دوره و شماره: دوره 34، شماره 4 - شماره پیاپی 92، دی 1402 (جامعه شناسی کاربردی، سال سی و چهارم، شماره پیاپی 92، شماره چهارم، زمستان 1402) 

شماره‌های پیشین نشریه

جامعه شناسی کاربردی، سال سی و چهارم، شماره پیاپی 92، شماره چهارم، زمستان 1402
جامعه شناسی کاربردی، سال سی و چهارم، شماره پیاپی 91، شماره سوم، پاییز 1402
جامعه شناسی کاربردی، سال سی و چهارم، شماره پیاپی 90، شماره دوم، تابستان 1402
جامعه شناسی کاربردی، سال سی و چهارم، شماره پیاپی 89، شماره اول، بهار 1402