دوره و شماره: دوره 34، شماره 1 - شماره پیاپی 89، فروردین 1402 (جامعه شناسی کاربردی، سال سی و چهارم، شماره پیاپی 89، شماره اول، بهار 1402) 
پدیدارشناسی تجربۀ زیستۀ زنان سرپرست خانوار از حمایت‎‍های اجتماعی

صفحه 113-138

10.22108/jas.2022.133767.2294

غلامرضا تبریزی کاهو؛ کیوان صالحی؛ حسین کشاورز افشار؛ یاسر مدنی