective coding methods using Maxqda 2020 software. Twenty main categories of data are extracted and the core category in this study is "value transition from childbearing". The results generally reflect the fact that economic fears, futurism, social responsibility, and accumulated concerns, engage families in rational calculations. Such calculations not only activate a variety of strategies (delay in childbearing, preference for single children, desire to migrate, etc.) in Iranian families but also cause them to undergo a kind of metamorphosis and value transition. As a result, the child loses his or her former status and is replaced by other factors.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Childbearing
  • Reproductive Behavior
  • Rationality
  • Child value
  • Grounded theory