نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 علوم اجتماعی، دانشکده ادبیات، دانشگاه فردوسی مشهد، ایران

2 استادیار، گروه علوم اجتماعی، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه فردوسی ، مشهد، ایران

3 استادیار، گروه علوم اجتماعی، دانشگاه فردوسی ،مشهد، ایران

10.22108/jas.2021.125158.1989

چکیده

مدیریت خانواده دغدغه بسیاری از افراد جامعه است. در واقع مدیریت مناسب اقتصاد خانواده مهارتی است که افراد تلاش می کنند بدان دست یابند. این موضوع نیز به مانند سایر پدیده‌های انسانی -اجتماعی به عوامل گوناگونی مرتبط است و در بین خانواده ها به اشکال متفاوتی ظاهر می شود. در مقاله حاضر دو هدف اساسی مورد توجه بوده است؛ نخست شناسایی میزان عمومیت سبک‌های مختلف مدیریت اقتصادی خانواده و دوم عوامل مرتبط با انتخاب این سبک‌ها در بین خانواد های مشهدی. روش تحقیق مورد استفاده پیمایش و ابزار، پرسشنامه می باشد. جامعه آماری، کلیه سرپرستان خانوار ساکن در شهر مشهد در سال 1398 می باشند. حجم نمونه با فرمول کوکران برآورد شد و در مجموع 369 نفر مورد بررسی قرار گرفتند. نتایج نشان داد بیش از نیمی از خانواده‌های مشهدی (54درصد) در مدیریت اقتصادی خانواده خود براساس شاخص‌های این تحقیق عقلانی عمل می‌کنند. متغیرهای نوع ‌روابط‌ در‌خانواده، تحصیلات سرپرست خانواده، وضعیت اقتصادی ، وضعیت فرهنگی، وضعیت اجتماعی، طبقه اجتماعی، رابطه مثبت و معناداری با سبک مدیریت اقتصادی خانواده دارند. براساس نتایج تحلیل مسیر مهم‌ترین متغیر تأثیرگذار، تعداد منابع درآمدی خانواده ها بوده است. به این معنا که در صورتی که بیش از یک نفر در خانواده درآمد داشته باشد مدیریت خانواده به سمت سبک های غیر‌عقلانی گرایش پیدا می کند. از این رو بسیج منابع(پرهیز از تک روی های اقتصادی) بدون ایجاد روابط چندحاکمیتی در خانواده می‌تواند تأثیر مهمی در اصلاح الگوی مدیریت در خانواده ها داشته باشد و سطح مطلوبیت و رضایتمندی را در خانواده ها افزایش دهد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

Study of the generality of different styles of household economic management in Mashhad and effective factors

نویسندگان [English]

  • Raha Shekofteh 1
  • Hossein Mirzaei 2
  • Ali Akbar Majdi 3

1 Social science, Humanity faculty,ferdowsi university,Iran

2 Assistant professor , Social Sciences department, Faculty of Letters and Humanities, Ferdowsi University, Mashhad, Iran

3 Assistant professor , Social Sciences department, Faculty of Letters and Humanities, Ferdowsi University, Mashhad, Iran.

چکیده [English]

How to manage family affairs is a concern for many families. In fact, good management of the family economy is a skill that people are trying to achieve. This subject, like other social phenomena, is related to various factors, and appears in different forms among families. In this article, two main goals have been considered; First, the generality of different styles of family economic management and second, the factors related to the choice of these styles among Mashhad families. The research method is survey and the tool is questionnaire. The statistical population of the this study is all of the head households who lived in Mashhad in 2019. In this study The sample size was estimated by Cochran's formula and finally 369 people were examined. research findings showed that 54 percent cases have adopted rational style in household economic management. Variables ) type of relationship within the family, education, economic status, cultural status, social status, social class) have a positive and significant relationship with family economic management style. According to the results of path analysis, the most important influential variable is the number of household income sources, which is inversely related to the type of family economy management. This means if there is more than one Source of income in the family, family management tends to irrational styles. Therefore, resource mobilization without creating multi-governing relationships in the family can have an important effect on reforming the management model in families and increase the level of satisfaction in the family.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Family
  • houshold economy
  • houshold economic management
  • houshold life cycle
  • economic status