خانواده و جنسیت
1. بررسی عوامل فردی و اجتماعی مؤثر بر نشاط اجتماعی زنان مورد مطالعه: زنان مناطق شهری و روستایی شهرستان دلیجان

سمیه حقی؛ موسی عنبری

دوره 25، شماره 1 ، بهار 1393، صفحه 1-26

چکیده
    نشاط یکی از ضروری­ترین خواسته­های فطری و نیازهای روانی انسان­ به شمار می­رود که نقش عمده­ای در تعالی روانی و اجتماعی افراد جامعه ایفا می­نماید. پژوهش حاضر با هدف شناخت وضعیت نشاط اجتماعی زنان شهری و روستایی دلیجان به بررسی مهمترین عوامل فردی و اجتماعی مؤثر بر آن پرداخته است. جامعه آماری این پژوهش متشکل از زنان (49-15 ساله) ...  بیشتر

مسائل اجتماعی ایران
2. تدوین، پایایی سنجی، اعتباریابی و هنجاریابی مقیاس سنجش «درک عمومی از علم» در اصفهان

زهرا ماهر؛ وحید قاسمی

دوره 25، شماره 1 ، بهار 1393، صفحه 27-50

چکیده
            هدف این پژوهش تدوین پرسشنامه درک عمومی از علم و تعیین اعتبار، پایایی و هنجاریابی آن بوده است. روش پژوهش از نوع پیمایش است و از تکنیک تحلیل عاملی بهره گرفته شده است . به منظور تعیین اعتبار و هنجاریابی 384 نفر و به منظور تعیین پایایی دو نمونه 40 نفری از مردم شهر اصفهان با روش نمونه‌گیری سهمیه‌ای انتخاب شدند . در ...  بیشتر

خانواده و جنسیت
3. تبیین رابطه هویت جنسیتی و سلامت اجتماعی زنان و مردان جوان شهر تهران

فاطمه منصوریان؛ خدیجه سفیری

دوره 25، شماره 1 ، بهار 1393، صفحه 51-70

چکیده
        سلامت اجتماعی، مفهومی است که در کنار ابعاد جسمی و روانی سلامت مورد توجه قرار گرفته است و جنبه اجتماعی آن با محور قرار دادن فرد بررسی می‏شود. هدف پژوهش حاضر بررسی رابطه هویت جنسیتی و سلامت اجتماعی جوانان است. روش بررسی در این پژوهش، پیمایش مقطعی است که زنان و مردان 29-18 ساله شهر تهران به عنوان جامعه آماری آن در نظرگرفته شده‌اند. ...  بیشتر

فرهنگ
4. تحلیل رابطه بین عدالت سازمانی و رضایت شغلی کارکنان سازمان بهزیستی شهر اصفهان

محمدرضا مرادی؛ حمید رحیمی؛ عبدالرسول جمشیدیان؛ طاهره بابازاده

دوره 25، شماره 1 ، بهار 1393، صفحه 71-84

چکیده
        طاهره بابازاده، دانشجوی دکتر فلسفه تعلیم و تربیت دانشگاه اصفهان *   عبدالرسول جمشیدیان، استادیار گروه علوم تربیتی دانشگاه اصفهان   حمید رحیمی، استادیار گروه علوم تربیتی دانشگاه کاشان   محمدرضا مرادی، دانشجوی کارشناسی ارشد روان‏شناسی و آموزش کودکان با نیازهای خاص     هدف کلی این پژوهش، تحلیل رابطه عدالت ...  بیشتر

رسانه
5. مطالعه جامعه‌شناختی تأثیر ارزش‏های غربی و رسانه‌های جمعی بر تصور بدنی مورد مطالعه: زنان بالاتر از 15 سال شهر تبریز

نیر محمد پور؛ رعنا پورمحمد؛ محمد باقر علیزاده اقدم؛ محمد عباس زاده

دوره 25، شماره 1 ، بهار 1393، صفحه 85-100

چکیده
  .       محمد عباس‌زاده، دانشیار گروه علوم اجتماعی دانشگاه تبریز *   محمدباقر علیزاده‌اقدم، دانشیار گروه علوم اجتماعی دانشگاه تبریز   رعنا پورمحمد، کارشناس ارشد جامعه‌شناسی دانشگاه تبریز   نیر محمدپور، کارشناس ارشد جامعه‌شناسی دانشگاه تبریز     تصور بدن ی ، پدیده پیچیده‌ای است که شامل مؤلفه‌های فیزیولوژیک، ...  بیشتر

خانواده و جنسیت
6. رابطه بین کلیشه ­ های جنسیتی، احساس قدرت زوجین و متغیرهای جمعیت‏شناختی با چرخه ارتباط زناشویی تقاضا – کناره­گیری

احمد احمدی؛ مریم فاتحی زاده؛ فاطمه بهرامی؛ عذرا اعتمادی؛ سمیه شاهمرادی

دوره 25، شماره 1 ، بهار 1393، صفحه 101-110

چکیده
        سمیه شاهمرادی، دانشجوی دکتری روا‏ن‏شناسی دانشگاه اصفهان *   عذرا اعتمادی، استادیار گروه روان‏شناسی دانشگاه اصفهان   فاطمه بهرامی، استاد گروه روا‏ن‏شناسی دانشگاه اصفهان   مریم فاتحی‏زاده، دانشیار گروه روان‏شناسی دانشگاه اصفهان   احمد احمدی، استاد گروه روان‏شناسی دانشگاه اصفهان      مقدمه: ...  بیشتر

مسائل اجتماعی ایران
7. رابطه مسؤولیت‌پذیری اجتماعی و کار تیمی کارکنان دانشگاه ارومیه

وحید سلطانزاده؛ افشار کبیری؛ افشار کبیری؛ حسن قلاوندی

دوره 25، شماره 1 ، بهار 1393، صفحه 111-120

چکیده
  پژوهش حاضر با هدف بررسی رابطه مسئولیت پذیری اجتماعی با کار تیمی کارکنان دانشگاه ارومیه انجام شده است. با استفاده از روش تحقیق توصیفی از نوع همبستگی، 204 نفر از کارکنان با توجه به دانشکده محل خدمت به صورت طبقه ای متناسب با حجم هر یک از دانشکده ها به طور تصادفی انتخاب شدند. برای گردآوری داده های پژوهش از دو پرسشنامه استاندارد ابعاد مسئولیت ...  بیشتر

مسائل اجتماعی ایران
8. تغییرات سیاسی- اجتماعی دیدگاه‌ها و مواضع عالمان دین با تأکید بر دوره‌ تاریخی جنبش مشروطه (1285ش/1906م) و جنبش ملّی (1331ش/1952م)

علی یوسفی؛ محسن نوغانی؛ محسن نوغانی؛ محمد مظلوم خراسانی؛ محمد‌مسعود سعیدی

دوره 25، شماره 1 ، بهار 1393، صفحه 121-140

چکیده
      محمد مسعود سعیدی ، دانشجوی دکتری دانشگاه فردوسی مشهد *   محمد مظلوم خراسانی ، استاد گروه علوم اجتماعی دانشگاه فردوسی مشهد   محسن نوغانی ، دانشیار گروه علوم اجتماعی دانشگاه فردوسی مشهد   علی یوسفی ، دانشیار گروه علوم اجتماعی دانشگاه فردوسی مشهد       دیدگاه‌ها و مواضع عالمان دین متناسب با شرایط متغیر اجتماعی- ...  بیشتر

خانواده و جنسیت
9. بررسی عوامل اجتماعی مؤثر بر میزان گرایش به طلاق در شهر یاسوج

ابراهیم محمودی؛ اصغر میرفردی؛ مریم مختاری

دوره 25، شماره 1 ، بهار 1393، صفحه 141-157

چکیده
              هدف از انجام تحقیق حاضر، بررسی عوامل اجتماعی مؤثّر بر میزان گرایش به طلاق در شهر یاسوج است. جامعه آماری تحقیق، خانوارهای شهر یاسوج و روش تحقیق از نوع پیمایشی است. ابزار جمع­آوری اطّلاعات، پرششنامه و شیوه نمونه­گیری تحقیق، نمونه­گیری خوشه­ای چندمرحله­ای بود و حجم نمونه بر حسب فرمول کوکران، 384 ...  بیشتر

خانواده و جنسیت
10. تأثیر عوامل فرد ی ـ محیطی بر پایبندی به شیوه‏ های ازدواج ( مطالعه موردی: دانشجویان روستایی ـ شهری دانشگاه‏ های سنندج )

ابوبکر شریعت پناه؛ مهدی علیزاده؛ جلیل کریمی؛ احمد محمدپور

دوره 25، شماره 1 ، بهار 1393، صفحه 159-174

چکیده
        احمد محمدپور، استادیار جامعه‌شناسی دانشگاه واندربیلت *   جلیل کریمی، استادیار گروه جامعه‌شناسی دانشگاه رازی کرمانشاه   مهدی علیزاده، کارشناس ارشد جامعه‌شناسی دانشگاه بوعلی سینا همدان   ابوبکر شریعت‏پناه، کارشناس ارشد جامعه‌شناسی دانشگاه کردستان     چکیده   این مطالعه با هدف بررسی نگرش نسبت به پایبندی ...  بیشتر

مسائل اجتماعی ایران
11. بررسی رابطه­ نوع ساختار سازمانی دانشگاه و سرمایه ­ اجتماعی گروه­ های آموزشی با رضایت تحصیلی دانشجویان دانشگاه شیراز

معصومه محترم؛ جعفر ترک زاده

دوره 25، شماره 1 ، بهار 1393، صفحه 175-194

چکیده
             هدف کلی از انجام این پژوهش، بررسی رابطه­ نوع ساختار سازمانی دانشگاه و سرمایه­ اجتماعی گروه­های آموزشی با رضایت تحصیلی دانشجویان بود. جامعه­ آماری پژوهش، شامل کلیه­ گروه­های آموزشی دانشگاه شیراز بود که در قالب یک مطالعه چند موردی، پنج گروه به صورت تصادفی انتخاب شدند؛ به گونه‏ای که اعضای هیأت ...  بیشتر