پدیدارشناسی تجربه زیسته زنان سرپرست خانوار از حمایت های اجتماعی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری مشاوره، پردیس بین‌المللی ارس، دانشگاه تهران، ایران.

2 استادیار بخش تخصصی پژوهش و سنجش؛ دانشکده روان شناسی و علوم‌تربیتی؛ دانشگاه تهران، تهران، ایران

3 استادیار دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی دانشگاه تهران . ایران.

4 استادیار دانشکده روانشناسی روان و علوم تربیتی دانشگاه تهران، ایران.

چکیده

زمینه و هدف: شواهد نشان می‌دهد که برخلاف روند افزایشی سرپرستی خانوارها توسط زنان، کیفیت و کمیّت حمایت‌های اجتماعی از ایشان ارتقاء نیافته است؛ این امر به بروز و تشدید مشکلات و آسیب‌هایی فردی و اجتماعی دامن زده‌است. از این‌رو در پژوهش حاضر تلاش شد تا با واکاوی در تجربه زیسته ایشان از حمایت‌های اجتماعی و شناخت عمیق مسائل و معضلات این قشر در معرض آسیب است.

روش: این پژوهش با روش پدیدار‌شناسی و مصاحبه با 21 زن سرپرست خانوار شهر مشهد که به شیوه هدفمند و با روش‌های نمونه‌گیری ملاکی و بیشینه پراکنش انتخاب شده بودند، اجرا گردید. داده‌ها توسط مصاحبه نیمه ساختارمند گردآوری شد و سپس با روش کُلایزی مورد تحلیل قرار گرفتند.

یافته‌ها: زنان سرپرست خانوار حمایت‌های اجتماعی را در چهار مضمون(تجربه زیسته از حمایت، عزت نفس، رفتار حمایت‌کننده و پیوندهای اجتماعی) ادراک می‌کنند. حمایت‌ها برای عده‌ای موجب رشد عزت نفسشان ‌می‌شود؛ در مقابل، گروهی معتقدند که عزت نفسشان کاهش می‌‌یابد. همچنین بر اساس اینکه این حمایت‌ها توسط چه کسانی و با چه هدفی صورت می‌گیرد، ادراک آنان در قالب مضامین دیگری تجربه می‌شود. برخی معتقدند که این حمایت‌ها پیوندهای اجتماعی‌شان را مستحکم می‌کند و گروهی اعتقاد دارند که منزوی‌تر شده‌اند. فضای حمایتی برای اکثریت آنان بر بی‌اعتمادی بخصوص نسبت به مردان بنا شده‌است؛ بنابراین همنوایی و کناره‌جویی، محورهای اصلی پیوندهای اجتماعی‌ آنان است؛ ولی برای اکثریت آنان این حمایت‌ها به عنوان یک ضربه‌گیر روانی عمل می‌کند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Phenomenology of the lived experience of female heads of the household from social support

نویسندگان [English]

  • Golamreza Tabrizikahou 1
  • Keyvan Salehi 2
  • Hossein Keshavarz Afshar 3
  • Yaser Madani 4
1 PhD Student in counseling, Aras International Campus, University of Tehran. Iran.
2 Assistant professor, Division of Research and Assessment, Faculty of Psychology and Education, University of Tehran, Tehran, Iran
3 Assistant Professor. Faculty of Psychology & Education.University of Tehran. Iran.
4 Assistant Professor. Faculty of Psychology & Education.University of Tehran. Iran.
چکیده [English]

Background and Aim: Today, the number of female heads of households is increasing and efforts are being made to support them. Therefore, the purpose of the current research is to analyze their lived experience of social support and to deeply understand the issues of this vulnerable group.

Method: This research was conducted with phenomenological method by interviewing 21 women heads of households in Mashhad who were selected in a criterian and maximum variation sampling. The data was collected by semi-structured interview and then analyzed by Colaizzi’s method.

Findings: Female household heads perceive social support in four themes (lived experience of support, self-esteem, supportive behavior and social ties). For some people, support increases their self-esteem; On the other hand, a group believes that their self-esteem decreases. Also, based on who these supports are provided by and for what purpose, their perception is experienced in different themes. Some believe that these supports strengthen their social bonds and some believe that they have become more isolated. The atmosphere of support for the majority of them is based on mistrust especially towards men; therefore, conformity and avoidance are the main axes of their social bonds; But for the majority of them, this support act as a psychological shock absorber.

کلیدواژه‌ها [English]

  • phenomenology
  • social support
  • lived experience
  • female heads of the household