دوره و شماره: دوره 34، شماره 1 - شماره پیاپی 89، فروردین 1402 (جامعه شناسی کاربردی، سال سی و چهارم، شماره پیاپی 89، شماره اول، بهار 1402)